İnteraktif CD

24 Ocak 2008 - 26766          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/13059 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2008/13059 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2008/13061 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar- 2008/13061 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

- 2008/13062 Ankara İli, Çubuk İlçesinde Bulunan ve Listede Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalmaları Nedeniyle, Adı Geçen Organize Sanayi Bölgesi Adına Ankara İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar- 2008/13062 Ankara İli, Çubuk İlçesinde Bulunan ve Listede Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalmaları Nedeniyle, Adı Geçen Organize Sanayi Bölgesi Adına Ankara İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2008/13120 Bazı Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Devlet, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/6 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/7 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/8 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/8 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/9 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/9 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/10 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları