İnteraktif CD

07 Kasım 2007 - 26693          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12711 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Afyonkarahisar, Kırşehir ve Tokat Bölge Müdürlükleri Bünyesinde İkişer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Bazı Meteoroloji İstasyon Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati YAZICI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği- Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği- Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği

- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 11)- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/127, K: 2007/42 Sayılı Kararı (23/3/2005 tarihli 5320 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/127, K: 2007/42 Sayılı Kararı (23/3/2005 tarihli 5320 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları