İnteraktif CD

30 Aralık 2007 - 26742          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/13005 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2007/13010 Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar- 2007/13010 Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

- 2007/13032 Perakende Elektrik Satış Tarifelerine İlişkin Karar

- 2007/13033 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar- 2007/13033 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

- 2007/13044 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Ekli Karar- 2007/13044 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Ekli Karar

- 2007/13045 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar- 2007/13045 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2007/13046 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar- 2007/13046 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

- 2007/13048 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar- 2007/13048 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanlığı ve Başbakan, Devlet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ağrı Dağı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/37)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/38)