"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:31.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26599

MADDE 1 - 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'in 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 - TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda, kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bağlantısını ve/veya kullanıcının enerjisini kesebilir;

a) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b) İletim ve/veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarımının veya genişletilmesinin gerektirdiği durumlar,

c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar,

d) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) İletim ve/veya dağıtım sistemini veya enerji alınan veya verilen başka bir sistemi etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası veya acil durumlar.

(a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcıya en az beş gün önceden; (b) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ kullanıcıya en az beş gün önceden, dağıtım şirketi ise, dağıtım sistemine bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş gün önceden, dağıtım sistemine AG/YG'den Bağlantı Yapan Tüketicilere de en az iki gün önceden bildirimde bulunur. Diğer bentler kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kullanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilmesi zorunludur.

Enerji kesintisine neden olan durumun ortadan kalkmasından sonra kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizat mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilir.

Kullanıcının bir bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde; söz konusu talep, kullanıcıyla varılan mutabakata göre TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, kullanıcının yazılı isteği üzerine veya kullanıcıdan kaynaklanan nedenlere dayalı enerjiyi kesme ve tekrar verme işlemleri ile ilgili olarak yaptığı harcamalar, kullanıcı tarafından üstlenilir."

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)