İnteraktif CD

15 Ekim 2007 - 26671          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5693 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5693 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5694 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5694 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5695 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5695 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5696 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun- 5696 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12624 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/12624 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12629 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Saint-Petersburg (Rusya Federasyonu)'a Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar- 2007/12629 6245 Sayılı Harcırah Kanununda Yer Alan Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere Saint-Petersburg (Rusya Federasyonu)'a Ait Cetvelin İlave Edilmesi Hakkında Karar

- 2007/12630 Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasına Olan ve 4751 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığına Devredilen Borcunun Tahsili İçin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarından Yapılacak Kesinti İşlemlerine İlişkin Karar 2007/12631 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar- 2007/12630 Ankara Büyükşehir Belediyesinin İller Bankasına Olan ve 4751 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığına Devredilen Borcunun Tahsili İçin Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylarından Yapılacak Kesinti İşlemlerine İlişkin Karar 2007/12631 Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2007/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2007/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Ulusal Marker Uygulaması ile İlgili 2007/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi   - Ulusal Marker Uygulaması ile İlgili 2007/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi