İnteraktif CD

13 Mart 2008 - 26815          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13317 Bazı Alanların; Turizm Merkezi, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişimi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi ve Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Fırat Üniversitesi-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 10)

- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3)- Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/8)

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/34)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 7/3/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı- Yargıtay Başkanlar Kurulunun 7/3/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları