İnteraktif CD

26 Şubat 2008 - 26799          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

- Şile Liman Yönetmeliği- Şile Liman Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 108)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 108)

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/1)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları