İnteraktif CD

25 Mart 2008 - 26827          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13360 İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Marmara Üniversitesi Sağlık Hukuku ve Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B) (Sıra No: 1)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B) (Sıra No: 1)

- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 Tarihli ve E: 2005/2, K: 2007/1 Sayılı Kararı- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 Tarihli ve E: 2005/2, K: 2007/1 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları