"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma

Resmi Gazete Tarihi:01.05.2008

Resmi Gazete Sayısı:26863

15 Aralık 2007 tarihinde Hartum'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/3/2008 tarihli ve HUMŞ/316 sayılı yazısı üzerine, 20/5/1955 tarihli ve 6593 sayılı Kanun hükümlerine ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

H.YAZICI             H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M.AYDIN             K. TÜZMEN              N. ÇUBUKÇU          M. H. GÜLER

M. S. YAZICIOĞLU         M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı          Adalet Bakanı            Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN            K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı         Maliye Bakanı            Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ             F. N. ÖZAK              M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı V.         Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN          M. H.GÜLER              E. GÜNAY           N. ÇUBUKÇU
Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı V.(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bundan böyle Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti;

Devletleri arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek arzusuyla ve Ankara ve Hartum'daki diplomatik temsilciliklerinin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla;

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bu Anlaşmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin Hartum'daki ve Sudan Cumhuriyeti'nin Ankara'daki diplomatik temsilciliklerince kullanılacak olan arsaların takas edilmesidir.

Türk Tarafı, Ankara, Oran Diplomatik Site'de, 5.604 metrekare yüzölçümündeki 25010/2 numaralı parselde kayıtlı arsanın mülkiyet haklarını Sudan Tarafına devredecektir.

Sudan Tarafı, Hartum, Kfouri Bölgesi'nde, 6.400 metrekare yüzölçümüne sahip 127, 132, 149 ve 150 numaralı parsellerde kayıtlı arsanın mülkiyet haklarını Türk Tarafına devredecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sudan Tarafı, Türk Tarafına devredilen ana parsellerin (127, 132, 149 ve 150) kuzeybatısında ve güneydoğusunda yer alan bitişik iki parselin yeşil alan olarak kalacağını garanti eder.

MADDE 2

Taraflar, bu Anlaşmanın geçerlilik süresince, yukarıda bahsedilen arsalar ve binaların, büyüklükleri, değerleri, bulundukları yerler ve kullanım şartları ile ilgili olarak yekdiğerine karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaklardır.

MADDE 3

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taraflar, sözkonusu arsalarla ilgili olarak herhangi bir borç, mülkiyet iddiası, ipotek veya diğer sınırlamaların bulunmadığını ve bunların iade haklarına ve iddialarına konu olmadığını beyan ederler. Gelecekte herhangi bir hak iddiası ortaya çıktığı takdirde, tahsis eden Taraf bu tür hak taleplerini kendi olanaklarıyla çözüme kavuşturacaktır.

MADDE 4

Sözkonusu arsalar ve binalar, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesini takiben tahsis eden Tarafça kabul eden Tarafa devredilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Taraflar, sözkonusu arsalar ile bunların üzerinde mevcut ve inşa edilecek binaları sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Sudan Cumhuriyeti'nin mülkü olarak tescil edecektir. Mülkiyet haklarının kaydına ilişkin masraflar tahsis eden Tarafça karşılanacaktır.

MADDE 5

Taraflar sözkonusu arsalar üzerindeki binaların kamu hizmetleri ve bakımına dair tüm masraflarının bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren, mülkün devredildiği Tarafça karşılanacağı hususunda anlaşmışlardır.

MADDE 6

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Taraflar takas edilen arsaları ve binaları, münhasıran diplomatik binaların inşaatı ve faaliyeti için kullanacaktır. Taraflar, yukarıda belirtilen gayrimenkulleri, üçüncü taraflara, gerçek veya tüzel kişilere, bedeli karşılığında veya ücretsiz olarak devretmeden, satmadan, kiralamadan, tahsis etmeden, temlik etmeden, intifa, irtifak, sükna veya kat mülkiyeti hakkı vermeden önce yekdiğerinin yazılı iznini alacaktır.

MADDE 7

Her bir Taraf, sözkonusu arsalarda bulunan mevcut binaların onarımı veya bakımı ile başka bina ve müştemilatların projesinin yapımında ve inşaatında, kabul eden Devletin ilgili kanun, tüzük ve teknik nizamnamelerine, imar ve iskan mevzuatına uyacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 8

1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine uygun olarak, yukarıda sözü edilen arsa ve binalar, özel hizmetler için ödenen bedel ve harçlar dışında tüm ulusal ve belediye vergilerinden, harç ve diğer mecburi ödemelerden muaf tutulacaktır.

MADDE 9

Bu Anlaşma çerçevesinde Taraflar arasındaki ilişkilerde yürürlükteki uluslararası anlaşmalar ve Tarafların mevzuatlarına uygun olarak eşgüdüm sağlanacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık danışma ve müzakereler yoluyla çözülecektir.

MADDE 10

Bu Anlaşmanın üzerindeki herhangi bir değişiklik, Tarafların ortak rızasıyla ve bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturacak ek bir Protokol yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Sözkonusu Protokol Madde 11'deki hükümlere uygun olarak yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 11

Bu Anlaşma, Taraflarca, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken ulusal işlemlerin tamamlandığına dair son yazılı bildirimin diplomatik yollardan alındığı tarihte yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır.

Bu Anlaşma Hartum'da 15 Aralık 2007 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak her üç metin de eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha düzenlenmiştir. Bu Anlaşmanın yorumlanmasında farklılık bulunması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ     SUDAN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ADINA       HÜKÜMETİ ADINA

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

±(ICD-IMEX Not: Bu Andlaşmanın Arapça ve İngilizce dillerindeki metinleri 1/5/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.)±

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)