İnteraktif CD

23 Kasım 2007 - 26709          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2007/12762 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2007/12762 Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

YÖNETMELİK

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/18)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/26)- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/26)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/11/2007 Tarihli ve 2007/63 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/11/2007 Tarihli ve 2007/64 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/153, K: 2006/113 Sayılı Kararı (17/10/1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/153, K: 2006/113 Sayılı Kararı (17/10/1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları