İnteraktif CD

16 Ocak 2008 - 26758          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Akdeniz Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/35, K: 2007/48 Sayılı Kararı (22/12/1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/12/2005 Tarihli ve 5444 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/35, K: 2007/48 Sayılı Kararı (22/12/1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/12/2005 Tarihli ve 5444 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları