İnteraktif CD

31 Ocak 2008 - 26773          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2008/13159 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar- 2008/13159 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/40, K: 2007/96 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanun'un 4756 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 13. üncü Maddesi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/40, K: 2007/96 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanun'un 4756 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 13. üncü Maddesi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/136, K: 2008/3 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun'un 125 inci Maddesi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/136, K: 2008/3 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun'un 125 inci Maddesi ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları