İnteraktif CD

27 Şubat 2008 - 26800          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5736 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun- 5736 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun

- 5737 Vakıflar Kanunu- 5737 Vakıflar Kanunu

- 5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun- 5738 Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/16)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/16)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/17)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/18)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/18)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/19)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/19)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/20)

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/1)

- 2008 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi- 2008 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

- 2008 Yılı Ocak Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi- 2008 Yılı Ocak Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları