"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTESİNİN DENETİMİ VE KONTROLÜNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:04.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26866

MADDE 1 - 9/12/2007 tarihli ve 26725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelik, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 21 inci, 23 üncü, 25 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"ş) Bakanlık il müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü"

"t) İmha etmek: İnsan sağlığına veya tüketimine uygun olmayan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin usulüne uygun olarak imhasını,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(1) Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu Yönetmeliğin Ek-2'sinde öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara ve ürettikleri gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenen kriterlere uymak zorundadır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (j) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İl Müdürlüğünce il genelinde uygulanmak üzere yıllık denetim programı hazırlanır ve güncellenir. Denetim ve kontroller, uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olmalıdır. Yıllık olarak hazırlanan denetim programlarında, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler grubunun risk durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin sonuçları göz önünde bulundurulur. Bakanlıkça da ürün veya risk bazında yıllık denetim ve izleme programları hazırlanır, hazırlanan programlar her yıl güncelleştirilir."

"j) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin denetim ve kontrolü ile numune alma işlemi, gıda kontrolörü/gıda denetçisinin başkanlığında gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanından oluşan en az iki kişilik ekip tarafından yapılır. Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin satış yerleri ile toplu tüketim işyerlerinin denetim ve kontrolü ile numune alma işlemi, gıda kontrolörü/gıda denetçisi tarafından veya gıda kontrolörü/gıda denetçisinin başkanlığında gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanından oluşan ekip tarafından yapılır."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"o) Numune alma, muhafaza, taşıma ve şahit numune ile ilgili özel mevzuatında düzenleme bulunması durumunda özel mevzuat hükümleri uygulanır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin denetim ve kontrollerinde; üretim yeri kontrollerini bu maddenin (e) bendine göre, üretim yeri hariç toplu tüketim ve satış yeri kontrollerini ise (f) bendine göre yapar."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"o) Denetim ve kontrol sırasında herhangi bir engelleme ile karşılaştığında durumu bir tutanak ile tespit ederek Kanunun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını sağlar. Mahalli mülki amir tarafından görevlendirilen polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden en az birinin katılımı ile denetim ve kontrol tekrarlanır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve imha

MADDE 13 - (1) Gıda mevzuatına uygun olmayan ve Kanunun 29 uncu maddesinin (a), (d), (e), (f), (ı), (i), (j) ve (n) bentleri gereği el konulan ve toplatılan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin;

a) Kullanılmaz hale getirilmesi,

b) Niteliğinin değiştirilmesi,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Ancak belli bir surette kullanılması,

koşullarından birinin yerine getirilmesine bağlı olarak geciktirilebilir.

(3) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kullanılmaz hale getirilmesi amacıyla yapılacak imha işlemi, Bakanlık İl Müdürlüğünün gözetimi altında sorumlu gıda işletmecisi ya da yasal temsilcisi tarafından gerçekleştirilir ve imha ile ilgili belgelerin bir sureti Bakanlık İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.

(4) Bakanlık İl Müdürlüğünce belirlenen ve Mahalli mülki amirce onaylanan uygulama şekli ve tanınan süre zarfında koşulun yerine getirilmemesi halinde, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine Mahalli mülki amirce karar verilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar Mahalli mülki amirin onayının alınması suretiyle Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere el konularak yedi emin tutanağı ile kişilerin muhafazasına bırakılır.

(6) Kanunda belirtilen ve el konularak kişilerin muhafazasına bırakılması gereken gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili idari yaptırım kararlarında, Mahalli mülki amirinin izin ve onayını almak suretiyle Bakanlık İl Müdürlüklerine bu konuda genel bir yetki devri yapılabilir.

(7) Mülkiyeti kamuya geçen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin insan sağlığı ve tüketimine uygun olmaması durumunda Mahalli mülki amirin izin ve onayı alınmak suretiyle Bakanlık İl Müdürlüğünün gözetiminde imha edilir ve belgelenir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(8) Yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, Mahalli mülki amirin izin ve onayı alınmak suretiyle Bakanlık İl Müdürlüğünün gözetiminde imha edilir ve belgelenir.

(9) Yeniden değerlendirilmesi mümkün olan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin yeniden değerlendirilme şekilleri; insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı, gıda ve yem güvenliği ile ilgili şartlara uygun olarak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlık İl Müdürlüklerince belirlenir ve belgelenir. Yeniden değerlendirme ile ilgili işlemler Mahalli mülki amirin izin ve onayı ile yapılır ve Bakanlık İl Müdürlüğünce takip edilir.

(10) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilebilmesi için gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası veya başka bir idari yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"d) Gıda zehirlenmelerinde ya da zehirlenme şüphesi bulunan durumlarda zehirlenmeye neden olabilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerden alınan numunelere ait her türlü muayene ve analiz ücretleri dahil olmak üzere tüm masraflar ilgili faaliyetten sorumlu gerçek ve tüzel kişilerce ödenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bu Yönetmeliğin EK-2'sinde yer alan denetim ve kontrol formlarında;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1) Ağırlık puanının (4) veya ağırlık puanı (3) olarak tespit edilen hususlardan puan toplamının 60 veya daha yukarı olması durumunda, üretilen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine Mahalli mülki amirin onayı ile karar verilir. İşyeri, Bakanlık İl Müdürlüğünün teklifi ve Mahalli mülki amirin onayı ile üretim ile ilgili faaliyetinden men edilir. İşyeri hakkında Kanuna göre yasal işlem uygulanır. Yeniden yapılan denetim ve kontrol sonucunda mevcut durumlarını düzelttiği tespit edilen gıda işyerinin üretim ile ilgili faaliyetinin devamına Bakanlık İl Müdürlüğünün teklifi ve Mahalli mülki amirin onayı ile izin verilir. Tespit edilen hususlarda eksikliğin giderilmesi için iş yerine en fazla 30 gün süre tanınır. Bu süre sonunda tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde denetim ve kontrolü yapılan işyerinin çalışmaya esas olan izinleri Bakanlık İl Müdürlüğünün teklifi ve Mahalli mülki amirin onayı ile iptal edilir.

2) Ağırlık puanı (3) olarak tespit edilen hususlardan puan toplamının 60'dan az olması veya ağırlık puanı (2) ve (1) olarak tespit edilen hususlarda eksikliğin giderilmesi için iş yerine en fazla 30 gün süre tanınır. Bu süreler sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde denetim ve kontrolü yapılan işyeri Bakanlık İl Müdürlüğünün teklifi ve Mahalli mülki amir onayı ile üretim ile ilgili faaliyetinden men edilir. Ayrıca, işyerinin çalışmaya esas olan izinleri Bakanlık İl Müdürlüğünün teklifi ve Mahalli mülki amir onayı ile iptal edilir. Üretilen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. İşyeri hakkında Kanuna göre yasal işlem uygulanır."

"c) Bu Yönetmeliğin EK-3'ünde yer alan denetim ve kontrol formlarında;

1) Ağırlık puanının (4) olarak tespit edilen ve asgari teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak faaliyet göstermeyen işyerlerinin ilgili faaliyetinin durdurulması hususu, Mahalli mülki amirin onayı ile Bakanlık İl Müdürlüğünce İl Özel İdaresi/Belediye/Organize Sanayi Bölgesi'ne bildirilir ve denetim ve kontrolü yapılan işyeri hakkında Kanuna göre yasal işlem yapılır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Mevcut durumlarını düzelterek ilgili faaliyetine yeniden izin verilen işyerleri İl Özel İdaresi/Belediye/Organize Sanayi Bölgesi tarafından Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilir.

2) Ağırlık puanı (3), (2) ve (1) olarak tespit edilen hususlarda eksikliğin giderilmesi için iş yerine en fazla 30 gün süre tanınır. Bu süreler sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde işyerlerinin ilgili faaliyetinin durdurulması hususu, Mahalli mülki amirin onayı ile Bakanlık İl Müdürlüğünce İl Özel İdaresi/Belediye/Organize Sanayi Bölgesi'ne bildirilir ve denetim ve kontrolü yapılan işyeri hakkında Kanuna göre yasal işlem yapılır. Mevcut durumlarını düzelterek faaliyetine yeniden izin verilen işyerleri İl Özel İdaresi/Belediye/Organize Sanayi Bölgesi tarafından Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirilir."

"d) HACCP sistemini uygulayan işletmelerde HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form (EK-4)'e göre yapılan HACCP tetkik işlemleri sonucunda belirlenen tüm sapma, eksiklik ve uygunsuzlukların giderilmesi ve durumun düzeltilmesi için, Bakanlık İl Müdürlüğünün uygun gördüğü düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulama zamanı kadar süre tanınır. Tanınan süre sonunda, tespit edilen hususlar düzeltilmediği takdirde işyeri hakkında Kanuna göre yasal işlem yapılır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Denetim ve kontrol hizmetlerinde görevlendirilmesi Bakanlık tarafından uygun görülen ve yetkilendirilen personel Bakanlıkça düzenlenen gıda denetçi kursuna katılır, kursu başarıyla tamamlayanlara Gıda Kontrolörü/Gıda Denetçisi kimlik kartları düzenlenir. Bakanlıkça yetkilendirilen Gıda Kontrolör Yardımcısı/Yardımcı Denetim Elemanına kimlik kartı düzenlenir ve Bakanlık İl Müdürlüğünce hizmet içi eğitim verilir.

a) Bakanlıkça düzenlenen gıda denetçi kursu aşağıdaki konuları kapsar.

1) Denetim ve kontrol, izleme, gözetim, tetkik ve numune alma, doğrulama gibi çeşitli denetim ve kontrol teknikleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) Denetim ve kontrol prosedürleri,

3) Türk gıda mevzuatı ve mevzuata uyumsuzluğun değerlendirilmesi,

4) Üretim, işleme, dağıtım, depolama ve satışın çeşitli aşamaları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, insan sağlığı açısından ve gerekli görüldüğü taktirde hayvan ve bitki sağlığı ile çevre açısından taşıyabileceği riskler,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

5) Gıda üretimindeki tehlikeler,

6) HACCP prosedürleri ve HACCP uygulamasının değerlendirilmesi,

7) Gıda sektöründe uygulanan kalite kontrol programları gibi yönetim sistemleri ve bunların Türk gıda mevzuatı gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesi,

9) Sertifikasyon sistemleri,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

10) Acil durumlar için beklenmedik durum düzenlemeleri,

11) Kanunda yer alan yasal işlemler ile ilgili konular,

12) Türk gıda mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi bakımından gerekli olabilecek yeterlilik testi, akreditasyon ve risk değerlendirmesi belgeleri de dahil olmak üzere yazılı belgelerin ve mali ve ticari konuları da içerebilen diğer kayıtların incelenmesi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

13) Denetim ve kontrollerin bu Yönetmeliğe göre yapılmasını sağlamak için gerekli görülen, hayvan sağlığı ve hayvan refahı da dahil olmak üzere diğer alanlar.

b) Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanına Bakanlık tarafından teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve güncelleştirilmesi amaçlarıyla diğer hizmet içi eğitimler düzenlenir.

c) Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanına eğitim vermek üzere uzman Bakanlık personelinden, gerekli görüldüğü durumlarda ise, yurt içi ve yurt dışındaki kurum/kuruluş ve üniversitelerin uzmanlarından yararlanılır."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin Ek-2 ve Ek-3'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

[EK]

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

tammetin.jpg (2780 bytes)