"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sosyal Güvenlik Kurumundan

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:07.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26869

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile atanma usul ve esaslarını, Sosyal Güvenlik Uzman ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarının çalışma, meslekte ilerleme usul ve esasları ile yetki, görev, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumunda istihdam edilecek Sosyal Güvenlik Uzmanları ile Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Birim: Kurumun ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerini,

ç) Birim amiri: Kurumun ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerinde görev yapan en üst amiri,

d) Giriş sınavı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınavını,

e) Kıdem: Uzmanlık meslek kıdeminde esas alınan süre, uzman yardımcılığında, uzmanlıkta, uzmanlık sıfatını haiz olunduktan sonra Kurum içinde idari görevlerde, meslek süresi içinde yapılması kaydıyla askerlikte ve aylıklı izinlerde geçirilen süreleri,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

f) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

g) KPSS (A): (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları belirleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Sınav komisyonu: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komisyonunu,

i) Sınav kurulu: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

j) Tez: Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

k) Uzman: Sosyal Güvenlik Uzmanını,

l) Uzman yardımcısı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısını,

m) Yeterlik sınavı: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yeterlik Sınavını

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ve zamanı

MADDE 5 - (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı her yıl en geç Şubat ayı sonuna kadar birimlerin uzman yardımcısı taleplerini yazılı olarak alır ve Başkanlığa sunar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) Uzman Yardımcılığı için, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda sınav açılır.

(3) Giriş sınavına katılabilmek için, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan/yapılmış olan KPSS (A)'ya katılmış olmak şarttır.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 6 - (1) Giriş sınavının başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar son başvuru tarihinden itibaren en az otuz gün önce Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa ve Kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Başvuru şartları

MADDE 7 - (1) Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen, genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, ÖSYM tarafından yapılan KPSS (A)'dan, başvuru ilanında belirtilen puan türünden asgari puanı almış olmak,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

e) KPSS yabancı dil bölümünden soru sayısının en az %60'ını doğru cevaplamış olmak,

Başvuruda istenen belgeler

MADDE 8 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin kurumca onaylı sureti,

ç) KPSS (A) sonuç belgesinin kurumca onaylı sureti,

d) Adayın kısa öz geçmişi.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

(3) Sınavı kazanan adayların ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bendinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru şekli ve yeri

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 9 - (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır.

(2) İstenen belgelerin Kurumun evrak birimine en geç giriş sınavı ilanında belirtilen son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 10 - (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları, Başkan tarafından görevlendirilecek, üç kişiden oluşan Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu tarafından yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSS (A)'dan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak Uzman Yardımcısı kadro sayısının yirmi katını geçmemek ve son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere, ilanda belirlenen sayıda aday tutanakla belirlenir ve son başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

Giriş sınavına çağrı

MADDE 11 - (1) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere giriş sınavına çağrılır.

(2) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihini gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Sınav Kurulu

MADDE 12 - (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması Başkan tarafından görevlendirilecek Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Sınav Kurulu, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Sınav Kurulu için üç yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyeleri arasından en fazla iki üye daha Sınav Kurulunda görevlendirilebilir.

(3) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Giriş sınavı aşamaları

MADDE 13 - (1) Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada uygulanır. Yazılı sınav klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 14 - (1) Uzman Yardımcılığı yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konu başlıklarından hazırlanır.

a) Kamu Maliyesi;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi),

2) Maliye Politikası,

3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Ekonomi;

1) Ekonomi Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat ve İktisadi Analiz),

2) Ekonomi Politikası,

3) Para Teorisi ve Politikası,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4) Uluslararası Ekonomi,

5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Hukuk;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1) Anayasa Hukuku,

2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

3) Borçlar Hukuku,

4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku),

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku,

6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku.

ç) Muhasebe;

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1) Genel Muhasebe,

2) Mali Tablolar Analizi.

d) Yabancı Dil (aşağıdaki dillerden birisi);

1) İngilizce,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2) Fransızca,

3) Almanca.

