İnteraktif CD

07 Aralık 2007 - 26723          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12845 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12845 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12847 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın, 1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Feshine Dair Karar- 2007/12847 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın, 1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Feshine Dair Karar

- 2007/12875 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar- 2007/12875 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar

- 2007/12876 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı - 2007/12876 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı "Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşme"sinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erdirilmesine Dair Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

TEBLİĞLER

- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelik Kapsamına Giren Eşya Kalemlerini Belirten "Nükleer Transfer Uyarı Listesi" ve "Nükleer Çift Kullanımlı Eşya Listesi"ne İlişkin Tebliğ (TAEK/NGD: 2007/1)

- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Üçüncü Dairesinin 19/9/2007 Tarihli ve E: 2007/2274, K: 2007/2428 Sayılı Kararı- Danıştay Üçüncü Dairesinin 19/9/2007 Tarihli ve E: 2007/2274, K: 2007/2428 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları