İnteraktif CD

20 Temmuz 2007 - 26588          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12371 İstanbul İlinin, Bağcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Mahmutbey Yolu Uygulama Projesi Mevzii İmar Planı ile Mahmutbey Köprüsü-Sultançiftliği Arası Kavşak ve Trafik Düzenleme Uygulama Tadilat İmar Planı Kapsamında Yol Alanında Kalmaları Sebebiyle Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12375 İstanbul İli, Eminönü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/12377 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2007/12377 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

- 2007/12379 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/12379 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)- Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)

- Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte (93/15/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte (93/15/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği

GENELGELER

- Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Kurulması ile İlgili 2007/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Kurulması ile İlgili 2007/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları