İnteraktif CD

23 Ekim 2007 - 26679          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5698 Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5698 Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/12637 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12637 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12658 Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12658 Türkiye-Avusturya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/12652 Şanlıurfa ve Eskişehir İllerinde Yeni Köyler Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'e, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Başkanvekili Haşim KILIÇ'ın Seçilmesine Dair Karar- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Başkanvekili Haşim KILIÇ'ın Seçilmesine Dair Karar

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi Ahmet AKYALÇIN'ın Seçilmesine Dair Karar- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi Ahmet AKYALÇIN'ın Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2007 Yılı Eylül Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları