"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlıktan

BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:02.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26864 2. Mükerrer

MADDE 1 - 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin eki Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinin 3 üncü sırasında yer alan ve Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı unvanlı Başbakanlık personelinin üst disiplin amiri bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başbakan veya yetkili kılması üzerine Müsteşar"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)