İnteraktif CD

18 Mart 2008 - 26820          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- 2008/13329 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- 2008/13344 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Millî Savunma, Millî Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİK

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Giriş ve Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Giriş ve Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/3/2008 Tarihli ve 2520 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/3/2008 Tarihli ve 2520 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/35 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/35 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları