"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü

Resmi Gazete Tarihi:01.12.2007

Resmi Gazete Sayısı:26717

23 Mayıs 2007 tarihinde Minsk'te imzalanan ekli "Türkiye-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/10/2007 tarihli ve HUMŞ/1477 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

C. ÇİÇEK           H. YAZICI              N. EKREN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU        K. TÜZMEN              M. M. EKER          M. ŞİMŞEK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı            Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı

M. S. YAZICIOĞLU       M. A. ŞAHİN             M. V. GÖNÜL          B. ATALAY
Devlet Bakanı         Adalet Bakanı            Millî Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı

A. BABACAN          K. UNAKITAN             H. ÇELİK           F. N. ÖZAK
Dışişleri Bakanı       Maliye Bakanı            Millî Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı

R. AKDAĞ           B. YILDIRIM             M. M. EKER          F. ÇELİK
Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı           Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

M. Z. ÇAĞLAYAN        M. H.GÜLER              E. GÜNAY           V. EROĞLU
Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı
(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında karayolu ulaştırması alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, 8.8.1995 tarihinde imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 7. maddesi uyarınca iki ülke heyetleri arasında 22-23 Mayıs 2007 tarihlerinde Minsk'te Türkiye-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

Her iki heyet listesi ektedir.

Heyetler aşağıdaki gündem konularını müzakere etmişlerdir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1. Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı konusuna ilişkin bilgi ve istatistiki veri alışverişi

2. Eşya taşımacılığına ait 2007 yılı kotalarının kesinleştirilmesi ile 2008 yılına ait kotaların belirlenmesi

3. Yolcu taşımacılığı

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

4. Diğer konular

1 - Birinci gündem maddesine ilişkin olarak:

Taraflar iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin gelişmesine katkısı olan uluslararası karayolu taşımacılığının önemini vurgulayarak, yolcu ve yük taşımacılığı konusunda istatistiki bilgi alış verişinde bulundular.

Taraflar 2006 yılında nakliyecilerinin yaptıkları taşımaların bir önceki yıla göre artış gösterdiğini, taraflarca sunulan ticaret rakamlarının uyumlu olduğunu beyan ettiler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Belarus tarafı 2006 yılında nakliyecilerin yaptıkları taşımaların bir önceki yıla göre artış göstermediğini, Türk araçları ile yapılan taşımaların ise %27 artış gösterdiğini ve bu artışın 2007 yılında da devam edeceğini ifade etmiştir.

Ayrıca taraflar ülkelerindeki mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Taraflar uluslararası karayolu taşımacılığı alanında işbirliğini devam ettirmek ve geliştirmek arzusunda olduklarını ifade ettiler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2 - Eşya Taşımacılığı

Türk tarafı Belarus tarafından kendisine tahsis edilen 700 adet ücretsiz A tipi geçiş belgesinin yetersiz olduğunu, A tipi belgelerin toplam sayısı olan 3000 adetinin ücretsiz olmasını teklif etmiştir.

Belarus Tarafı ise 2007 yılı içerisinde ihtiyaç olması halinde Belarus mevzuatına uymak kaydıyla Türk tarafının teklifini gözden geçireceğini beyan etmiştir.

Heyetler, eşya taşımacılığı konusunda 2007 yılı izin belgesi kesin kotasını aşağıdaki şekilde kararlaştırmışlardır:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Türk nakliyecileri için;

- A tipi, ikili ve transit taşımalar için 700 adedi ücretsiz geçiş olmak üzere toplam 3000 adet,

- B tipi, boş giriş yaparak kendi ülkesine dönüş yükü taşımaları için ücretli geçiş olarak 400 adet,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

- C tipi, üçüncü ülkelere ve/veya üçüncü ülkelerden yapılacak boş veya yüklü taşımalar için ücretli geçiş olarak 700 adet.

Belarus nakliyecileri için;

- A tipi, ikili ve transit taşımalar için ücretli geçiş olarak 300 adet,

- B tipi, boş giriş yaparak kendi ülkesine dönüş yükü taşımaları için ücretli geçiş olarak 200 adet,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

- C tipi, üçüncü ülkelere ve/veya üçüncü ülkelerden yapılacak boş veya yüklü taşımalar için ücretsiz geçiş olarak 700 adet.

Heyetler, eşya taşımacılığı konusunda 2008 yılı izin belgesi geçici kotasını aşağıdaki şekilde kararlaştırmışlardır:

Türk nakliyecileri için;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- A tipi, ikili ve transit taşımalar için 800 adedi ücretsiz geçiş olmak üzere toplam 3000 adet,

- B tipi, boş giriş yaparak kendi ülkesine dönüş yükü taşımaları için ücretli geçiş olarak 400 adet,

- C tipi, üçüncü ülkelere ve/veya üçüncü ülkelerden yapılacak boş veya yüklü taşımalar için ücretli geçiş olarak 700 adet.

Belarus nakliyecileri için;

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

- A tipi, ikili ve transit taşımalar için 200 adeti ücretsiz, 100 adeti ücretli olmak üzere 300 adet,

- B tipi, boş giriş yaparak kendi ülkesine dönüş yükü taşımaları için 50 adeti ücretsiz, 150 adeti ücretli olmak üzere toplam 200 adet,

- C tipi, üçüncü ülkelere ve/veya üçüncü ülkelerden yapılacak boş veya yüklü taşımalar için 550 adeti ücretsiz, 150 adeti ücretli olmak üzere toplam 700 adet.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Heyetler yıl içinde olabilecek ek geçiş belgesi taleplerini iyi niyet çerçevesinde değerlendirecekleri hususunda anlaşmışlardır.

Heyetler, UBAK izin belgesi ve ücretsiz geçiş belgesi kullanılarak yapılan taşımalarda geçiş ücreti ödenmediğini teyit etmişlerdir.

Her iki heyet, geçiş izin belgelerinin sürelerinin, müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olması hususunda mutabık kalmışlardır.

3 - Yolcu Taşımacılığı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Her iki heyet, ülkeleri arasında ve ülkeleri üzerinden yapılan yolcu taşımalarının çok düşük seviyelerde olduğunu ifade etmiş, yolcu taşımacılığının geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılmasını kararlaştırmışlardır.

Heyetler, yapılan görüşmeler sonunda arızi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere 2007 yılı için 50 adet geçiş belgesi teati edilmesini kararlaştırmışlardır.

4 - Diğer Konular

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Heyetler sürücü vizeleri konusundaki gecikmeleri ele almışlar, uzun süreli ve müteaddit giriş çıkışlı sürücü vizeleri konusunda görüş alış verişinde bulunmuşlar ve bu konunun çözümü için her iki taraf kendi yetkili makamları nezdinde girişimde bulunacaklarını ifade etmişlerdir.

Belarus heyeti, Türkiye'de uygulanan geçiş ücretlerinin yüksekliği, gümrük mühürlerinin okunamaması, TIR Karnesi üzerine gümrük kurşun mühür sayısının ve numaralarının yazılmaması, TIR Karnesi işlemlerinin uzun sürmesi ve Türkiye çıkışında nakliyecilere verilen sürelerin yeterli olmaması gibi sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Bunun üzerine Türk heyeti tarafından, özellikle gündeme getirilen konular hakkında Gümrük İdaresi tarafından yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Belarus heyeti, Belarus plakalı boş taşıtların Türkiye'ye girişlerinde yükleme gümrüğünün sorulduğunu ve yükleme gümrüğünün önceden belirlenememesi sebebiyle 2-3 günlük gecikmeye yol açtığını dile getirmişlerdir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Türk heyeti sadece istisnai durumlarda uygulanması gereken gümrük refakatinin yüksek maliyeti, özellikle Polonya sınırındaki uzun süreli beklemeler ve faturaların İngilizce olarak kabul edilmemesi gibi konularda ayrıntılı bilgi vererek, sorunların çözümü için Belarus tarafının yardımını rica etmiştir.

Toplantı dostane ve samimi bir atmosferde geçmiş ve her iki heyet toplantı sırasında ulaşılan sonuçtan karşılıklı olarak memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Türk Heyeti, bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Belarus Heyetini Türkiye'ye davet etmiştir. Kesin tarih karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İş bu Protokol, 23 Mayıs 2007 tarihinde Minsk'te Türkçe ve Rusça ikişer orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

Türk Heyeti Adına Belarus Heyeti Adına

Mehmet Nesip KEMALOĞLU Vyaçeslav SİKORSKİY

TÜRK HEYET LİSTESİ

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Mehmet Nesip KEMALOĞLU Heyet Başkanı

Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Genel Müdür Yardımcısı

Ahmet GÜNER Ulaştırma Bakanlığı

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Ceyhan YALÇIN Gümrük Müsteşarlığı

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BELARUS HEYET LİSTESİ

Vyaçeslav SİKORSKİY Heyet Başkanı

Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı

Kara Ulaştırma Genel Müdürü

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sergey V. NEGREY Ulaştırma Bakanlığı

Dış Ekonomik İlişkiler Bölüm Başkanı

0. V. PUŞKIN Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü

Yük Taşımaları Bölüm Başkanı

A. S. SKURATOVİÇ BAMAP (Uluslararası Yük Taşımacıları

Derneği) Daire Başkanı

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

G.V. JULEGO Ulaştırma Müfettişliği Başkan Yardımcısı

±(ICD-IMEX Not: Bu andlaşmanın Rusça dilindeki metni 1/12/2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)±

tammetin.jpg (2780 bytes)