İnteraktif CD

14 Kasım 2007 - 26700          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun- 5706 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Adalet, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Galatasaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/64)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/11/2007 Tarihli ve 2007/62 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları