İnteraktif CD

20 Şubat 2008 - 26793          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/84, K: 2007/74 Sayılı Kararı (10/11/1983 tarihli ve 2949 Sayılı Kanun ile İlgili- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/84, K: 2007/74 Sayılı Kararı (10/11/1983 tarihli ve 2949 Sayılı Kanun ile İlgili

DÜZELTME

- (2008/21 Sayılı "DışTicarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları