İnteraktif CD

08 Aralık 2007 - 26724          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında Eğitsel ve Kültürel Alanlarda İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında Eğitsel ve Kültürel Alanlarda İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12877 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12877 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12887 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar- 2007/12887 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret,Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği- Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/58)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4, K: 2007/81 Sayılı Kararı (15/7/1950 günlü, 5682 sayılı Kanunu Değiştiren 28/5/1988 günlü, 3463 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4, K: 2007/81 Sayılı Kararı (15/7/1950 günlü, 5682 sayılı Kanunu Değiştiren 28/5/1988 günlü, 3463 sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları