İnteraktif CD

10 Ocak 2008 - 26752          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/13043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2007/13043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)- 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

DÜZELTME

- 26/12/2007 Tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile İlgili- 26/12/2007 Tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları