24 Nisan 2008 26856 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5753 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun- 5753 Artvin İli Yusufeli İlçesinin Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARLARI

- İçişleri Bakanlığına Ait 2 Adet Sınır Tespit Kararı

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Ordu Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

GENELGE

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri ile İlgili 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sosyal Tesisleri ile İlgili 2008/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/36)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/36)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/37)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/37)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/4/2008 Tarihli ve 2008/23 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/93, K: 2008/73 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/93, K: 2008/73 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar   - Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar