"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:26.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26594

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Hazine Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Alt görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev : Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Birim amiri : 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli I sayılı cetvelde (A) gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile kambiyo müdürlükleri ve Döner Sermaye İşletmesinin en üst amirini,

ç) Görev grupları : Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

d) Görev unvanı : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme : Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

f) Görevde yükselme eğitimi : Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi : Ücretsiz izinde geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Müsteşarlık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatları ve Döner Sermaye İşletmesinde çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

h) M.E.B: Milli Eğitim Bakanlığını,

ı) Müsteşar: Hazine Müsteşarını,

i) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

j) Müsteşarlık teşkilatı : Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatları ile Döner Sermaye İşletmesini,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

k) ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

l) Personel Dairesi Başkanlığı : Müsteşarlık Personel Dairesi Başkanlığını,

m) Sınav kurulu : Hazine Müsteşarlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

n) Unvan değişikliği : En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

o) Üst görev : 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a)Yönetim Hizmetleri Grubu

1) Şube Müdürü (Yardımcı Hizmet Birimleri), Döner Sermaye Merkez Müdürü, İşletme Müdürü, Kütüphane Müdürü, Kambiyo Müdürü,

2) Kambiyo Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Borsa Hizmetleri Grubu

1) Borsa Komiseri,

2) Borsa Komiser Yardımcısı.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetler Grubu

1) Araştırmacı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) Ayniyat Saymanı,

3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Daktilograf, Koruma ve Gövenlik Görevlisi, Şoför.

d) Destek Hizmetleri Grubu

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1) Dağıtıcı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Laborant.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) Görevde yükselme eğitiminin yapılacağı tarih itibariyle en az iki yılını Müsteşarlıkta geçirmiş bulunmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

c) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ç) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

A) Yönetim Hizmetleri Grubu

a) Şube Müdürü (Yardımcı Hizmet Birimlerinde) kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta Araştırmacı, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Ayniyat Saymanı kadrolarında veya en az dört yıllık fakülte veya yüksek okul şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda bulunmuş olmak şartıyla, en az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

b) Kütüphane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili öğrenim dalında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Kambiyo Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Kambiyo Müdür Yardımcısı kadrosunda olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ç) Borsa Komiseri kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Borsa Komiser Yardımcısı kadrosunda olmak üzere toplam on yıl hizmeti bulunmak.

d) Döner Sermaye Merkez Müdürü ve İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak.

e) Kambiyo Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Şef, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

f) Borsa Komiser Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Şef, Araştırmacı, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Şefi kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

g) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Memur, Anbar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Teknisyen ve Tekniker kadrolarında olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

ğ) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

B) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu

a) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavından en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) Sınav tarihi itibariyle en az iki yıl Müsteşarlık Programcı kadrosunda olmak üzere toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

C) İdari Hizmetleri Grubu

a) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

b) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2) Sınav tarihi itibarıyle en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak ve Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak.

c) Memur ve Anbar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyle en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere toplam beş yıl hizmeti bulunmak.

ç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sınav tarihi itibarıyla en az iki yıl Müsteşarlıkta olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Son sicil notu en az iyi derecede olmak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis, Mimar ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında (A) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak veya dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavında en az 70 puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksek okul mezunu olmak,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak,

f) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

g) Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) İlgili meslek lisesi veya ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Görevde yükselme eğitimi süresi

MADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az 75 saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Boş kadroların ilanı

MADDE 11 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve eğitime katılacaklarda aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve son başvurunun yapılacağı tarih, eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce duyurulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 - (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülenler Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

(2) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Atama yapılacak boş kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuruda bulunan personelden eğitime uygun olanların tamamının eğitme alınması sağlanır.

(5) Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

(6) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(7) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek muteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(8) Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

(9) Görevde yükselme eğitim programları, Müsteşarlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenir. Ancak, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadrolar ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

f) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

(2) Görevde yükselme eğitimine katılmayanlar görevde yükselme sınavına katılamazlar.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 15 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak, Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarılarına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kurumlardan birine yazılı olarak yaptırılır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sınav kurulu

MADDE 17 - (1) Sınav kurulu, Müsteşar tarafından belirlenecek Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı düzeyinde olmak üzere beş asil üç yedek üyeden teşekkül eder.

(2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katılmaları halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 18 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak,

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

MADDE 19 - (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 20 - (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında işlem yapılır.

c) Yazılı sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(2) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

(3) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulu'nca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde, bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

(2) İtirazlar sınav kurulu tarafından en geç onbeş gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) İtiraz üzerine Sınav Kurulu'nca verilecek kararlar kesindir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların, boş kadrolara ataması yetkili amir tarafından başarı sırasına göre bir ay içinde yapılır.

(2) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarı notlarının eşit olması halinde, atamalar EK-1 Değerlendirme Formu puanındaki sıralamaya göre, değerlendirme formu puanın da aynı olması halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir.

(3) Unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı notlarının eşit olması halinde, öncelikle hizmet süresi fazla olana, bunların da eşit olması halinde ise son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı'nca saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

MADDE 23 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt grupdaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Açıktan atamalar

MADDE 24 - (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(2) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıpta çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmeleri durumunda bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla, daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

Özürlülerin eğitimi ve sınavı

MADDE 25 - (1) Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 26 - (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 27 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 - (1) 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Müsteşarlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

(2) Müsteşarlıkta 18/4/1999 tarihinde görevli olan personel hakkında, unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir.

Yürürlük

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürütme

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

EK-1

DEĞERLENDİRME FORMU

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

|-----------------------------------+-------------------------------|
|Adı ve Soyadı           |                |
|-----------------------------------+-------------------------------|
|Sicil No              |                |
|-----------------------------------+-------------------------------|
|Görev Yeri ve Unvanı        |                |
|-----------------------------------+-------------------------------|


|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|DEĞERLENDİRME KISTASLARI      |Puan     | Adayın     |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|                  |Değeri    | Puanı      |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|1. Başvuru tarihi itibariyle    |       |         |
|öğrenim durumu           |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|(En son öğrenim durumu esas    |       |         |
|alınacaktır.)           |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) Önlisans            |4       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) 3 Yıllık Yüksek Okul      |6       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|c) Lisans             |8       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|ç) Yüksek Lisans          |10      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|d) Doktora             |12      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|2. Müracaat bitim tarihi      |       |         |
|itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünd|       |         |
|Kararnamenin 2 nci maddesi     |       |         |
|kapsamındaki kamu kurum ve     |       |         |
|kuruluşlarında geçen fiili hizmet |       |         |
|süresinin (İşçi statüsü ile    |       |         |
|geçici personel statüsünde     |       |         |
|geçirilen hizmetler hariç.)    |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil)  |1       |         |
|her bir yıl için          |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) 10 yıldan sonraki her bir    |0,15     |         |
|yıl için              |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|3. Son üç yıllık sicil notu    |       |         |
|ortalaması 76 ve daha fazla    |       |         |
|olanların bu sicil notunun aritmeti|       |         |
|ortalamasının 1/10'u (Üç      |       |         |
|yıllık ortalama sonucu kesirli   |       |         |
|olması halinde tam sayıya     |       |         |
|tamamlandıktan sonra 1/10'u    |       |         |
|hesaplanacaktır.)         |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|4. İlgili mevzuat hükümlerine   |       |         |
|göre atamaya yetkili amirlerce   |       |         |
|verilmiş olan (Aynı yılda     |       |         |
|verilmiş birden fazla belge varsa, |       |         |
|sadece birer tanesi        |       |         |
|değerlendirmeye alınacaktır.)   |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) Her Takdirname için       |2       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) Her Ödül için          |4       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında  |       |         |
|Görevde Yükselme ve Unvan     |       |         |
|Değişikliği Esaslarına Dair Genel |       |         |
|Yönetmeliğin yürürlüğe      |       |         |
|girdiği 18/4/1999 tarihinden sonra |       |         |
|katıldığı her bir hizmet içi    |       |         |
|eğitim programından (Her yıl   |       |         |
|için adayın katıldığı en çok    |       |         |
|süreli olan bir eğitim programı  |       |         |
|değerlendirilecektir.)       |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) 05-15 gün süreli        |0,5      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) 16-31 gün süreli        |1       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|c) 2-3 ay süreli          |1,5      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|d) 4-6 ay süreli          |2       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|e) 7-12 ay süreli         |2,5      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|f) 12 aydan fazla süreli      |3       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|6. Kamu Personeli Yabancı Dil   |       |         |
|Bilgisi ve seviye Tespit      |       |         |
|Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre |       |         |
|belirlenen usul ve esaslar     |       |         |
|çerçevesinde değerlendirme sadece |       |         |
|bir dil için yapılacaktır.     |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) (D) alanlara          |2       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) (C) alanlara          |4       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|c) (B) alanlara          |6       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|d) (A) alanlara          |8       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|7. Aldığı her disiplin cezasından |       |         |
|(Af kapsamına girenler       |       |         |
|hariç.)              |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) Her uyarma, kınama için     |-2      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) Her aylıktan kesme için     |-4      |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|c) Kademe ilerlemesinin      |-6      |         |
|durdurulması için         |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|8. Görevde yükselme eğitimine   |       |         |
|katılan ve sınavlarda başarısız  |       |         |
|olanlarla, sınavlara mazeretsiz  |       |         |
|olarak katılmayanların       |       |         |
|(Aynı veya benzer unvanlar için  |       |         |
|uygulanır.)            |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|a) Başarısız olduğu her bir    |-2      |         |
|sınav için             |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|b) Mazeretsiz katılmadığı her   |-3      |         |
|bir sınav için           |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|
|Eksi puanlar düşüldükten sonra   |       |         |
|toplam               |       |         |
|-----------------------------------+--------------+-----------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)