İnteraktif CD

27 Aralık 2007 - 26739          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12966 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar- 2007/12966 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ağrı Dağı Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği- Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ağrı Dağı Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

- 2007 Yılı Kasım Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi- 2007 Yılı Kasım Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/53, K: 2007/61 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/53, K: 2007/61 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları