"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26593

MADDE 1 - 7/6/2001 tarihli ve 24425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atama esasları ve naklen tayin

MADDE 7 - Personelin atanmaları ile naklen tayinleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan TABLO 1'deki esaslar dahilinde yapılır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Ancak,

a) Teşekkülde genel müdür veya genel müdür yardımcısı olarak çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevinden alınanların, 1'nci derecedeki genel müdür baş müşaviri kadrosuna almakta oldukları ücretle tayinleri yapılır. Söz konusu personelin kademe ilerlemesi ve ücret zammı, itibari hizmet süresi dikkate alınarak, yeni görevinin derecesi üzerinden verilir.

b) Başuzman ve görev derecesi 4 olan uzman (bu yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar hariç) ile uzman yardımcısı görev unvanına Teşekkül içinden hiçbir şekilde sınavsız atama yapılamaz. Yapılacak sınavlara ilişkin esaslar yönetim kurulunca yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

c) Görev Derecesi 5 olan istasyon ve saha şefliklerine atanabilmek için en az lise ve dengi okul mezunu olmak gerekir.

ç) Görev derecesi 5 olan yönetici personelin görevden alınmaları halinde,

1) Kapsam dışı statüdeki bir unvandan atananların; makam ve sorumluluk tazminatları almakta oldukları oran üzerinden ödenmeye devam olunur.

2) Kapsam içi statüdeki bir unvandan atananların, emsallerinin ulaştığı ücretle kapsam içi statüde durumlarına uygun unvanlara atamaları yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Kapsam içi statüde çalışan personelden bu Yönetmeliğin ekinde yer alan TABLO 1'deki tahsil şartını sağlayanlar, mühendis, programcı, avukat ve memur unvanlarına atanabilecekleri gibi, sınav ile uzman yardımcısı unvanına da atanabilirler.

e) Kapsam içi statüde çalışmakta iken kapsam dışı statüdeki bir göreve tayin edilen personelin ücret intibakında, yüksek okul mezuniyetinden sonra geçen hizmetinin tamamı, yüksek okul mezuniyetinden önce geçen hizmetin 5 yılı dikkate alınır.

f) Genel müdür baş müşaviri, müşavir ile görev derecesi 3 olan uzman kadrosuna terfian atama yapılmaz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

g) Görev yeri değişen personel uhdesinde bulunan demirbaş, ayniyat, para, kıymetli evrak veya sair kıymetler ile Teşekküle ait vesikaları amirlerince gösterilecek kimselere, böyle bir kimse gösterilmemiş ise bizzat amirlerine kurallarına uygun olarak devir ve teslim etmek zorundadır. Söz konusu devir ve teslim usulüne uygun olarak yapılmadıkça personel görevinden ayrılamaz."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Naklen ve terfian tayinlerde intibak

MADDE 50 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre, bulunduğu görevden bir başka göreve naklen ya da naklen ve terfian tayin edilen personelin ücret intibakı aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Personelin tayin edildiği görevle bulunduğu görevin derecesi aynı ise veya bulunduğu derece tayin edildiği görevin derecesinden daha üstte ise mevcut derecesi ile, tayin edildiği görevin derecesi bulunduğu görevin derecesinden daha üstte ise tayin edildiği görevin derecesi ile tayini yapılır. Söz konusu personelin kademe ilerlemeleri veya ücret zamları itibari hizmet süresi dikkate alınarak, yeni görevinin kadro derecesi üzerinden verilir.

b) Savunma Sekreteri ve Savunma Uzmanı unvanları için 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun hükümleri esas alınır.

c) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirmeden atanacaklara durumlarına uygun unvanlar verilir."

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Görev unvanları tablosunda yer almayan, mimar, amir, sivil savunma amiri, araştırmacı ile özel büro sekreteri unvanları kaldırılmıştır. Halen bu unvanlarda çalışanlara, makam ve sorumluluk tazminatları ile meslek tazminatları almakta oldukları oranlar üzerinden ödenmeye devam edilir.

Bu şekilde şahsa bağlı amir, sivil savunma amiri, araştırmacı ile özel büro sekreteri kadrosunda görev yapmakta bulunanlardan, 4 yıllık yüksek okul mezunu olanların kadroları, yazılı olarak talep etmeleri halinde memur kadrosuna dönüştürülebilir.

Bu Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarih itibariyle tahsil şartı tutmayan şef (istasyon ve saha şefi hariç), uzman, koruma ve güvenlik amiri ile memur unvanlı personelin mevcut unvanları, müktesepleri de korunarak şahsa bağlı kadro olarak devam edeceklerdir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6 - Daha önce muhtelif nedenlerle İnceleme ve Geliştirme Kurul Üyeliğine atanmış personelden;

a) 1 nci derece yönetici görev unvanında bulunanlar ile Yönetim Kurulu kararına dayanılarak 1 nci dereceli göreve atanmış olanlar, müşavir unvanı ile söz konusu Kurulda görevlerine devam ederler.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b) Diğerlerinden;

1) Görev derecesi 2 olanlar başuzman,

2) Görev derecesi 3, 4, 5 ve 6 olanlardan asgari 4 yıllık yüksek okul mezunu olanlar uzman, diğerleri ise müktesepleriyle birlikte bu yönetmelik ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan TABLO 1'de belirtilen unvanlara,

daha önce yaptıkları görevler dikkate alınarak, eğitim ve hizmet birikimlerine uygun ünitelere atanırlar."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (TABLO 1), (TABLO 2) ve (TABLO 3) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini BOTAŞ Genel Müdürü yürütür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

[EK]

tammetin.jpg (2780 bytes)