İnteraktif CD

04 Ağustos 2007 - 26603          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12443 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12453 İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı Bünyesinde Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12455 Bazı Yerleşim Alanlarının "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12457 Tarım Reformu Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerlerde Toprak Normunun Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2007/12479 Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12480 Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12481 Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2007/12482 Telekomünikasyon Kurumuna Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yedek Üyeliğine, Danıştay Üyesi Fatma Anıl GENÇ'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/34)

YÖNETMELİK

- 2007/12454 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik- 2007/12454 Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/21)

- İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33)- İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 33)

- Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34)- Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 34)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar- Yargıtay 9. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları