"
tammetin.jpg (2780 bytes)

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 2. ve 19. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

Esas No : 2007/16492

Karar No : 2007/17085

İncelenen Kararın

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Mahkemesi : İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 1/9/2006

Numarası : Esas no: 2006/1117 Karar no: 2006/917

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Davacı : İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü

Davalı : Mezo Terapi Derneği

Dava Türü : Dernek Feshi

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 23/8/2006 tarihli ve 24165 sayılı talep yazısı üzerine, anılan mahkemede Mezoterapi Derneğinin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 87. maddesi gereğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava, Türk Medeni Kanununun 87. maddesi hükmü gereğince derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davasıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Dosyanın incelenmesinden İstanbul Valiliği il Dernekler Müdürlüğünün talep yazısı üzerine, anılan Mahkemece esasa kaydedilen davanın, dosya üzerinden yapılan inceleme ile sonuçlandırıldığı görülmüştür.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 18/1. maddesinde "Bu kanunla ilgili olarak hukuk mahkemelerinde bakılacak davalarda basit yargılama usulü uygulanır." denilmektedir. Dernekler Kanununun 36. maddesinin son cümlesinde ise, sözü edilen Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.

Sözü edilen yasal düzenlemeler gereğince, Dernekler Kanunu, ile' ilgili hukuk davalarında duruşma açılması ve basit yargılama usulüne göre yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekmektedir. Davanın dosya üzerinde yapılan inceleme ile karara bağlanması konusunda mahkemeye takdir hakkı tanınmamıştır.

Ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesinde, kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakimin her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremeyeceği kabul edilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 6/12/2007

Esas No : 2006/21661

Karar No : 2007/17790

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İncelenen Kararın

Mahkemesi : İstanbul 1. Aile Mahkemesi

Tarihi : 3/5/2005

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Numarası : Esas no: 2005/163 Karar no: 2005/343

Davacı : Serdar Bedirhanoğlu

Davalı : Monique Mary Margaret Ayala Hird

Dava Türü : Tanıma (Evlat Edinme)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunludur.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

İncelenen dosyada, tanınması istenilen yabancı mahkeme kararının kesinleştiğini gösteren herhangi bir yazı veya belgenin bulunmadığı görülmektedir. Mahkemece eksiklikler giderilmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26/12/2007

Esas No : 2007/5214

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Karar No : 2007/9851

Mahkemesi : Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

Tarih : 9/11/2006

Nosu : 377-490

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Davacı : T. Halk Bankası A.Ş. Kızılay Şubesi vek. Av. Selim Karakoyun

Davalılar : 1- Kadir Kaya vek. Av. Çağdaş Aksu 2- Cevdet Yılmaztürk

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik kesin olarak verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı'nın talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

KARAR

Daya, banka kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalı Kadir Kaya vekili davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, kesin olarak verilen hüküm, davacı vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Esas hakkında hüküm tesis eden mahkemenin yargılama giderleri hakkında olumlu yada olumsuz bir karar vermemesi HUMK.'nun 426. maddesine aykırı olup hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukanda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile HUMK.'nun 427/7. maddesi gereğince hükmün kanun yararına ve hukuki sonuçları kalkmamak koşulu ile BOZULMASINA, aynı yasanın 427/son maddesi uyarınca kararın bir örneğinin Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine 9/11/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

tammetin.jpg (2780 bytes)