(2) Ancak, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık idaresi, sağlık yönetimi, sosyal hizmetler, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ekonometri, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık ve sigortacılık fakülteleri/bölümleri mezunlarından alınacak Uzman Yardımcısı adayları için belirlenecek yazılı sınav soruları genel bilgi ve mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi konularından oluşur. Yabancı dil sınavı hakkında birinci fıkranın (d) bendi hükümleri uygulanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, sınavın tamamının veya bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar ile üniversiteler tarafından yapılmasına Sınav Kurulu tarafından karar verilebilir. Bu durumda, sınava ilişkin hususlar Başkanlık ile ilgili kamu kurum veya kuruluşu arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi ana konuları ile alt konular Sınav Kurulunca tespit edilerek sınav duyurusunda belirtilir.

(5) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Sınav Kurulunca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edilir.

(6) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav Kurulu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(7) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Sınav Kuruluna teslim edilir. Yazılı sınav notu Sınav Kurulu tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

(8) Sınav sonuçları, Başkanlık ilan panosunda ve Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları sınavda başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilir. Başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvurma belgeleri iade edilir.

Sözlü sınav

MADDE 15 - (1) Yazılı sınavdan 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Sınav Kurulu üyeleri, sözlü sınavda, adayların alanlarındaki bilgi düzeyleri, zeka ve kavrayış, anlatım yetenekleri, davranışları ile temsil yetenekleri gibi hususları göz önüne alarak her bir aday için ayrı ayrı değerlendirme yapar. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

(3) Yazılı ve sözlü sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlayarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarı sırasına göre bunları takip eden aynı sayıda aday, yedek listeye alınır. Giriş sınavı sonucu, sözlü sınavın bitimini takip eden beş gün içerisinde ilan edilir ve kazananlara daha sonra yazılı olarak da bildirilir.

(4) Sınav Kurulunca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl saklandıktan sonra imha edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 - (1) Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, dilekçe ile Kurum Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Sınav Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren Sınav Kurulu tarafından en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulu inceleme sonuçları kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Atanması ve Yetiştirilmesi

Uzman Yardımcılığına atanma

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 17 - (l) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde;

a) İkametgah belgesi,

b) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

c) Mal bildirimi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atanmadan sarfınazar edenler, atanmaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle atanabilirler.

(3) Mücbir sebepler dışında, süresinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Uzman Yardımcılarının yetiştirilme ilkeleri

MADDE 18 - (1) Uzman Yardımcısı olarak atananlar Başkan tarafından ilgili birimlerde görevlendirilirler. Bu kadroda bulundukları sürece Uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, Başkanlıkça verilecek görevlerin yanı sıra, birer yıllık: birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışmalarından geçirilirler. Bu süreç;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeninin tanıtılmasını,

b) Kurumun görev alanına giren konular ile ilgili mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

d) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

e) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

f) Kurumun görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

g) Başkanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda inceleme, izleme ve değerlendirme konularında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

ğ) Uzman Yardımcılarına, Kurum mevzuatında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

(2) Uzman Yardımcılarının, birinci dönemin altı aya kadarı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca; birinci dönemin kalan süresi ile ikinci ve üçüncü dönem için ise görevlendirildikleri birimlerce hazırlanacak ve Başkan tarafından kabul edilecek üç yıllık ayrıntılı bir program çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.

Birinci dönem çalışmaları

MADDE 19 - (1) Uzman Yardımcıları, birinci dönem çalışmalarının ilk altı ayı içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca hazırlanacak, aday memurluk eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimin yanı sıra ilgili birimlerin görüş ve desteği alınarak, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Başkanlığın görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı,

b) Devlet Teşkilatı, Personel Rejimi ve Devlet Memurları Kanunu,

c) Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

ç) İdare Hukuku ve İdari Yargı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Sosyal güvenlik alanında uluslararası uygulamalar,

e) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi edinilmesi,

f) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

g) Temel bilgisayar eğitimi ve Kurumun bilgi işlem alt yapısının tanıtımı

konularında eğitim programlarına tabi tutulurlar.

(2) Uzman Yardımcılarının atanma tarihlerinden itibaren iki ay içerisinde eğitime başlanır. Eğitimler için diğer kamu kurumlarının konularında uzman personelinden yararlanılabilir.

(3) Birinci dönem çalışmalarının kalan süresi içerisinde, Uzman Yardımcıları çalışma alanları ve görevlendirildikleri birimin çalışma alanını kapsayan bir eğitime tabi tutulurlar. Ayrıca, gerektiğinde birim amirlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak bir program çerçevesinde, görev yaptıkları birimler dışında uygun görülen hizmet birimlerinde en az üç haftalık staja tabi tutulurlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Uzman Yardımcılarının eğitim performansları ve staj raporları ile birim amirlerinin değerlendirmeleri takip eden haftanın son mesai gününe kadar görevlendirildiği birim amirine gönderilir.

İkinci dönem çalışmaları

MADDE 20 - (1) İkinci dönem çalışmalarında, Uzman Yardımcılarının inceleme ve araştırmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin, temsil tecrübelerinin ve dil becerilerinin artırılması sağlanır.

Üçüncü dönem çalışmaları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 21 - (1) Üçüncü dönem çalışmaları, tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez seçimi

MADDE 22 - (1) Uzman Yardımcıları, Kurumdaki iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde, Kurumun görev sahası ile ilgili hazırlamak istedikleri tezin konusunu, görevlendirildikleri birim amiri aracılığıyla Başkanın ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunarlar. En geç on beş gün içerisinde verilecek onaydan sonra tez konusu kesinleşmiş olur.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(2) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Uzman Yardımcısı en geç on beş gün içerisinde Başkanın ya da Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirleyerek aynı usul ile yeniden onay alır.

(3) Uzmanlık tezleri, bir öğretim üyesinin veya Uzmanın rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(4) Tez konusu uygun bulunan aday, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçeyi, en geç onayı aldıktan iki ay sonra ilgili birime sunar.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Tez hazırlanmasında, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak olan Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi Yazımına ilişkin Esaslar Yönergesi esas alınır. Yönerge, bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanır.

Tezin hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 23 - (1) Uzman Yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili tez konusu seçmek zorundadır. Uzman Yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır. Ayrıca İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde hazırlanacak özet bölümünün de bulunması şarttır.

Tez hazırlama süresi ve teslimi

MADDE 24 - (1) Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırladığı tezini görevlendirildiği birim amirine sunar. Süresi içerisinde tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Bunlar hakkında 25 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Tez danışmanı yukarıda belirtilen süreler içerisinde, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu ilgili birim amirine sunar.

(3) Tezlerin birimlere teslim edilme tarihini takip eden on beş gün içerisinde Sınav Komisyonu oluşturulur. Birimler, Uzman Yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Sınav Komisyonuna teslim eder.

Tez savunması ve değerlendirme

MADDE 25 - (1) Tezlerin Sınav Komisyonuna tesliminden sonra en geç bir ay içerisinde, Başkanlıkça tespit edilecek tarihte, Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan Komisyon üyeleri gerekçelerini yazılı olarak belirtirler. Başarılı kabul edilen tezlerle ilgili düzeltmeler en fazla bir hafta içinde Uzman Yardımcısına yazılı olarak bildirilir.

(3) Tezin başarısız bulunması veya zamanında teslim edilmemesi halinde, Komisyonca tezde tespit edilen aksaklıklar yazılı olarak en fazla bir hafta içinde bildirilir ve Uzman Yardımcısına tezini düzeltmesi için dört aya kadar ek süre verilir, tez Sınav Komisyonu tarafından on beş gün içerisinde değerlendirilir. İkinci defa da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder ve Kurumdaki uygun kadrolara atanır.

(4) Geçerli görülecek bir mazeret sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Uzman Yardımcısına, talebinin uygun görülmesi ve Başkanın onayı ile altı ay ek süre verilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Sınav komisyonu

MADDE 26 - (1) Uzmanlık yeterlik tezinin değerlendirilmesi ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları, Başkan tarafından görevlendirilecek Sınav Komisyonu tarafından yapılır. Sınav Komisyonu, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında bir başkan, dört asil ve iki yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler Başkan tarafından en az Daire Başkanı düzeyinde olanlar arasından belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Tez danışmanları, danışmanı oldukları tezin değerlendirilmesi ve savunulmasının yapıldığı komisyonun toplantılarına ilave üye olarak katılırlar. Tez danışmanının Uzman olmaması halinde Başkan tarafından belirlenecek bir Uzman da üye olarak Sınav Komisyonuna katılır.

(3) Gerekli görülmesi halinde belirtilen üye sayısına ilave olarak üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki üye Sınav Komisyonuna seçilebilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavı

MADDE 27 - (1) En az üç yıl fiilen Uzman Yardımcısı olarak çalışan, bu süre içerisinde olumlu sicil alan ve tez savunmasında da başarılı olan Uzman Yardımcıları tez savunması sonucunun tebliğinden itibaren en geç üç ay içerisinde yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Yeterlik sınavı, sözlü sınavdan oluşur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(3) Sınav tarihi en az bir ay önceden Uzman Yardımcılarına duyurulur.

Yeterlik sınavı konuları

MADDE 28 - (1) Sözlü sınav iki bölümde yapılır.

(2) Birinci bölümde Uzman yardımcılarının hazırlamış oldukları tezler Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

(3) İkinci bölümde sosyal güvenlikle ilgili yürürlükte bulunan mevzuat ve çalışılan birimin iş ve işlemleri ile ilgili konularda sözlü sınav yapılır.

Yetişme notu

MADDE 29 - (1) Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notları ile uzman yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, görev ve sorumluluk duyguları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında refakatinde çalıştıkları Uzmanların değerlendirmeleri de dikkate alınarak birim amiri tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi ve itiraz

MADDE 30 - (1) Yeterlik sınav notu %30 tez değerlendirmesi, %40 alan bilgisi ve %30 yetişme notu olmak üzere belirlenir. Uzman yardımcısının başarılı sayılması için her konudan 100 üzerinden en az 60 puan olmak üzere, yeterlik sınav notunun 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Yeterlik sınavı sonucu, sınavın bitimini takip eden beş gün içerisinde ilan edilir.

(3) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde, dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Sınav Komisyonuna ulaştığı tarihten itibaren Sınav Komisyonu tarafından en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Komisyonu inceleme sonuçları kesindir.

Başarısız olma ve yeni sınav hakkı

MADDE 31 - (1) Yeterlik Sınavında başarısız olan Uzman Yardımcılarına Yeterlik Sınavından itibaren başarısız oldukları bölümler için üç aydan az olmamak üzere bir yıl içerisinde yeni bir sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler Uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybederler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Uzmanlığa atanma haklarını tamamen kaybeden Uzman Yardımcıları, Kurumdaki uygun kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 32 - (1) Uzman Yardımcılığında geçen süre askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

(2) Olumlu sicil alamayanlar veya sınava hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içerisinde geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumdaki uygun kadrolara atanırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Yeterlik Sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde KPDS'den en az (C) düzeyinde belge ibraz etmeleri halinde Uzman kadrolarına atanırlar.

(4) Yeterlik Sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için birinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Yeterlik Sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumdaki uygun kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 33 - (1) Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasite ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, Türkiye'de ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak,

b) Sosyal sigorta uygulamalarında yardıma hak kazanma yükümlülükleri ve sigorta yardımlarının düzeyi konularında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırma yapmak, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

c) Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalara ilişkin olarak verileri izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, Kurumun görev alanına ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek, düzenlemelerde, istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,

ç) Sosyal güvenlik ile ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,

d) Kurum gelirlerinin güncel ve geleceğe yönelik değerlendirilmesinde uygun yatırım araçlarını araştırarak en az risk ile en fazla getiriyi elde etme hususlarında çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

e) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görev alanlarına giren konularla ilgili olarak kendisine verilecek görevleri yapmak,

f) Kurum kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesi hususunda istatistiki bilgileri düzenli olarak derlemek, değerlendirmek,

g) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve göreviyle ilgili olarak idarece gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, mütalaa vermek ve önerilerde bulunmak,

ğ) Birim amirlerinin gerekli görmesi ya da işin niteliği gereği ekip halinde çalışma yapıldığında, en kıdemli ilgili Uzmanın maiyetinde çalışmalar yapmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

h) Kurum Başkanı ve birim amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 34 - (1) Uzman ve Uzman Yardımcıları; görevlerini yerine getirirken mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında, doğru, güvenilir, güncel ve karşılaştırılabilir verilerin bilimsel yöntemlerle derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması çalışmalarının düzenli olarak yapılmasından, kendisine verilen dosya ve evrakın gereği gibi muhafaza edilmesinden, yetenek ve yetkilerini gereği gibi kullanmasından amirlerine karşı sorumludur.

Çalışma gruplarının oluşturulması

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 35 - (1) Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla Uzman ve Uzman Yardımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, ilgili birim amirinin teklifi ve Başkanın onayıyla süreli çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubunun yaptığı çalışma, ortak bir raporda toplanır ve çalışmaya katılanlar tarafından imzalanır. Çalışmaya katılanlardan karşı görüşü bulunanlar, raporun ekine farklı görüşlerinin gerekçelerini belirtirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Yurt dışına gönderilme yurt dışında eğitim ve staj

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Uzmanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli görülecek konularda mesleki bilgi, görgü ve uzmanlıklarını artırmak, Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek, çalışmalarda bulunmak üzere, bütçenin ilgili tertibindeki ödenekten yararlanılarak yurt dışına kurs, seminer, staj, sertifika veya yüksek lisans eğitimi programlarına gönderilebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri raporu, döndükleri günden itibaren bir ay içerisinde Başkanlığa sunarlar.

Yabancı dil eğitimi

MADDE 37 - (1) Uzman ve Uzman Yardımcılarının; uluslararası toplantılara katılma, sosyal güvenlik alanında yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerini sağlamak ve 36 ncı maddeye göre dış ülkelerde inceleme ve lisansüstü eğitim yapacak olanların uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavına ilişkin sertifikayı alabilmeleri amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde, eğitim masrafları genel hükümlere göre Kurum tarafından karşılanır. Yabancı dil kurslarına katılacak olanların tespitine ilişkin usul ve esaslar Birim Amirinin teklifi ve Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayı ile belirlenir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 38 - (1) Uzman kadrolarına atandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan, yeniden atanma talebinde bulunanlar, boş kadro bulunmak şartıyla ve Başkanın onayı ile Uzman olarak tekrar atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 - (1) 11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) 11/5/2001 tarihli ve 24399 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Devredilen kurumlarda çalışan personel

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca, devredilen kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelden yeterlik sınavından önce;

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Son üç yılda olumlu sicil almış olmak,

b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan şartları taşımak,

c) İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde belge ibraz etmek,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

d) Kurumca belirlenen konuda tez hazırlamak

şartıyla yapılacak ilk Uzmanlık yeterlik sınavına katılabilirler. Bunlardan yeterlik sınavında başarılı olanlar Uzman kadrolarına atanırlar. Ancak, bu şekilde Uzman olarak atanacakların sayısı, Uzman kadro sayısının % 5'ini geçemez.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kurumun görev alanı ile ilgili asgari üç tez konusunu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirirler. Tez konusu, Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısı tarafından tez konusu önerileri de dikkate alınarak en geç bir hafta içerisinde belirlenir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyanlar hakkında ilk yeterlik sınavına girmek koşuluyla 29 uncu madde, 31 inci maddenin birinci fıkrası ile 32 nci maddenin dördüncü fıkrası hariç olmak üzere yönetmeliğin uzmanlık tezi ve yeterlik sınavına ilişkin hükümleri aynen uygulanır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(4) Yeterlik sınav notu %40 tez değerlendirmesi ve %60 alan bilgisi olmak üzere belirlenir. Başarılı sayılmak için her konudan 100 üzerinden en az 60 puan olmak üzere, yeterlik sınav notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir.

Devredilen kurumlarda çalışan uzman yardımcılarının tez seçimi ve yeterlik sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına atananların, atanma tarihinden önceki Kurumlarında geçen hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumunda geçmiş sayılır ve 19 uncu maddedeki birinci dönem faaliyetleri ile 20 nci maddedeki ikinci dönem faaliyetlerini tamamladıkları kabul edilir. Bu uzman yardımcıları, 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmaları koşuluyla bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde kurumun görev alanı ile ilgili seçecekleri bir tez konusunu, görevlendirildikleri birim amiri aracılığıyla Başkanın ya da Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının onayına sunarlar.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Devredilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca açılan sınav ile Uzman Yardımcısı olarak atanmış olanlar tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç sekiz ay içerisinde hazırladığı tezini görevlendirildiği birim amirine sunar. Diğer süreler, bu Yönetmeliğin Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavına ilişkin hükümlerindeki şekliyle uygulanır.

Açılacak ilk giriş sınavı ve zamanı

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 5 inci madde esaslarına göre İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı birimlerin uzman yardımcısı taleplerini yazılı olarak alır ve Başkanlığa sunar.

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)