İnteraktif CD

29 Ağustos 2007 - 26628          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12554 Denizcilik Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Antalya Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Manavgat Liman Başkanlığının Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12555 Avrupa Birliği Menşeli Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2007/12558 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2007/12567 GSM 900 Frekans Bandından Tahsis Edilecek İlave Frekans Kanallarından Her Birinin Yıllık Asgari Değerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2007/12574 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/12574 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/12575 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bursa Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- 2007/12564 Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi Halit Bozkurt Aran'ın Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Olarak Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 315)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 315)

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2007-06)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2007/14)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları