"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİ TAHRİK ETMEK ÜZERE TASARLANAN MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ EMİSYONLARI VE PARÇACIK KİRLETİCİLERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Seri No:2000/25/AT

Resmi Gazete Tarihi:20.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26588

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve sağlık ve çevrenin korunması amacıyla tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin motorlarından çıkan gaz emisyonları ve parçacık kirleticilere karşı alınacak tedbirler kapsamında motorların ve bu motorların yerleştirildiği traktörlerin belgelendirilmelerine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, TORTOY kapsamında yer alan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bir motor tipine veya grubuna kirletici emisyonlar bakımından ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı belgesi ve bu motorların yerleştirildiği traktörlere AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 2000/25/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2005/13/EC ve 2006/96/EC direktiflerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AT: Avrupa Topluluğunu,

b) "e" İşareti: Motorların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) İmalatçı: Tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından onay kuruluşuna ve teknik hizmetler kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya motorların ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

ç) Kirletici emisyonlar bakımından ayrı teknik ünite olarak bir motor tipinin veya grubunun tip onayı: Traktörü tahrik etmek üzere bir motor tipinin veya grubunun bu Yönetmeliğin teknik şartlarını karşıladığını tevsik eden belgeyi,

d) Kirletici emisyonları konusunda bir traktör tipinin tip onayı: Tip onaylı motor donanımlı bir traktör tipinin bu Yönetmeliğin teknik şartlarını sağladığını tevsik eden belgeyi,

e) Motor: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I'de belirtilen traktörleri tahrik etmek üzere tasarlanan herhangi bir içten yanmalı motoru,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

f) Motor grubu: Benzer tasarımda olan ve bundan dolayı kirletici emisyonlar bakımından karşılaştırılabilir özellikler gösterebilen motorun iki veya daha fazla tipini,

g) Tarım veya orman traktörü: TORTOY'da tarif edildiği gibi, bundan böyle sadece traktör olarak anılacak olan, tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

ğ) TORTOY: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğini (74/150/AT),

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

h) Yedek (değiştirilebilir) motor: Makinadaki motorun yerini alan ve sadece bu amaç için tedarik edilmiş, yeni imal edilmiş motoru,

ı) Yetkili temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte bulunmayan terimler için, 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) ve TORTOY'da belirtilen tanım ve tarifler geçerlidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları

MADDE 5 - (1) Tip onayı belgesi başvurularına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) Traktörler veya motorları ile ilgili tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından onay kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar onay kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile onay kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip onayı işlemleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 6 - (1) Kirletici emisyonları konusunda bir motor tipinin veya grubunun tip onayı verilmesi işlemi, kirletici emisyonlar bakımından traktörlerin tip onayı verilmesi işlemi ve bu tür motorların ve traktörlerin sınırlama yapılmadan piyasaya sunulması şartları, TORTOY'da belirtilmiştir.

Uygulama takvimi

MADDE 7 - (1) Motor kategorilerine göre faz (Faz I, Faz II, Faz III, Faz IIIA, Faz IIIB ve Faz IV) uygulama takvimi aşağıda belirtilmiştir.

a) Faz I; A, B ve C kategorisindeki motorlar için yeni tip onayı alacak traktörlerde 31/12/2006 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olup, tip onayı mevcut traktörlerde 31/12/2007 tarihine kadar uygulanır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b) Faz II; D, E, F ve G kategorisindeki motorlar için, yeni tip onayı alacak traktörlerde 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulamaya girmiş olup, tip onayı mevcut traktörlerde 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanır.

c) Faz IIIA;

1) H, I ve K kategorilerindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3a) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2009'dan sonra,

2) J kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3a) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2009'dan sonra,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

uygulanır.

ç) Faz IIIB;

1) L kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2009'dan sonra,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2) M ve N kategorilerindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2010'dan sonra,

3) P kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2011'den sonra,

uygulanır.

d) Faz IV,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1) Q kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3d) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 31/12/2012'den sonra,

2) R kategorisindeki motorlar için (97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3d) alt bendinde belirtilen güç aralığı) 30/9/2013'ten sonra,

uygulanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Eşdeğer belgeler ve uygunluğun tanınması

MADDE 8 - (1) Bir motor tipi veya motor grubu için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III'ün hükümlerine uygun olarak verilen alternatif tip onayı belgeleri ile bu Yönetmeliğe uygun olan tip onayı işaretleri eşdeğer olarak kabul edilir.

Teknik hizmetler kuruluşları (teknik servisler)

MADDE 9 - (1) Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkanları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, onay kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

Yükümlülükler ve tedbirler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 10 - (1) Yükümlülükler ve tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) 7 nci maddeye bağlı olarak, herhangi bir motor tipi veya grubu bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I'deki şartları sağlamalıdır.

b) Herhangi bir traktör tipi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II'nin şartlarını sağlamalıdır. Bu hususta, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I'e uygun olarak onaylanmış olan motor tipinin veya gruplarının tip onayları veya bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III'te belirtilen hükümler tanınır.

c) Yedek motorlar, orijinal olarak piyasaya arz edildiğinde, değiştirilecek motorun sağlaması gereken sınır değerlere uygun olmalıdır. "Yedek Motor" terimi, motor üzerindeki bir etikette bulunur veya kullanıcı el kitabında yer alır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ç) Bir motor tipi veya grubundan veya traktörlere takılan motorlardan yayılan kirleticiler bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyorsa, hava kirliliği ile ilgili gerekçelere dayanılarak;

1) Bir motor tipi veya grubu konusunda AT tip onayı belgesi veya ulusal tip onayı belgesi verilmesi reddedilemez, yeni bir motorun satışı, hizmete girmesi veya kullanımı yasaklanamaz,

2) Traktör tiplerinin AT tip onayı belgesinin veya ulusal tip onayı belgesinin verilmesi reddedilemez, traktör tiplerinin kullanımı, satışı ve ilk hizmete girmesi yasaklanamaz.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

d) Motorlardan yayılan kirleticilerin bu Yönetmeliğin şartlarını sağlamamaları halinde, aşağıda belirtilen tarihlerden sonra motorların veya traktörlerin piyasaya arzı yasaklanır.

1) A, B ve C kategorilerindeki motorlar için 31/12/2007,

2) D, E, F ve G kategorilerindeki motorlar için 31/12/2009,

3) H kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

4) I kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

5) K kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

6) J kategorisindeki motorlar için 31/12/2009,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

7) L kategorisindeki motorlar için 31/12/2010,

8) M kategorisindeki motorlar için 31/12/2011,

9) N kategorisindeki motorlar için 31/12/2011,

10) P kategorisindeki motorlar için 31/12/2012,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

11) Q kategorisindeki motorlar için 31/12/2013,

12) R kategorisindeki motorlar için 30/9/2014.

Esneklik planı

MADDE 11 - (1) 6 ncı maddeden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden istisna olarak, traktör imalatçısının talebi halinde ve onay kuruluşu tarafından verilen izne tabi olarak, art arda gelen iki sınır değer fazları arasındaki dönem süresince motor imalatçısının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek IV'te belirtilen işleme uyması kaydıyla, geçerli mevcut fazdan hemen önce gelen emisyon sınır fazına uygun olan sınırlı sayıdaki motorlar veya bu tür motorların takıldığı traktörler piyasada yer alabilir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Muafiyetler

MADDE 12 - (1) Muafiyetlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlar ve bu motorların yerleştirildiği traktör tipleri için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, motorlara ve traktörlere ulusal tip onayı belgesi verilebilir.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce imal edilen motorlara ve trafiğe çıkmış traktörlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

c) Bu Yönetmelik hükümleri, üçüncü ülkelere ihraç için traktör tiplerine yerleştirmek üzere tasarlanan motorlara uygulanmaz.

ç) Kategori A'dan G'ye kadar motorlar için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önceki imalat tarihli motorlar konusunda anılan tarihler iki ay ertelenir.

d) Kategori H'den R'ye kadar motorlar için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önceki imalat tarihli motorlar konusunda anılan tarihler, iki yıla kadar ertelenebilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

e) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen tarihlerden önce 97/68/AT Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek I madde 4.1.2.4, madde 4.1.2.5 ve madde 4.1.2.6'daki çizelgede belirtilen sınır değerleri sağlayan motor tipleri veya motor grupları için ilgili donanımın sözü edilen tarihlerden önce istenen sınır değerleri sağladığını göstermek üzere özel etiket ve işaretlemeye izin verilir.

f) 97/68/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen şartlar altında başka muafiyetler verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Teknik uyarlamalar

MADDE 13 - (1) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, TORTOY'da belirtilen işleme uygun olarak yapılır.

Bildirim

MADDE 14 - (1) Bildirime ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelikle ilgili görevlendirilen teknik hizmetler kuruluşunun isim ve adresi, ilgili mevzuat uyarınca Avrupa Komisyonuna ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Onaylanan veya reddedilen tip onayı belgelerinin birer nüshası, onaylama ya da ret tarihinden itibaren bir ay içerisinde ilgili mevzuat uyarınca Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna gönderilir.

c) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek I uyarınca bir motor tipi ve Ek II uyarınca bir traktör tipi ile ilgili onayın verilmesi, onayın kapsamının genişletilmesi, onayın reddedilmesi veya geri çekilmesine veya imalatın tamamen durdurulmasına ilişkin bildirim, TORTOY'a uygun olarak yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 15 - (1) 29/12/2002 tarihli ve 24978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Partikül Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek I Bir traktöre ait motor tipinin veya motor grubunun yayılan kirleticiler bakımından ayrı teknik ünite olarak AT tip onayı için gerekli şartlar

İlave 1 Traktörde ayrı teknik ünite olarak kullanılmak üzere ana motor tipinin yayılan kirleticiler bakımından AT tip onayı ile ilgili bilgi dokümanı

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

İlave 2 Ayrı teknik ünite için AT tip onayı belgesi

İlave 3 Motorların işaretlenmesi

İlave 4 Numaralandırma

İlave 5 AT tip onayı işareti

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Ek II Yayılan kirleticiler konusunda sıkıştırma ateşlemeli bir motorla donatılan bir traktör tipinin at tip onayı için gerekli şartlar

İlave 1 Yayılan kirleticiler bakımından sıkıştırma ateşlemeli bir motorla donatılan bir traktör tipinin AT tip onayı ile ilgili bilgi dokümanı (tanıtım bildirimi)

İlave 2 AT tip onayı belgesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ek III Alternatif tip onaylarının tanınması

Ek IV Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esneklik planına göre piyasaya arz edilen traktörler ve motorlarla ilgili hükümler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

0- GENEL

Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, "Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz Ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT)" bulunan uygun tarifler, semboller ve kısaltmalar kullanılır.

1- TARİFLER

- "Yayılan kirleticiler bakımından traktör motorunun tipi", Ek I'in İlave 1'inde belirtilen karakteristikler konusunda temelde farklılıklar göstermeyen sıkıştırma ateşlemeli motorlardır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

- "Yayılan kirleticiler", gaz halindeki kirleticiler (karbon monoksit, hidrokarbonlar ve azot oksitler) ve kirlilik yapan parçacıklardır.

2- MOTOR TİPİNİN VEYA MOTOR GRUBUNUN AYRI TEKNİK ÜNİTE OLARAK AT TİP ONAYI BAŞVURUSU

2.1- Yayılan kirleticiler bakımından bir motor tipinin veya motor grubunun tip onayı başvurusu, motor imalatçısı veya temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.2- Bu Ekin İlave 1'inde verilen örnek bir bilgi dokümanı üç nüsha olarak bulunmalıdır.

2.3- Bu Ekin İlave 1'inde belirtilen "motor tipi"nin veya "ana motor"un karakteristiklerine uygun bir motor, onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulmalıdır.

2.4- Bir motor grubu için tip onayı başvurusu durumunda, eğer onay kuruluşu seçilen ana motor konusunda yapılan başvurunun 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek II, İlave 2'sinde belirtilen bir alternatif motor grubunu tam olarak temsil etmediğine karar verirse ve gerekirse onay kuruluşu tarafından belirlenen ilave bir ana motor, 97/68/AT Yönetmeliğinin tip onayı başvurusu ile ilgili maddesine göre onay için verilmelidir.

3- ÖZELLİKLER VE DENEYLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 4'ünün ve Ek III, Ek IV ve Ek V'in hükümleri uygulanır.

4- AYRI TEKNİK ÜNİTE İÇİN TİP ONAYI

Bu Ekin İlave 2'sinde yer alan örneğe uygun bir AT tip onayı belgesi verilmelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

5- MOTORUN İŞARETLENMESİ

Motor, bu Ekin İlave 3'ününün şartlarına uygun olarak işaretlenmelidir. Tanıtım numarası, bu Ekin İlave 4 ve İlave 5'in hükümlerine uymalıdır.

6- İMALATIN UYGUNLUĞU

TORTOY'un 9 uncu maddesinin şartları saklı kalarak, imalatın uygunluğu 97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 5'inin hükümlerine uygun olarak kontrol edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

7- ONAYLARIN VERİLMESİNE DAİR BİLDİRİM

Ek I uyarınca bir motor tipi ve Ek II uyarınca bir traktör tipi ile ilgili onayın verilmesi, onayın kapsam genişletmesi, onayın reddedilmesi veya geri çekilmesine veya imalatın tamamen durdurulmasına ilişkin üye ülkelere bildirim, TORTOY'un 8 inci maddesine uygun olarak yapılmalıdır.

8- MOTOR GRUBU

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

8.1- Motor grubunu tanımlayan parametreler

Motor grubu, grup içindeki bütün motorların müşterek olması gereken temel tasarım parametreleri ile tanımlanabilir. Bazı durumlarda, parametrelerin karşılıklı etkileşimi olabilir. Bu etkiler, sadece benzer egzoz emisyon karakteristikli motorların motor grubu içinde yer almasını sağlamak için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aynı motor grubuna ait olması düşünülen motorlar için esas parametrelerin aşağıdaki listesi ortak olmalıdır.

8.1.1- Yanma çevrimi: 2 stroklu /4 stroklu (1)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

8.1.2- Soğutma şekli: Hava/Su/Yağ (1)

8.1.3- Silindir Stroğu

- Toplam yayılımı %15 içinde olacak motorlar

- İyileştirme cihazlı motorlar için silindirlerin sayısı

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

8.1.4- Hava emme yöntemi: Tabii hava emişli/basınç uygulamalı (1)

8.1.5- Yanma odası tipi/tasarımı

- Ön yanma odalı

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Türbülans odalı

- Açık odalı

8.1.6- Subap ve gaz çıkışı - yapısı, ölçüsü ve sayısı

- Silindir kafası

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

- Silindir duvarı

- Karter

8.1.7- Yakıt sistemi

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- Pompa- boru - enjektör

- Sıra tipi pompa

- Yıldız tipi pompa

- Tek elemanlı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Enjektör ünitesi

8.1.8- Egzoz gazı çevrimi

8.1.9- Su enjeksiyon /emülsiyon (1)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

8.1.10- Hava enjeksiyon

8.1.11- Şarj soğutma sistemi

8.1.12- Oksidasyon katalizatörü

8.1.13- Redaksiyon katalizatörü

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

8.1.14- Isı reaktörü

8.1.15- Parçacık tutucu

8.2- Ana motorun seçimi

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

8.2.1- Grubun ana motoru, beyan edilen azami tork devrinde strok başına en yüksek yakıt dağıtımının birincil kriterlerini kullanarak seçilmelidir. İki veya daha fazla motorun bu birincil kriterleri taşıması halinde, ana motor anma devrinde strok başına en yüksek yakıt dağıtımının ikincil kriterlerini kullanarak seçilmelidir. Bazı durumlarda, onay kuruluşu motor grubunun en kötü emisyon değerinin ikinci bir motoru deneye tabi tutmak suretiyle, en iyi karakterize edilebileceği soncuna varabilir. Böylece, onay kuruluşu bu grup içindeki motorların en yüksek emisyon seviyelerine sahip olabileceğini gösteren özelliklere dayanan deneyler için ilave bir motoru seçebilir.

8.2.2- Grup içindeki motorlar, egzoz emisyonlarını etkilemek üzere kabul edilebilen diğer değişken özellikler ile birleşirse, bu özellikler de tanımlanmalı ve ana motorun seçiminde dikkate alınmalıdır.

Aşağıda belirtilen bilgiler, üç nüsha olarak ve içindekiler listesiyle birlikte verilmelidir. Gerekli çizimler uygun ölçekte ve yeterli ayrıntıda A4 formatında veya A4 formatına katlanmış olarak sunulmalıdır. Gerekli olduğunda, fotoğraflar yeterli ayrıntıyı göstermelidir.

  Bölüm 1  Genel 
  1    Ana motor/motor tipi 1) 3) 
  1.1   Marka/markalar (imalatçının ticari adı):................................................................................ 
  1.2   Ana motorun/motorların ve uygulanabilirse motor/motorlar grubunun tipi ve ticari açıklaması1)........................... 
  1.3   İmalatçının motor/motorlar üzerine işaretlenen tip kodlaması ve iliştirme yöntemi: 
  1.3.1  Tip motor tanıtım numarasının yeri, kodlaması ve iliştirme yöntemi:.................................................... 
  1.3.2  EC aksam tip onayı işaretinin yeri ve iliştirme yöntemi:................................................................ 
  1.4   İmalatçının adı ve adresi:.............................................................................................. 
  1.5   Montaj tesisinin/tesislerinin adresi/adresleri:......................................................................... 
  Bölüm 2  Grup içindeki motor tipi 
  2    Grubun ana motorunun temel karakteristikleri 3) 
  2.1   Sıkıştırma ateşlemeli motorun açıklaması 
  2.1.1 İmalatçı:................................................................................................................. 
  2.1.2  Motorlara iliştirilen imalatçının motor kodu:........................................................................... 
  2.1.3  Çevrim : Dört stroklu/iki stroklu 1) 
  2.1.4  Çapı:.......................................................................mm 
  2.1.5  Stroku:....................................................................mm 
  2.1.6  Silindirlerin sayısı ve düzeni:......................................................................................... 
  2.1.7  Süpürme hacmi :............................................cm3 
  2.1.8  Beyan devri:..................................................devir/dakika 
  2.1.9  Azami tork devri:...........................................devir/dakika 
2.1.10 Sıkıştırma oranı2) :.................................................................................................... 

2.1.11 Yanma sisteminin tarifi:................................................................................................ 

2.1.12 Yanma odasının ve piston kafasının çizimi/çizimleri:.................................................................... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

(2) Toleransı belirtiniz.

(3) Başvuruların birkaç ana motor için yapılması durumunda, ayrı bir form bunların her biri için doldurulmalıdır.


2.1.13 Giriş ve çıkış yerlerinin asgari kesit alanı:........................................................................... 

2.1.14 Soğutma sistemi 

2.1.14.1 Soğutma sıvısı 

2.1.14.1.1 Soğutma sıvısının yapısı :........................................................................................... 

2.1.14.1.2 Devridaim pompası/pompaları:Var/Yok1) 

2.1.14.1.3 Karakteristikleri veya markası/markaları ve tipi/tipleri (varsa):.................................................... 

2.1.14.1.4 Tahvil oranı/oranları (varsa):....................................................................................... 

2.1.14.2 Hava 

2.1.14.2.1 Üfleyici: Var/Yok 2) 

2.1.14.2.2 Karakteristikleri veya markası/markaları ve tipi/tipleri (varsa):................................................... 

2.1.14.2.3 Tahvil oranı/oranları (varsa) :..................................................................................... 

2.1.15 İmalatçı tarafından izin verilen sıcaklık: 

2.1.15.1 Sıvı soğutma: Çıkıştaki azami sıcaklık:..............................................................................K 
  2.1.15.2  Hava soğutma: referans nokta:........................................................................................ 

Referans noktada azami sıcaklık:...............................................................................................K 

2.1.15.3 Ara soğutucu çıkışında azami yüklü hava sıcaklığı (uygulanabilirse):.................................................K 

2.1.15.4 Egzoz manifoldunun/manifoldlarının dış flanşına/flanşlarına bitişik egzoz 

borusu/boruları içindeki noktada azami egzoz sıcaklığı:........................................................................K 

2.1.15.5 Yağ sıcaklığı: Asgari:..............................................K, Azami:........................................K 

2.1.16 Turbo ünitesi (basınç yükleyici):: Var/Yok 1) 

2.1.16.1 Markası:............................................................................................................... 

2.1.16.2 Tipi:.................................................................................................................. 

2.1.16.3 Sistemin açıklaması (örneğin; azami yük basıncı, varsa atık çıkış (waste-gate) ünitesi):.............................. 

2.1.16.4 Ara soğutucu: Var/Yok 1) 

2.1.17 Emme sistemi: Beyan edilen motor devrinde izin verilebilir azami giriş basıncı:........................kPa ve %100 yükte:...............................................................................kPa 

2.1.18 Egzoz sistemi: Beyan edilen motor devrinde izin verilebilir egzoz geri basıncı:........................kPa ve %100 yükte:...............................................................................kPa 
  2.2   İlave kirlilik önleyici tertibatlar: (varsa ve başka bir başlık altında kapsanmıyorsa) 
Açıklama ve/veya1) diyagram/diyagramlar :............................................................................................ 
  2.3   Yakıt beslemesi 
  2.3.1  Yakıt pompası 
  Basınç 2) veya karakteristik diyagram:.........................................................................................kPa 
  2.3.2  Enjeksiyon sistemi 
  2.3.2.1     Pompa 

2.3.2.1.1 Markası/markaları:................................................................................................... 

2.3.2.1.2 Tipi/tipleri:........................................................................................................ 

2.3.2.1.3 Dağıtım hacmi: Strok başına ................m3 2) veya sırasıyla .....................devir/dakika (beyan edilen) ve .............................. devir/dakika (azami tork) pompa devrinde çevrim başına ............... m3 yahut karakteristik diyagram. 

Hangi yöntemin kullanıldığını belirtiniz: Motor üzerinde/ pompa tezgahı üzerinde 1) 

2.3.2.1.4 Enjeksiyon avansı 

2.3.2.1.4.1 Enjeksiyon avans eğrisi 2):....................................................................................... 

2.3.2.1.4.2 Zamanlama 2):..................................................................................................... 

2.3.2.2 Enjeksiyon boru tesisatı 

2.3.2.2.1 Uzunluk:...................................................mm 

2.3.2.2.2 İç çap:........................................................mm 

2.3.2.3 Enjektör/enjektörler 

2.3.2.3.1 Markası/markaları:................................................................................................... 

2.3.2.3.2 Tipi/tipleri:........................................................................................................ 

2.3.2.3.3 Açma basıncı 2) veya karakteristik diyagram:........................................................................ 

2.3.2.4 Yakıt regülatörü 

2.3.2.4.1 Markası/markaları:................................................................................................... 

2.3.2.4.2 Tipi/tipleri:........................................................................................................ 

2.3.2.4.3 Tam yükte kesimin başladığı devir 2) :...................................................................devir/dakika 

2.3.2.4.4 Azami yüksüz devir2):....................................................................................devir/dakika 

2.3.2.4.5 Rölanti devri 2):...................................................................................... devir/dakika 

2.3.3 Soğukta çalıştırma sistemi 

2.3.3.1 Markası/markaları:..................................................................................................... 

2.3.3.2 Tipi/tipleri:.......................................................................................................... 

2.3.3.3 Açıklama:...................................................................................................... ....... 

2.4 Supap zamanlaması 
2.4.1 Üst ölü nokta ile ilgili azami kaldırma ve açma kapama açıları veya eşdeğer bilgi: .................................... 
2.4.2 Referans açıklıklar ve/veya ayar aralıkları 1) 
2.4.3 Değişken supap zamanlama sistemi (varsa ve giriş ve/veya egzozun olduğu yerde) 
2.4.3.1 Tipi: Sürekli veya açma/kapamalı 
2.4.3.2 Kam faz kaydırma açısı:................................................................................................ 
2.5 Giriş çıkış yerleri düzeni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Toleransı belirtiniz (1) Uygulanmayanı çiziniz. 

2.5.1 Konumu, boyutu ve adedi:................................................................................................................... 

2.6 Elektronik kumanda fonksiyonları 

Motor elektronik olarak kumanda edilen fonksiyonlara sahipse, bu fonksiyonların performansları ile ilgili bilgiler aşağıdakileri kapsayacak şekilde verilmelidir: 

2.6.1 Markası:............................................................................................................................. 

2.6.2 

Tipi:................................................................................................................................... 

2.6.3 Parça numarası:.................................................................................................................................. 
2.6.4 Motor elektronik kumanda ünitesinin yeri:........................................................................................... 

2.6.4.1 Elektronik kumandanın neleri algıladığı:.............................................................................................. 

2.6.4.2 Elektronik kumandanın neleri kumanda ettiği:......................................................... 

Bölüm 3 Sıkıştırma ateşlemeli motor grubu 

3 Motor grubunun temel karakteristikleri 
3.1 Grup içindeki motor tiplerinin listesi 
3.1.1 Motor grubunun adı:.................................................................................................. 
3.1.2 Bu grup içindeki motor tiplerinin özellikleri: 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
| | | | | |Ana | 
| | | | | |motor | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Motor tipi | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Silindirlerin sayısı | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Beyan devri (devir/dakika) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Beyan devrinde strok başına yakıt dağıtımı (mm3) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Beyan edilen güç (kW) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Azami tork devri (devir/dakika) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Azami tork devrinde strok başına yakıt dağıtımı (mm3) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Azami tork (Nm) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Düşük rölanti devri (devir/dakika) | | | | | | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
|Ana motorun % olarak silindir süpürme hacmi | | | | |100 | 
|---------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------| 
Bölüm 4 Motor tipi 
4 Motor tipinin temel karakteristikleri 
4.1 Motorun açıklaması 
4.1.1 İmalatçı:................................................................................. 
4.1.2 Motorlara iliştirilen imalatçının motor kodu:........................................... 
4.1.3 Çevrim: Dört stroklu/iki stroklu1) 
4.1.4 Çapı:.................................................................................mm 
4.1.5 Stroku:...............................................................................mm 
4.1.6 Silindirlerin sayısı ve düzeni:......................................................... 
4.1.7 Süpürme hacmi:.......................................................................cm3 
4.1.8 Beyan devri.................................................................devir/dakika 
----------------------------------------- 
(1) Uygulanmayanı çiziniz. 
4.1.9 Azami tork devri:......................................................... devir/dakika 

4.1.10 Sıkıştırma oranı 2) 

:............................................................................................... 

4.1.11 Yanma 

sistemi:........................................................................................ 

4.1.12 Yanma odasının ve piston kafasının 

çizimi/çizimleri:............................................................................... 

4.1.13 Giriş ve çıkış ağızlarının asgari kesit 

alanı:.......................................................................................... 

4.1.14 Soğutma sistemi 

4.1.14.1 Soğutma sıvısı 

4.1.14.1.1 Soğutma sıvısının 

yapısı:......................................................................................... 

4.1.14.1.2 Devridaim pompası/pompaları: Var/yok 1)1) 

4.1.14.1.3 Karakteristikleri veya markası/markaları ve tipi/tipleri 

(uygulanabilirse):.............................................................................. 

4.1.14.1.4 Tahvil oranı/oranları 

(uygulanabilirse):.............................................................................. 

4.1.14.2 Hava 

4.1.14.2.1 Üfleyici: Var/yok1) 

4.1.14.2.2 Karakteristikleri veya markası/markaları ve tipi/tipleri 

(uygulanabilirse):.............................................................................. 

4.1.14.2.3 Tahvil oranı/oranları (uygulanabilirse) 

:............................................................................................... 

4.1.15 İmalatçı tarafından izin verilen 

sıcaklık:....................................................................................... 

4.1.15.1 Sıvı soğutmalı: Çıkıştaki azami 

sıcaklık:......................................................................................K 

4.1.15.2 Hava soğutmalı: Referans 

nokta:.......................................................................................... 

Referans noktada azami 

sıcaklık:......................................................................................K 

4.1.15.3 Ara soğutucu çıkışında azami yüklü hava sıcaklığı 

(mümkünse):....................................................................................K 

4.1.15.4 Egzoz manifoldunun/manifoldlarının dış flanşına/flanşlarına bitişik egzoz 

borusu/boruları içindeki noktada azami egzoz 

sıcaklığı:.....................................................................................K 

4.1.15.5 Yağ sıcaklığı: Asgari:................................................................K 

Azami:.........................................................................................K 

4.1.16 Turbo ünitesi (basınç yükleyici): Var/yok1) 

4.1.16.1 Markası:............................................................................... 

4.1.16.2 Tipi:.................................................................................. 

4.1.16.3 Sistemin açıklaması [örneğin; azami yük basıncı, varsa atık çıkış ünitesi (waste- 

gate)]:........................... 

4.1.16.4 Ara soğutucu: Var/yok1) 

4.1.17 Emme sistemi: ....................devir/dakika beyan edilen motor devrinde izin verilebilir azami giriş basıncı:...........................................kPa ve %100 yükte:.........................................................kPa 

4.1.18 Egzoz sistemi: ....................devir/dakika beyan edilen motor devrinde izin verilebilir azami egzoz geri basıncı:......................................kPa ve %100 yükte:.........................................................kPa 

4.2 İlave kirlilik önleyici tertibatlar: (varsa ve başka bir başlık altında yer almıyorsa) 
Açıklama ve/veya diyagram/diyagramlar1):........................................................... 
----------------------------------------- 

(2) Toleransı belirtiniz. (1) Uygulanmayı çiziniz. 

4.3 Yakıt beslemesi 
4.3.1 Yakıt pompası Basınç 2) veya karakteristik diyagram:................................... 
4.3.2 Enjeksiyon sistemi 

4.3.2.1 Pompa 

4.3.2.1.1 Markası/markaları:................................................................... 

4.3.2.1.2 Tipi/tipleri:........................................................................ 

4.3.2.1.3 Dağıtım hacmi: Sırasıyla ..........devir/dakika (beyan edilen) ve ................... devir/dakika (azami tork) pompa devrinde çevrim başına veya strok başına ..................... mm3 2) yahut karakteristik diyagram. 

Kullanma yöntemini belirtiniz: Motor üzerinde/ pompa tezgahı üzerinde1) 

4.3.2.1.4 Enjeksiyon avansı 

4.3.2.1.4.1 Enjeksiyon avans eğrisi 2) :...................................................... 

4.3.2.1.4.2 Zamanlama 2) :..................................................................... 

4.3.2.2 Enjeksiyon boru tesisatı 

4.3.2.2.1 Uzunluk:...........................................................................mm 

4.3.2.2.2 İç çap:............................................................................mm 

4.3.2.3 Enjektör/enjektörler 

4.3.2.3.1 Markası/markaları:................................................................... 

4.3.2.3.2 Tipi/tipleri:........................................................................ 

4.3.2.3.3 Açma basıncı2) veya karakteristik diyagram :........................................ 

4.3.2.4 Yakıt regülatörü 

4.3.2.4.1 

Markası/markaları:............................................................................. 

4.3.2.4.2 Tipi/tipleri:........................................................................ 

4.3.2.4.3 Tam yükte yakıt kesme başlangıç devri 2) :..............................devir/dakika 

4.3.2.4.4 Azami yüksüz devir 2) :.................................................devir/dakika 

4.3.2.4.5 Rölanti devri 2) :......................................................devir/dakika 

4.3.3 Soğuk çalıştırma sistemi 

4.3.3.1 Markası/markaları:..................................................................... 

4.3.3.2 Tipi/tipleri:.......................................................................... 

4.3.3.3 Açıklama:.............................................................................. 

4.4 Supap zamanlaması 
4.4.1 Üst ölü noktası ile ilgili azami kaldırma ve açma kapama açıları veya eş değer bilgi: 
  ............................................................................................... 
----------------------------------------- 

(1) Uygulanmayı çiziniz.

(2) Toleransı belirtiniz.

  4.4.2  Referans açıklıklar ve/veya ayar aralıkları1) 
  4.4.3  Değişken supap zamanlama sistemi (varsa ve giriş ve/veya egzozun olduğu yerde) 
  4.4.3.1 Tipi: Sürekli veya açma/kapamalı 
  4.4.3.2 Kam faz kaydırma açısı:................................................................ 
  4.5   Giriş çıkış yeri düzeni 
  4.5.1  Konumu, boyutu ve 
  adedi:......................................................................................... 
  4.6  Elektronik kumanda fonksiyonları 
Motor elektronik olarak kumanda edilen fonksiyonlara sahipse, bu fonksiyonların performansları ile ilgili bilgiler aşağıdakileri kapsayacak şekilde verilmelidir: 

4.6.1 Markası:................................................................................. 

4.6.2 Tipi:.................................................................................... 

4.6.3 Parça numarası:........................................................................ 
4.6.4 Motor elektronik kumanda ünitesinin yeri:.............................................. 
4.6.4.1 Elektronik kumandanın neleri algıladığı:............................................. 
4.6.4.2 Elektronik kumandanın neleri kumanda ettiği:......................................... 
----------------------------------------- 

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(1) Uygulanmayı çiziniz.


ÖRNEK 
(Azami format: A4 (210 mm x 297 mm) 
AYRI TEKNİK ÜNİTE İÇİN AT TİP ONAYI BELGESİ 
|--------------------------| 
| Onay Kuruluşunun damgası | 
|--------------------------| 

Yayılan kirleticiler bakımından traktörleri tahrik etmek üzere tasarlanan ayrı teknik ünite olarak sıkıştırma ateşlemeli bir motor tipinin veya grubunun .../.../AT Yönetmeliği uyarınca; 

- Aksam tip onayı (1), 

- Aksam tip onayının kapsam genişletmesi (1), 

- Aksam tip onayının reddedilmesi (1), 

- Aksam tip onayının geri çekilmesi (1), 

ile ilgili bildirim. 

AT aksam tip onayı No:.................................................................................................................. 

Kapsam genişletmesi No(2):.............................................................................................................. 

Kapsam genişletmesi nedeni(2):.......................................................................................................... 

BÖLÜM I 

0- Genel 

0.1- Marka(lar) (imalatçının adı):...................................................................................................... 

0.2- Ana motorun tipinin ve (uygun olduğunda) grup içindeki motor tiplerinin imalatçısının (veya uygun olduğunda mümessilinin) adı ve adresi (1) :.......................................................................................................... ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ 

0.3- Motor(lar) üzerinde işaretlendiği şekilde imalatçının tip kodlaması:............................................................... 

Yeri: .................................................................................................................................. 

Bulundurma yöntemi:..................................................................................................................... 

0.4- Tip motorun tanıtım numarasının yeri, kodlaması ve bulundurma yöntemi:............................................................ 

0.5- AT aksam tip onayı işaretinin yeri ve bulundurma yöntemi:.......................................................................... 

0.6- Montaj tesisi(tesislerinin) adresi(adresleri):..................................................................................... 
------------------------------------ 

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) Uygun olduğu durumda

BÖLÜM II

1- Kullanım sınırlaması (varsa) :.......................................................................................................

1.1- Motor(lar) traktöre takıldığında sağlanacak özel şartlar:.......................................................................... ............................................................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1.1.1- İzin verilen azami emme basıncı:.................................................................................................kPa

1.1.2- İzin verilen azami geri basınç:..................................................................................................kPa

2.1- Tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servis:............................................................................. ............................................................................................................................................ .........................................................................................................................

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.2- Deney raporunun tarihi:............................................................................................................

2.3- Deney raporunun numarası:..........................................................................................................

2.4- Deney sonuçları

97/68/AT Yönetmeliğinin şartlarına uygun olarak ölçülen

|----------|----------|-----------|----------------|-------------------------| 
|CO    |HC    |NOx    |HC + NOx    |Paçacık         | 
|(g/kWh)  |(g/kWh)  |(g/kWh)  |(g/kWh)     |(g/kWh)"         | 
|----------|----------|-----------|----------------|-------------------------| 
|----------|----------|-----------|----------------|-------------------------| 

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

3- Aşağıda imzası bulunan, yukarıda verilen grup içindeki motor tipine/ana motora ait imalatçı açıklamasının doğruluğunu ve tip onayı dosyasında belirtilen deney sonuçlarının doğru olduğunu tevsik eder.

Aksam tip onayı verildi/reddedildi/geri çekildi (1)

Yer :...................................................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Tarih :.................................................................................................................................

İmza :..................................................................................................................................

Ek :....................................................................................................................................

Aksam tip onayı dosyası:................................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1- Ayrı teknik ünite olarak onaylanan motorda aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

1.1- Motorun imalatçısının ticari markası veya ticari adı,

1.2- Motor tipi ve uygulanabilirse motor grubu ve tek motor tanıtım numarası,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1.3- Bu Ekin İlave 5'ine uygun olarak AT tip onayı işareti.

2- Bu işaretler, motorun faydalı ömrü boyunca sürmeli, açık olarak okunaklı ve silinmez kalmalıdır. Etiketler veya plakalar kullanılırsa, bunlar motorun faydalı ömrü boyunca çok uzun süre dayanacak şekilde tutturulmalı ve etiketler/plakalar parçalanma veya bozulma olmaksızın sökülememelidir.

3-Bu işaretler, motorun normal çalışması için gerekli olan ve motorun ömrü süresinde normal olarak yer değiştirmesi gerekmeyen motorun bir kısmına sıkıca bağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bu işaretler, motor çalışması için gerekli bütün aksesuarlarla birlikte traktöre takılmış olduğunda, ortalama bir kişinin kolaylıkla görebileceği şekilde yerleştirilmelidir. İşaretin görünmesi için motor kaputunun sökülmesi gerekirse, bu şartın, motor kaputunun basit olarak sökülmesi ve bir aletin kullanımını gerektirmemesi halinde sağlanmış olduğu kabul edilmelidir.

Bu şartın sağlanması ile ilgili şüphe halinde, en az motor tanıtım numarasını ihtiva eden ilave bir işaret ve imalatçının adı, ticari adı veya logosu ilave edilmişse, bu şartın sağlanmış olduğu kabul edilmelidir.

Bu ilave işaret, motorun hizmet ömrü süresince normal olarak değiştirilmesi gerekmeyen ve rutin bakım işlemleri sırasında aletlerin yardımı olmadan kolaylıkla ulaşılamayan büyük bir parçaya veya yakınına tutturulmalıdır. Aksi taktirde, motor krankı üzerindeki orijinal işaretten uzakta bir yere yerleştirilmelidir. Motorun çalışması için gerekli bütün aksesuarlar takılmış olduğunda, orijinal işaret ve uygun olduğu durumda ilave işaret her ikisi de açıkça görülebilir olmalıdır. Yukarıdaki paragrafta belirtilen şartları sağlayan motor kaputuna izin verilmelidir. İlave işaret, örneğin, perçinleme vasıtasıyla veya bu İlavenin madde 2'nin şartlarını sağlayan yapıştırma suretiyle bir etiket veya bir plaka ile tercihan direkt olarak motorun üst kenarına dayanıklı olacak bir biçimde tutturulmalıdır.

4- Motorlar, imalat serisi iki anlama gelmediğine karar verilecek şekilde tanıtım numaraları vasıtasıyla sınıflandırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

5- Üretim hattından ayrılmadan önce, motorlar gerekli bütün işaretleri taşımalıdır.

6- Motor işaretlerinin tam yeri, Ek I ve Ek II'ye uygun olarak bilgi dokümanında beyan edilmelidir.

NUMARALANDIRMA

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1- AT tip onayı numarası, " * " işareti ile ayrılmış olan beş bölümden oluşmalıdır:

1- AT tip onayı numarası, " * " işareti ile ayrılmış olan beş bölümden oluşmalıdır:

Bölüm 1 Küçük "e" harfinin takiben tip onayını veren üye ülkenin ayrım numarası :

Almanya için "1"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Fransa için "2"

İtalya için "3"

Hollanda için "4"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İsveç için "5"

Belçika için "6"

İspanya için" 9"

Birleşik Krallık için "11"

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Avusturya için "12"

Lüksemburg için "13"

Finlandiya için "17"

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Danimarka için "18"

Romanya için "19"

Portekiz için "21"

Yunanistan için "23"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İrlanda için "24"

Bulgaristan için "34"

Türkiye için "37"

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Bölüm 2 Faz I için A harfini, Faz II için B harfini izleyen temel yönetmeliğin numarası

Bölüm 3 Onay için uygulanabilir olan yönetmeliğin en son değişiklik numarası. Bir yönetmelik farklı teknik standartlara atıfta bulunan farklı uygulama tarihlerini ihtiva ediyorsa, verilen onaya göre standardı belirtmek için alfabetik karakter ilave edilmelidir.

Bölüm 4 Temel onay numarasını göstermek için dört rakamlı ardışık numara (uygulanabildiği şekilde sıfırla başlayarak). Ardışık numara, her bir temel yönetmelik için 0001'den başlamalıdır.

Bölüm 5 Kapsam genişletmesini göstermek için iki rakamlı ardışık numara (uygulanabildiği şekilde sıfırla başlayarak). Ardışık numara her bir onay numarası için 00'dan başlamalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Bu Yönetmeliğin Faz I'inin şartlarını sağlayan, bu Yönetmeliğe göre Fransa tarafından verilen üçüncü onay örneği:

e2*NN/NN(1)A* 00/00*0003*00

3- Bu Yönetmeliğin Faz II'inin şartlarını sağlayan, bu Yönetmeliğe göre Birleşik Krallık tarafından verilen dördüncü onayın ikinci kapsam genişletmesi örneği:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

e11*NN/NN(1)B* 00/00*0004*02

1- AT tip onayı işareti, AT tip onayı numarasının Bölüm 2'den Bölüm 5'e kadar olan ayrım numaralarını veya harflerini izleyen küçük "e" harfini çevreleyen bir dikdörtgenden oluşacaktır.

2- AT tip onayı işareti örneği:

                           |-------------| 
                           | a > = 12 mm | 
                           |-------------| 
            |<----- a ------>| 
            |-----------|--------------- 
            |e 11    |   |    | 
            |      |   |    2a/3 
            |     --|------    | 
            |      |   a/3   | 
            |-----------|--------------- 
                     | 
                        | 
       NN/NN B * 00/00 * 0004 * 02 ------ 
                       a/3 
                      ------ 
                        | 
------------------------------------------ 
(1) NN/NN= Bu yönetmeliklerin numarası 
                                     Ek II 
       YAYILAN KİRLETİCİLER KONUSUNDA SIKIŞTIRMA ATEŞLEMELİ BİR MOTORLA 
       DONATILAN BİR TRAKTÖR TİPİNİN AT TİP ONAYI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

0- GENEL

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, 97/68/AT Yönetmeliğinde yer alan uygun tarifler, semboller ve kısaltmalar kullanılır.

1- TARİFLER

- "Yayılan kirleticiler bakımından traktör tipi", bu Ekin İlave1'inde belirtilen karakteristikler konusunda esaslı farklılıklar göstermeyen traktörlerdir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- "Yayılan kirleticiler", gaz halindeki kirleticiler (karbon monoksit, hidrokarbonlar ve azot oksitler) ve kirletici parçacıklardır.

2- BİR TRAKTÖR TİPİ İÇİN AT TİP ONAY BAŞVURUSU

2.1- Motoru konusunda bir traktör tipinin AT tip onayı başvurusu

2.1.1- Yayılan kirleticiler konusunda bir traktör tipinin tip onayı başvurusu, traktör imalatçısı veya temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.1.2- Bu Ekin İlave 1'inde verilen örnek bir bilgi dokümanı üç nüsha doldurularak eklenmelidir.

2.1.3- Bu Ekin İlave 1'inde belirtilen "motor tipi"nin veya "ana motor"un karakteristiklerine uygun bir traktör motoru onay deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulmalıdır.

2.2- Onaylı motoru olan bir traktör tipinin AT tip onayı başvurusu

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.2.1- Yayılan kirleticiler konusunda bir traktör tipinin tip onayı başvurusu, traktör imalatçısı veya onun temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

2.2.2- Üç nüsha olarak doldurulmuş, örneği bu Ekin İlave 1'inde verilen bilgi dokümanı ve uygulanabilirse traktör tipine yerleştirilen ayrı teknik ünite olarak motor veya motor grubu için AT tip onayı belgesinin bir kopyası bulunmalıdır.

3- ÖZELLİKLER VE DENEYLER

3.1- Genel

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

97/68/AT Yönetmeliğinin Ek I madde 4'ünün ve Ek III, Ek IV ve Ek V'in hükümleri uygulanır.

3.2- Araç üzerine motorun yerleştirilmesi

Araç üzerine motorun yerleştirilmesi, motorun tip onayı ile ilgili aşağıdaki karakteristiklere uygun olmalıdır:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

3.2.1- Giriş basıncı, tip onaylı motor için belirtileni aşmamalıdır.

3.2.2- Egzoz geri basıncı, tip onaylı motor için belirtileni aşmamalıdır.

3.3- Yayılan kirleticileri etkileyebilen bu traktör aksamları, traktörün maruz kalabileceği titreşimlere rağmen ve traktörün normal çalışma şartlarında, bu Yönetmeliğin şartlarını sağlayacak şekilde tasarımlanmalı, yapılmalı ve monte edilmelidir.

4- ONAY

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ek I'de veya Ek III'te belirtilen hükümlere uygun olarak onay belgesi verilmiş olan bir motorla donatılan herhangi bir traktör tipine, bu Ekin İlave 2'sine uygun bir tip onayı belgesi verilmelidir.

5- MOTORUN İŞARETLENMESİ

Motor, Ek I'in İlave 3'ününün şartlarına uygun olarak işaretlenmelidir. AT tip onayı tanıtım numarası, Ek I'in İlave 4'ünün ve İlave 5'inin şartlarını sağlamalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

6- İMALATIN UYGUNLUĞU

TORTOY'un 9 uncu maddesinin şartları saklı kalarak, imalatın uygunluğu 97/68/AT Yönetmeliğin Ek I madde 5'inin hükümlerine uygun olarak kontrol edilmelidir.

Aşağıda belirtilen bilgiler, üç nüsha olarak ve içindekiler listesiyle birlikte verilmelidir. Gerekli çizimler uygun ölçekte ve yeterli ayrıntıda A4 formatında veya A4 formatına katlanmış olarak sunulmalıdır. Gerekli olduğunda, fotoğraflar yeterli ayrıntıyı göstermelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM 1 GENEL

1- Traktör tipi

1.1- Marka(lar) (imalatçının ticari adı):................................................................................................

1.2- Traktörün tipi ve ticari açıklaması:................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1.3- Traktör üzerinde işaretli ise, imalatçının tip kodları ve bulundurma yöntemi:..................................

1.3.1- Traktör tanıtım numarasının yeri , kodlaması ve bulundurma yöntemi:.............................................

1.3.2- AT tip onayı işaretinin yeri ve bulundurma yöntemi:......................................................................

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1.4- İmalatçının adı ve adresi:...............................................................................................................

1.5- Montaj tesisi(tesislerinin) adresi(adresleri):..................................................................................

BÖLÜM 2 MOTOR TİPİ

2- Traktör tipinin esas karakteristikleri

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.1- Sıkıştırma ateşlemeli motorun açıklaması

2.1.1- İmalatçı:......................................................................................................................................

2.1.2- Motora tutturulduğu şekilde imalatçının kodu:.........................................................................

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

2.1.3- Çevrim: Dört stroklu/iki stroklu 1)

2.1.4- Çapı:.......................................................................mm

2.1.5- Stroku:....................................................................mm

2.1.6- Silindirlerin sayısı ve düzeni:....................................................................................................cm3

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.1.7- Süpürme hacmi :.............................cm3

2.1.8- Beyan edilen devir:..................................................devir/dakika

2.1.9- Azami tork devri:.......................................................devir/dakika

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.1.10- Sıkıştırma oranı(2) :....................................................................................................................

2.1.11- Yanma sistemi:.........................................................................................................................

2.1.12- Yanma odasının ve piston kafasının çizimi(çizimleri):................................................................

2.1.13- Giriş ve çıkış yollarının asgari kesit alanı:...............................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.1.14- Soğutma sistemi

2.1.14.1- Soğutma sıvısı

-------------------------------------------- 

(2) Toleransı belirtiniz.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2.1.14.1.1- Soğutma sıvısının yapısı:...........................................................................................................

2.1.14.1.2- Devirdaim pompası (pompaları) : Evet/Hayır (1)

2.1.14.1.3- Karakteristikleri veya markası(markaları) ve tipi(tipleri) (uygulanabilirse):.....................

2.1.14.1.4- Tahvil oranı (oranları) (uygulanabilirse):...........................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.1.14.2- Hava

2.1.14.2.1- Üfleyici:Evet/Hayır (1)

2.1.14.2.2- Karakteristikleri veya markası(markaları) ve tipi(tipleri) (varsa):.....................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.1.14.2.3- Tahvil oranı(oranları) (uygulanabilirse) :...........................................................................

2.1.15- İmalatçı tarafından izin verilen sıcaklık :.................................................................................

2.1.15.1- Sıvı soğutma: Çıkıştaki azami sıcaklık:..............................................................................K

2.1.15.2- Hava soğutma : referans nokta:.............................................................................................

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Referans noktada azami sıcaklık:.......................................................................................................K

2.1.15.3- Ara soğutucu çıkışında azami yüklü hava sıcaklığı(uygulanabilirse):..................................K

2.1.15.4- Egzoz manifoldunun (manifoldlarının) dış flanşına (flanşlarına) bitişik egzoz borusu(ları) içindeki noktada azami egzoz sıcaklığı:............................................................................K

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2.1.15.5- Yağ sıcaklığı: Asgari:..............................................K, Azami:............................................K

2.1.16- Basınç yükleyici:Evet/Hayır (1)

2.1.16.1- Markası:.................................................................................................................................

2.1.16.2- Tipi:.......................................................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.1.16.3- Sistemin açıklaması (örneğin azami yük basıncı, uygulanabilirse atık çıkışı):...........................

2.1.16.4- Hava soğutucu Evet/Hayır (1)

"2.1.17 Giriş sistemi: Beyan edilen motor devrinde ve %100 yükte müsaade edilebilir azami giriş basıncı:.............................. kPa

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"2.1.18 Egzoz sistemi: Beyan edilen motor devrinde ve %100 yükte müsaade edilebilir azami egzoz geri basıncı:.............................. kPa.

2.2- İlave kirlilik önleyici tertibatlar: (varsa ve başka bir başlık altında yer almıyorsa)

Açıklama ve/veya diyagram(lar):.........................................................................................................

2.3- Yakıt beslemesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.3.1- Yakıt pompası

Basınç (2) veya karakteristik diyagram:.....................................................................................kPa

2.3.2- Enjeksiyon sistemi

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.3.2.1- Pompa

2.3.2.1.1- Markası(markaları):..............................................................................................................

2.3.2.1.2- Tipi(tipleri):..........................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------ 

(1) Uygulanmayanı Çiziniz. (2) Toleransı belirtiniz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.3.2.1.3- Dağıtım hacmi: ..........devir/dakika (beyan edilen) ve .......... devir/dakika (azami tork) pompa devrinde çevrim başına veya strok başına ............... mm3 (2)(2) yahut karakteristik diyagram.

Hangi yöntemin kullanıldığını belirtiniz : Motor üzerinde/pompa tezgahı üzerinde (1)

2.3.2.1.4- Enjeksiyon avansı

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.3.2.1.4.1- Enjeksiyon avans eğrisi (2) :.................................................................................................

2.3.2.1.4.2-Zamanlama (2) :...................................................................................................................

2.3.2.2- Enjeksiyon boru tesisatı

2.3.2.2.1- Uzunluk:...................................................mm

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.3.2.2.2-İç çap:........................................................mm

2.3.2.3- Enjektör(ler)

2.3.2.3.1- Markası(markaları):..............................................................................................................

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.3.2.3.2- Tipi(tipleri):...........................................................................................................................

2.3.2.3.3- Açma basıncı(2) veya karakteristik diyagram(1) :...................................................................

2.3.2.4- Yakıt regülatörü

2.3.2.4.1- Markası(markaları):..............................................................................................................

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2.3.2.4.2- Tipi(tipleri):..............................................................................................................................

2.3.2.4.3- Tam yükte kesimin başladığı devir:(2) ..................................................................devir/dakika

2.3.2.4.4- Azami yüksüz devir (2) :.........................................................................................devir/dakika

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.3.2.4.5- Rölanti devri(2) : ....................................................................................................devir/dakika

2.3.3- Soğuk çalıştırma sistemi

2.3.3.1- Markası(markaları):.................................................................................................................

2.3.3.2- Tipi(tipleri):..............................................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.3.3.3- Açıklama:.................................................................................................................................

2.4- Subap zamanlaması

2.4.1- Üst ölü noktası ile ilgili azami kaldırma ve açma kapama açıları veya eşdeğer bilgi: ................

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.......................................................................................................................................................

2.4.2- Referans açıklıklar ve/veya ayar aralıkları(1)

2.5- Elektrik kumanda fonksiyonları

Motor elektronik olarak kumanda edilen fonksiyonlara sahipse, bu fonksiyonların performansları ile ilgili bilgiler aşağıdakileri kapsayacak şekilde verilmelidir

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

2.5.1- Markası:......................................................................................................................................

2.5.2- Tipi:...............................................................................................................................................

2.5.3- Parça numarası:...................................................................................................................................

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.5.4- Motor elektronik kumanda ünitesinin yeri:.............................................................................................

2.5.4.1- Elektronik kumandanın neleri algıladığı:..........................................................................................

2.5.4.2- Elektronik kumandanın kumanda neleri algıladığı:................................................................................

2.6 Giriş çıkış ağzı düzeni

2.6.1 Konumu, boyutu ve adedi.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

------------------------------------------------------------------------

(2) Toleransı belirtiniz. (1) Uygulanmayanı çiziniz.

ÖRNEK

(Azami format: A4 (210 mm x 297 mm)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

AT TİP ONAYI BELGESİ

Kirletici emisyonlar konusunda ... / ... /AT Yönetmeliği uyarınca, sıkıştırma ateşlemeli motorla donatılan bir traktör tipinin;

- Tip onayı (1),

- Tip onayının kapsam genişletmesi (1),

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Tip onayının reddedilmesi(1),

- Tip onayının geri çekilmesi (1),

ile ilgili bildirim.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

AT tip onayı No:.............................................................................................

Kapsam genişletmesi No(2):...................................................................................

Kapsam genişletmesi nedeni(2):...............................................................................

BÖLÜM I

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

0- Genel

0.1- Marka(lar) (yüklenicinin ticari adı):...................................................................

0.2- Traktör tipinin imalatçısının (veya uygun olduğunda temsilcisinin) adı ve adresi(1):

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

0.3- Traktör üzerinde işaretli olduğu şekliyle, imalatçının tip kodu:........................................

Yeri : ......................................................................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tutturma yöntemi:............................................................................................

0.4- Traktör tanıtım numarasının yeri, kodu ve bulundurma yöntemi:.........................................

0.5- AT tip onayı işaretinin yeri ve bulundurma yöntemi:.....................................................

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

0.6- Montaj tesisinin (tesislerinin) ismi (isimleri) ve adresi(adresleri):...................................

BÖLÜM II

1- Motorun kullanımı konusunda kısıtlamalar(varsa):..........................................................

--------------------------------------------------------- 

(1) Uygulanmayanı çiziniz. (2) Uygun olduğu durumda

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1.1- Motor(lar) traktöre takıldığında sağlanacak özel şartlar:...............................................

.............................................................................................................

...................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1.1.1- İzin verilen azami giriş basıncı:..................................................................kPa

1.1.2- İzin verilen azami geri basınç:....................................................................kPa

2- Motor veya traktör belirli aksam tip onayına tabi tutulmuştur. EVET/HAYIR (1)

2.1- EVET ise,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.1.1- Referans Yönetmelikler veya Regülasyonlar: 97/68/AT Yönetmeliği veya uygun olduğunda 88/77/AT Yönetmeliği / BM-AEK Regülasyon No 49.02 / BM-AEK Regülasyon No 96.

2.1.2- Aksam tip onayı No:.................................................................................. ve ilgili motor tipi veya grubu için verilen aksam tip onayı belgesi iliştirilir.

2.2- HAYIR ise

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2.2.1-Tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servis:................................................

............................................................................................................

2.2.2- Deney raporunun tarihi:..............................................................................

2.2.3- Deney raporunun numarası:............................................................................

  2.2.4-  Deney sonuçları 
  97/68/AT Yönetmeliğinin şartlarına uygun olarak ölçülen 
 |-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------| 
 | CO (g/kWh)    |HC (g/kWh)  |NOx (g/kWh)     |HC + NOx (g/kWh)     |Parçacık (g/kWh)"    | 
 |-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------| 
 |-------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------| 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.3 Yayılan kirleticileri etkileyebilecek traktör aksamları (etki tipini, eğer ilgiliyse,

belirtiniz).......................................

3- Aşağıda imzası bulunan, yukarıda verilen traktör tipine ait imalatçı açıklamasının

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

doğruluğunu ve tip onayı dosyasında belirtilen deney sonuçlarının doğru olduğunu tevsik

eder.

Tip onayı verildi/reddedildi/geri çekildi (1)

Yer :..............................................................................................

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Tarih :............................................................................................

İmza :.............................................................................................

Ek :...............................................................................................

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Tip onayı dosyası:.................................................................................
--------------------------------------------------------- 
(1) Uygulanmayanı çiziniz.   1    Faz I için, aşağıdaki tip onayı belgeleri 97/68/AT Yönetmeliğinde 
belirtilen A, B ve C kategorilerindeki motorlar için eş değer olarak tanınır: 

  1.1   97/68/ AT Yönetmeliğine uygun tip onayı belgeleri, 

  1.2   91/542/EEC Direktifi doğrultusunda değiştirilen, 24/6/2003 tarihli 

ve 25148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İle Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (88/77/AT) 10 uncu maddesine (88/77/EEC Madde 2) ve aynı Yönetmeliğin (Direktifin) Ek I'inin Bölüm 6.2.1'ine göre Faz A'nın veya Faz B'nin veya 02 serisi değişiklikler ile değiştirilen BM-AEK (UN/ECE) Regülasyonu No. 49 Düzeltme (Corrigenda) I/2'nin şartlarına uyan, 88/77/AT Yönetmeliğine uygun olan tip onayı belgeleri.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

  1.3   BM-AEK Regülasyonu No.96'ya uygun tip onayı belgeleri. 

  2    Faz II için, aşağıdaki tip onayı belgeleri eş değer olarak 
tanınır: 

  2.1   D, E, F ve G kategorilerindeki motorlar için Faz II'ye uygun 
97/68/AT Yönetmeliğine göre tip onayı belgeleri, 

  2.2   99/96/EC direktifi doğrultusunda değiştirilen 88/77/AT 

Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine (88/77/EEC direktifi Madde 2) ve aynı Yönetmeliğin (Direktifin) Ek I, Madde

6.2.1'de verilen A, B1, B2 veya C fazlarına uygun olarak anılan direktife göre verilen tip onayları.

  2.3   03 serisi değişiklikler ile değiştirilen BM/AEK Regülasyonu No.49, 

  2.4   01 serisi değişiklikler ile değiştirilen BM/AEK Regülasyonu No 
96'nın Madde 5.2.1'ine uygun BM/AEK Regülasyonu No. 96 Faz B onayları. 

  3    Faz III A için, aşağıdaki tip onayı belgeleri eş değer olarak 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tanınır: H, I, J ve K.kategorilerindeki motorlar için Faz IIIA, 97/68/AT Yönetmeliğine uygun tip onayı belgeleri

  4    Faz III B için, aşağıdaki tip onayı belgeleri eş değer olarak 

tanınır: L, M , N ve P kategorilerindeki motorlar için Faz IIIB, 97/68/AT Yönetmeliğine uygun tip onayı belgeleri

  5    Faz IV için, aşağıdaki tip onayı belgeleri eş değer olarak 

tanınır: Q ve R kategorilerindeki motorlar için Faz IV, 97/68/ AT Yönetmeliğine uygun tip onayı belgeleri.

                                     Ek IV 
       BU YÖNETMELİĞİN 11 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ESNEKLİK PLANINA GÖRE PİYASAYA ARZ 
       EDİLEN TRAKTÖRLER VE MOTORLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

  1    Motor ve traktör imalatçısı tarafından yapılan işlemler 

  1.1   Esneklik planından yararlanmak isteyen traktör imalatçısı, iki 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

emisyon fazı arasındaki süre içinde mevcut emisyon sınır değerlerine uymayan, ancak emisyon sınırlarının en yakın önceki fazına göre onaylanan Madde 1.2 ve Madde 1.3'te belirtilen motor miktarını piyasaya arz etmek veya motor tedarikçisinden sağlamak için onay kuruluşundan izin almalıdır.

  1.2   Esneklik planına göre piyasaya arz edilen motor sayısı, her bir 

motor kategorisinde, traktör imalatçısının bu motor kategorisindeki motorlar takılı traktörlerin yıllık satışlarının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yılın satışlarının ortalaması olarak hesaplanan) %20'sini aşmamalıdır. Traktör imalatçısının Avrupa Birliği'nde veya Türkiye'de beş yıldan daha az bir süre içinde traktörleri pazarlamış olması durumunda ortalama, traktör imalatçısının Avrupa Birliği'nde veya Türkiye'de traktörleri pazarlamış olduğu süre esas alınarak hesaplanacaktır.

  1.3   Madde 1.2'ye alternatif bir seçenek olarak traktör imalatçısı 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

kendi motor tedarikçilerinin esneklik planına göre sabit sayıda motoru piyasaya arz etmeleri için izin isteyebilir. Her bir motor kategorisindeki motorların sayısı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:
  |-----------------------|-------------------| 
  |Motor Kategorisi   |Motor sayısı    | 
  |-----------------------|-------------------| 
  |19 kW -37 kW      |200        | 
  |-----------------------|-------------------| 
  |37 kW -75 kW      |150        | 
  |-----------------------|-------------------| 
  |75 kW -130 kW     |100        | 
  |-----------------------|-------------------| 
  |130 kW -560 kW     |50         | 
  |-----------------------|-------------------| 
  1.4   Traktör imalatçısının onay kuruluşuna başvurusunda aşağıdaki 

bilgiler bulunmalıdır:

a) Esneklik planına göre piyasaya arz edilen motorun yerleştirileceği her bir traktöre iliştirilecek etiketlerin bir örneği. Etiketler aşağıdaki metni taşımalıdır:

..............................TİP ONAYLI (2000/25/AT Yönetmeliği), ..............(ilgili güç

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

aralığındaki toplam traktör sayısı)..............................ADET TRAKTÖRDEN .............MOTOR NUMARALI, ...................... SAYILI (traktörlerin sıra numarası) TRAKTÖR.

b) Bu Ek'in Madde 2.2'sinde belirtilen metni taşıyan motora iliştirilecek ilave etiket örneği.

  1.5   Traktör imalatçısı, onay kuruluşunun karar vermesi için 

isteyebileceği esneklik planının uygulanması ile bağlantılı olarak onay kuruluşuna gerekli her bilgiyi vermelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

  1.6   Traktör imalatçısı, traktör veya motor piyasaya sunulduğu her üye 

ülkenin ve Türkiye'nin onay kuruluşuna kullandığı esneklik planının uygulanmasına dair her altı ayda bir rapor düzenlemelidir. Rapor, esneklik planına göre piyasaya sunulan motorların ve traktörlerin sayısını, motor ve traktörlerin seri numaralarını ve traktörlerin hizmete girdiği üye ülkelere dair kümülatif bilgileri içermelidir.

Bu işlem, esneklik planı yürürlükte olduğu sürece sürdürülmelidir.

  2    Motor imalatçısı tarafından yapılan işlemler 

  2.1   Motor imalatçısı, bu Ek'in madde 1'ine uygun bir onayın kapsadığı 
esneklik planına göre traktör imalatçısına motorları sağlamalıdır. 

  2.2   Motor imalatçısı, bu motorlar üzerine aşağıdaki metni içeren bir 
etiket koymalıdır: "esneklik planına göre piyasaya arz edilen motor" 

  3    Onay kuruluşu tarafından yapılan işlemler Onay kuruluşu, esneklik 

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

planı talebinin muhtevasını ve ekindeki dokümanları değerlendirmelidir. Sonuç olarak onay kuruluşu, esneklik planının kullanımına izin verip vermediği ile ilgili kararını traktör imalatçısına bildirmelidir.

tammetin.jpg (2780 bytes)