"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi

Esas No:2006/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No:2008/12

Resmi Gazete Tarihi:09.01.2008

Resmi Gazete Tarihi:25.01.2008

Resmi Gazete Sayısı:26767

Özü:Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II - İLK İNCELEME

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; "Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle" karar verilmiştir.

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılında sadece bir ilçede örgütlendiği ve 2006 yılında o ilçede herhangi bir gelir ve gider bulunmadığından birleşik kesinhesabın çıkartılmadığı, Parti Genel Merkezi'nin 2006 yılı gelirlerinin 3.380,21 YTL., giderlerinin 3.090,49 YTL. ve 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 289,72 YTL. olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A - Gelirlerin İncelenmesi

Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 3.380,21 YTL. olarak gösterilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bunun 3.000,00 YTL.si bağış ve yardımlar, 380,21 YTL.si ise 2005 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B - Giderlerin İncelenmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 3.090,49 YTL. olarak gösterilmiş olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi'nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 289,72 YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

C - Parti Malları

Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti'nin 2006 yılında herhangi bir taşınmaz mal ve değeri yüz YTL. yi aşan taşınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV - SONUÇ

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ayyıldız Partisi'nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 3.380,21 YTL.. geliri, 3.090,49 YTL. gideri ve 289,72 YTL.. nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

9.1.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan            Başkanvekili         Üye
Haşim KILIÇ         Osman Alifeyyaz PAKSÜT    Sacit ADALI
                      
Üye             Üye             Üye
Fulya KANTARCIOĞLU      Ahmet AKYALÇIN        Mehmet ERTEN
                      
Üye             Üye             Üye
Cafer ŞAT          A. Nemci ÖZLER        Serdar ÖZGÜLDÜR
                      
Üye             Üye      
Şevket APALAK        Zehra Ayla PERKTAŞ
                      

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

tammetin.jpg (2780 bytes)