30 Nisan 2008 26862 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13505 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2008 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

- 2008/13535 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri,Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2008/13535 Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri,Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Velî Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ No: (2008/40)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları