İnteraktif CD

06 Şubat 2008 - 26779          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5730 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5730 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13125 Terör Örgütleri ile Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşlara Karşı Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesi Hakkındaki 22/12/2001 tarihli ve 2001/3483 Sayılı Kararnamenin Ekinde Yer Alan Kişi ve Kuruluşlardan, Adları Belirtilenlerin Bu Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar- 2008/13125 Terör Örgütleri ile Terörizmi Finanse Eden Kişi ve Kuruluşlara Karşı Uygulanacak Tedbirlerin Belirlenmesi Hakkındaki 22/12/2001 tarihli ve 2001/3483 Sayılı Kararnamenin Ekinde Yer Alan Kişi ve Kuruluşlardan, Adları Belirtilenlerin Bu Kararname Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

- 2008/13152 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 2008 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar- 2008/13152 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 2008 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

- 2008/13156 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'na, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

YÖNETMELİKLER

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretarya ve Görevlilerinin Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara İlişkin Yönetmelik- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretarya ve Görevlilerinin Türkiye'de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara İlişkin Yönetmelik

- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 381)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 381)

- Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)- Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/2)

- Bal İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenirken Aranacak Şartlar ve İthalat Aşamasındaki Veteriner Kontrolleri Hakkında Tebliğ (No: 2008/3)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği (No: 2008/6)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/8)

- Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ- Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları