"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:20.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26588

Ekli "Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 6/7/2007 tarihli ve 12491 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 210 uncu maddelerine göre,Bakanlar Kurulu'nca 9/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                        Ahmet Necdet SEZER
                        CUMHURBAŞKANI
Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL              A. ŞENER             M. A. ŞAHİN           B. ATALAY
Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bakanı
A. BABACAN            M.AYDIN              N. ÇUBUKÇU            K. TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı           Devlet Bakanı          Devlet Bakanı 
F. KASIRGA            M. V.GÖNÜL            O. GÜNEŞ             K. UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma Bakanı       İçişleri Bakanı         Maliye Bakanı
H. ÇELİK             F. N. ÖZAK            R.AKDAĞ             İ. YILMAZ
Milli Eğitim Bakanı        Bayındırlık ve İskan Bakanı    Sağlık Bakanı          Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER            M. BAŞESGİOĞLU          A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı     Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER             A. KOÇ              O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu şahıslar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilirler.Bu konuya dair esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)