"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010'un Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:19.07.2007

Resmi Gazete Sayısı: 26587A

Ekli "Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010"un onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/6/2007 tarihli ve HUMŞ/848 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

A.GÜL          A.ŞENER         M.A.ŞAHİN        B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve      Devlet Bak.ve      Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.        Başb.Yrd.        Başb.Yrd. 

A.BABACAN        M.AYDIN         N.ÇUBUKÇU        K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı      Devlet Bakanı      Devlet Bakanı      Devlet Bakanı 

F.KASIRGA        M.V.GÖNÜL        O.GÜNEŞ         K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma      İçişleri Bakanı     Maliye Bakanı 
            Bakanı 

H.ÇELİK         F.N.ÖZAK        M.BAŞESGİOĞLU      İ.YILMAZ 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve     Sağlık Bakanı V.    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı 

M.M.EKER        M.BAŞESGİOĞLU      A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv.   Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı         Bakanı 

M.H.GÜLER        A.KOÇ          O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm    Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı         Bakanı 

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi (UNDAF), Avrupa Birliği'ne katılma sürecinde ülkenin kalkınma açısından atması gereken adımların yanı sıra, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşma yükümlülüğünün gerçekleştirilmesi yönünde Birleşmiş Milletler (BM) Sistemi ile Türk Hükümeti''ne ortak bir çalışma zemini sağlamaktadır.

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi içerisinde Dünya Bankası'nın da yer aldığı Birleşmiş Milletler Ülke Ekibi tarafından, devlet kurumları, sivil toplum temsilcileri ve Avrupa Komisyonu gibi dış ortaklarla fikir alışverişi içerisinde, ulusal öncelikler ve uluslararası yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Dolayısıyla bu çerçeve Hükümet, Birleşmiş Milletler Sistemi, kalkınma ortakları ve sivil toplum tarafından kalkınmanın teşvik edilmesi için yenilenmiş bir işbirliği taahhüdü anlamı taşımaktadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Binyıl Kalkınma Hedefleri ve AB'ne katılımı temel olarak BM sisteminin, Hükümetin ve sivil toplumun ortak önceliklerini belirlemekte ve bu önceliklerle BM kuruluşlarının ülke programı sonuçları ile ülke programı çıktıları arasında bir bağ kurmaktadır. Bu sayede, hem BM sisteminin ve hem de Hükümetin, ülkenin kalkınma alanında atması gereken adımların gerçekleştirilmesinde gösterdiği ortak çabayı güçlendirmektedir. BM Reformu'nun önemli bir bileşenini oluşturan BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi, BM sisteminin ortak programı açısından temel bir araç niteliği taşımaktadır. Ayrıca bu çerçevenin izleme ve değerlendirme mekanizmaları tarafından belirli göstergeler marifetiyle ölçülebilecek somut sonuçlar ortaya koyması amaçlanmaktadır.

  .......................................     ....................................... 
  Oğuz ÖZGE                    Jakob SIMONSEN 
  Büyükelçi                    Birleşmiş Milletler 
  Ekonomik İşler Genel Müdürü           Ankara Mukim Koordinatörü 

Türkiye Cumhuriyeti

Dışişleri Bakanlığı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ÖZET

Türkiye'de 2002 yılından beri siyasi ve ekonomik arenada çok önemli bir ilerleme yaşanmaktadır. Bu ilerleme hem ekonomik, hem de siyasi alanda, Türkiye'nin AB üyeliği amacına da katkıda bulunan reform paketleri vasıtasıyla olmuştur.

Şimdiye dek elde edilen kazanımlara karşın, hem Türkiye'nin AB üyeliği için yerine getirmesi gereken şartlar, hem de Binyıl Bildirgesinin getirdiği yükümlülükler açısından yapılması gereken daha bir çok husus vardır.

Ortak Ülke Değerlendirmesi'nde açıkça belirtilmiş bulunan bu hususlar, hem Hükümet ve hem de BM Sistemi için kalıkınma öncelikleri olarak ifadesini bulmuş ve bu bağlamda Türkiye için Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi oluşturulmuş ve bu çerçeve üzerinde mutabakata varılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sözkonusu çerçeve, ülke seviyesinde eşgüdümlü ve tutarlı bir program öngörmekte ve kalkınma önceliklerinin ele alınmasında etkili bir biçimde hareket edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ortak olarak nelerin yapılacağını göstermenin yanısıra söz konusu hedeflere ulaşılmasında her bir kurumun yapacağı katkıları da ortaya koymaktadır.

BM Ülke ekibinin istişare içinde gerçekleştirdiği ve 2006-2010 yılları arasında uygulayacağı bu ortak plan üç öncelikli alana odaklanmaktadır: demokratik yönetimin geliştirilmesi, kaliteli temel hizmetlere erişimi de kapsayacak şekilde yoksulluğun/eşitsizliğin azaltılması; ve kadınların, çocukların ve gençlerin durumlarının kuvvetlendirilmesi.

İMZALAR

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Aşağıda imzaları bulunan bizler, Birleşmiş Milletler Türkiye Ülke Ekibi olarak, her örgütün kendi yetkisine, uzmanlığına ve karar alma süreçlerine saygı duyarak, bünyemizdeki tüm kuruluşlar arasında işbirliğini ve eşgüdümü teşvik etmek ve Türkiye'nin kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız çalışmaların performansını ve etkisini arttırmak amacıyla ortak programlamaya olan bağlılığımızı taahhüt ederiz.

....................................................

....................................................

....................................................

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Jakob SIMONSEN

BM Ankara Mukim Koordinatörü

Edmond McLOUGHNEY

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BM Çocuklara Yardım Fonu Temsilcisi

Gesche KARRENBROCK

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi

....................................................

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

....................................................

....................................................

....................................................

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

....................................................

....................................................

....................................................

Anne-Birgitte ALBRECTSEN

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

BM Nüfus Fonu Temsilcisi

Gülay ASLANTEPE

Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Celal ARMANGIL

BM Sınai Kalınma Örgütü Ulusal Direktörü

Abdellatif TABET

Gıda ve Tarım Örgütü Temsilcisi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Mehmet KONTAS

Dünya Sağlık Örgütü İrtibat Görevlisi

Sarah POOLE

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

BM Klalkınma Programı Temsilci Yardımcısı

Mariell SANDER-LINDSTROM

Uluslararasi Göç Örgütü Misyon Şefi

GİRİŞ

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

BM reformunun bir parçası olarak, Ortak Ülke Değerlendirmesi (DÜD), ve BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi (BMKYÇ) olarak da bilinen stratejik planlama ve programlama araçları ulusal hedef ve öncelikleri desteklemek üzere BM sisteminin bir bütün olarak ülke düzeyinde inceleme ve programlama çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuşlardır.

Ortak Ülke Değerlendirmesi/ BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi sürecinin Türkiye'de başlatılmasından önce, Birleşmiş Milletler İnsan Hakalrı Yüksek Komiserliği tarafından, ülke ekibi mensuplarını ve Uluslararası İnsan Hakları Yasama Çerçeveleri'nin kurumsal paydaşlarını konuya duyarlı hale getirmek için ' Programlamaya İnsan Hakları Temelli Yaklaşım ' başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Ülke Ekibi mensupları, devlet kuruluşları ve uluslararası örgütler gibi ulusal kurumsal paydaşlarla yürütülen görüşmeler ışığında, bir danışman yardımıyla, Ortak Ülke Değerlendirmesi'ni hazırlanmıştır. Bu Ortak Ülke Değerlendirmesi'nde yer alan tespitler, kalkınma temelli iki ana alana odaklanmıştır: yönetişim ve eşitsizlikler. Bu alanlar, insan haklarının geliştirilmesi ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi konularını ele alan Binyıl Bildirgesi'yle doğrudan bağlantılıdır. Eylül 2004'te yönetişim, yoksulluk, ekonomi, sağlık, çocuk ve gençlik, cinsiyet, eğitim, çevre ve nüfus konularında düzenlenen bir çalışmada kalkınmada yaşanan zorlukalara dair nedensel bir çözümleme yapılmıştır.

Sonrasında, Kasım 2004 tarihinde BM Kalkınma Yardımı Öncelik Belirleme Toplantısı gerçekleşmiştir. Temel sosyal hizmetler, kadının güçlendirilmesi, yönetişim, yoksulluğun azaltılması, çocuk, genç ve çevre çalışma grupları öncelikleri saptanmış ve ortak başlangıç noktaları olarak kapasite oluşturulması, uluslararası anlaşmalara ve standartlara uyum ile eşitsizliklerin azaltılması konularını tespit etmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bu toplantıya Ülke Ekibi mensupları, hükümet yetkilileri, sivil toplum ve meclis temsilcileri katılmış ve üç genel BM Kalkınma

Yardımı Çerçevesi sonucu üzerinde uzlaşma sağlanmıştır: 1.Yönetişim (çevre dahil); 2. Yoksulluk (Temel Sosyal Hizmetler dahil); 3. Kadın, Çocuk ve Gençlerin Hakları.

Üzerinde uzlaşma sağlanılan alanlarda üç çalışma grubu oluşturulmuş ve bu gruplar yürüttükleri çalışmalar sonucunda ülke çıktılarını tespit etmişlerdir.

BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Mukim Koordinatörlük görevlilerinden oluşan bir grup, BM sisteminin katkılarıyla bir İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi hazırlamıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Hem ortak Ülke Değerlendirmesi, hem de BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi süreçleri, BM Mukim Koordinatörlüğü Başkanlığındaki Ortak Ülke Değerlendirmesi /BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi /Binyıl Kalkınma Hedefleri Çalışma Grubu taraından yönetilmiştir. Bu Çalışma Grubu'na, BM İcra Kurulu Üyeleri olan, UNDP, UNFPA, UNICEF'in yanısıra, FAO, ILO, UNHCR, WHO, IOM ve UNIDO'nun üyesi olan BM kuruluşları faal olarak katılmışlardır.

Her iki matrisin tamamlanmasının ardından, Mukim Koordinatörlük BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi tasarı belgesini hazırlamış ve görüşlerini almak üzere Ülke Ekibi'ne dağıtmıştır.

Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi süreçlerine paralel olarak, Hükümet adına hareket eden Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), ilgili diğer devlet kuruluşlarına danışarak Türkiye için Binyıl Kalkınma Hedefi Raporu'nu hazırlamış, bu raporda yer alan tespitler Ortak Ülke Değerlendirmesi'ne dahil edilmiş ve BM Kalkınma yardımı Çerçevesi'nin oluşturulmasına dayanak sağlamıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SONUÇLAR

BM sistemi, işbirliği içinde bulunduğu kurumlarla birlikte, şu üç temayı seçmiştir: demokratik yönetişim; yoksulluğun azaltılması ve kadın, çocuk ve genç haklarının geliştirilmesi ve korunması. Bu temalar, ülke düzeyinde istenen/beklenen kurumsal ve davranışlara yansıyan değişimler olarak BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Hedefleri heline dönüştürülmüştür. Tablo 1 'de yer alan BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuç Matrisi, bu hedeflere katkıda bulunan, yetkiye dayalı ülke prgramı sonuçlarının yanı sıra, ürün, hizmet, beceri ve ehliyet yönünden ülke programının çıktılarını da ayrıntılı bir şekilde göstermektedir.

Her bir BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucunun ayrılmaz parçası olan sivil toplumun geliştirilmesi, insan ve çocuk haklarının ve cinsiyet eşitliği ortak meseleler olarak tanımlanmıştır.

BM KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ 1. SONUCU

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetim sağlanması için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olma yolunda kırk yıldan uzun bir süredir devam eden sürecin bir sonucu olarak, Avrupa Komisyonu, 6 Kasım 2004 tarihinde benimsediği tavsiye kararlarında reform sürecindeki gelişmeleri kaydetmiş ve Türkiye'nin yasama alanında yaptığı değişikliklerini yürürlüğe koyması halinde, Komisyon'un, Türkiye'nin siyasi kriterleri yeterli bir şekilde hayata geçirdiğinde kanaat getireceğini belirterek bu halde katılım müzekerelerinin başaltılması yönünde tavsiyede bulunmuştur.

Bu tavsiye kararının temelinde, 2001 yılından bu yana meclisten geçirilmiş ve büyük oranda, ifade özgürlüğünü de içeren siyasi reformlara dayanan haklar ve 2002- 2004 yılları arasında insan hakları, sivil ve askeri kurumlar arasındaki ilişkiler ve medeni kanun ile ceza yasası gibi konularda gerçekleştirilen esaslı reform girişimleriyle ilgili bir dizi anayasal değişiklik yatmaktadır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Bu bağlamda, BM kuruluşları, bu reformların merkezi ve yerel seviyelerde uygulanmasinda, kamu idaresi reformunu ve demokratik yönetişimi desteklemek için ulusal ve uluslararası tecrübeler sunmak suretiyle Türk Hükümeti'ne yardım edebilecek konumdadır. BM kuruluşları ile Hükümet arasındaki belirli işbirliği alanları: sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımı, hakların geliştirilmesi ve korunması, yerinden edilmiş kişilerle ilgili meseleler, sığınma ve göç yönetimi, genç ve kadın platformlarının rolünün arttırılması ve kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi olacaktır. Sivil toplumun da katılımıyla özel sektörde kapasite oluşturulması da, bu reformların uygulanmasına yardımcı bir ortam sağlanacaktır.

BM KALKINMA YARDIMI ÇERÇEVESİ 2. SONUCU

2010 yılı itibariyle yoksulluğun ve eşitsizliğin azaltılması için gerekli sosyal ve ekonomik politikaların etkili bir şekilde uygulanması ve savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sunulan temel sosyal hizmetlerde belirli bir kalitenin sağlanması.

Sıklıkla yaşanan iniş çıkışlar ve yüksek enflasyonla birlikte kısa süreli iktisadi büyüme, yıllardan beri Türk ekonomisinin tipik özelliği haline gelmiştir. Kasım 2002'den bu yana süregelen siyasi istikrar ve ekonomik reformlar, enflasyonun yüzde 9.3'e düşürülmesinde ve 2004 yılında GSMH'da yüzde 9.9'luk bir büyümenin gerçekleştirilmesi konusunda Türk Hükümeti'ne yardımcı olmuştur. Ne var ki bu olumlu gelişme işsizlik oranlarının azaltılmasına yardımcı olmamış; bu oran aynı yıl içerisinde yüzde 10.3' yükselmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Bu noktada, 2004 İnsani Gelişmeler Endeksi'nde Türkiye'nin 177 ülke arasında 88'inci olarak AB'ye katılım sürecindeki ülkeler arasında en düşük sıralamaya sahip olduğunu belirtmek gerekir. Devlet İstatistik Enstitüsü'ne göre, ülkenin yüzde 28'i yoksulluk içinde (gıda ve dışındaki giderler) yaşamaktadır. Bölgesel eşitsizlikler ile cinsiyet eşitsizlikleri, kalkınma alanında ana meseleleri oluşturmaktadır. Ülke genelinde var olan yoksulluk ve eşitsizlikler ülkenin doğusunda, kırsal yerleşimlerde ve düşük eğitimli kimseler arasında daha yaygın bir şekilde görülmektedir.

Hükümet hazırladığı Acil Eylem Planın'da, eşitsizliklerin azaltılmasını öncelik olarak belirlemektedir. Binyıl Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirebilmek için bilhassa, belli başlı eşitsizliklerin kaynağını oluşturan kız çocuklarının eğitimi, sağlık ve kadınların güçlendirilmesi konularındaki çabalarını ikiye katlaması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu hedeflere ulaşılması için gösterilen çabada, BM, kümeleştirme, girişimcilik ve iş geliştirme hizmetleri vasıtasıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yerel ve küresel zincirlere entegrasyonuna yardımcı olmanın yanı sıra,sivil toplum ile özel sektör arasında ortaklık kurarak yoksulları gözeten sosyal ve ekonomik politikaları biçimlendirmek ve işler hale getirmek yönünde de Türk Hükümeti'ne destek olacaktır. BM sisteminin diğer bir ana odak noktası, eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin arttırılması, beslenme ve çocuk yetiştirme uygulamalarının güçlendirilmesi, HIV/AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıkalr ve mikro besin öğesi eksikliği gibi sağlık problemleriyle ulusal, yerel ve aile seviyelerinde mücadele edilmesi olacaktır.

Kaliteli eğitimin bir parçası olarak etkin öğrenme, çocuğu gözeten okul sistemi, erken çocukluk döneminde toplumsal temelli eğitim ve ortaöğretimi desteklemek BM sisteminin ana odak noktaslarını oluşturacaktır. Başta anne ölümleri olmak üzere, sağlık ve eğitimle ilgili verilerin kalitesinin yükseltilmesi de ana konulardan birisini teşkil etmektedir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BM KALKINMA YARDIM ÇERÇEVESİ 3.SONUCU

2010 yılı itibariyle, kadınlara ve gençler de dahil olmak üzere çocuklara, sahıp oldukları hakları kullanabılmelerı ve bu haklardan tümüyle faydalanabilmelerini sağlayacak daha koruyucu bir çevre sağlanması.

Bu BM Kalkınma Yardım Çerçevesi Hedefi, Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturmasına rağmen sosyal ve ekonomik hayata katılmaktan büyük oranda mahrum kalan gruplara ilişkindir. Ayrıca, kadın ve çocuk sığınmacılar ile kaçırılan göçmenler gibi savunmasız ve yardıma muhtaç yabancılar da bu hedefin kapsamına girmektedir.

2002-2004 yılları arasında çıkarılan bir dizi yasa reformu paketi, aile hukukunu Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRC) standartlarına yakınlaştırılmış ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) uygulanması için gerekli zemini kuvvetlendirmiştir. Kaıdınlara yönelik şiddet ve çocukların zararlı uygulamalardan korunması gibi konular halen çözüm beklemektedir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Nüfusun yüzde kırk yedisi 24 yaşın altındadır. Nüfusun bu bölümünün sosyal ve ekononik planlamadan faydalanması için özel hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Gençlere yönelik politikaların ve eylem planlarının olmaması, hem hükümet hem de BM sistemi için önemli sorunlardan birini teşkil etmektedir.

Bu eksiklikler ışığında, BM sistemi, kadın, çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik statüsüne katkıda bulunacak yasaların, planların ve politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında Hükümet'e destek sağlayacak bilinçlendirme ve kapasite oluşturma faaliyetlerine odaklanacaktır. BM sistemi ayrıca, çocuk, genç ve kadınlar açısından zararlı uygulamaların, şiddetin, tacizin oluşturulması da, ortak bir çalışma alanı olarak BM sisteminin odak noktası olacaktır. BM sistemi kadınların, çocukların ve gençlerin haklarının korunması ve bu haklardan faydalanmaları hususunda, , ulusal ve yerel seviyede, kapasitelerin geliştirilmesini ortak çalışma alanı olarak görmektedir.

İŞBİRLİĞİ VE STRATEJİLERİ

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Sonuç matrisinde belirtildiği üzere, her bir Ülke Programı Sonucu kapsamında birden çok BM kuruluşu yer almaktadır ve bu kuruluşlar arasında işbirliği konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre, BM Kalkınma Grubu Kuruluşları, 2006-2010 dönemi için, kendi Ülke Programlarını, tekrarları ve kesişmeleri önleyecek şekilde oluşturmuşlardır. Kalkınma Grubu Kuruluşları dışında kalan BM kuruluşları, yıllık ve/veya iki yıllık programlarında BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'nin uygulanması sırasında daha da geliştirilecek olan bağlantı noktalarını saptayacak ve işbirliği yapılacak ilave alanlar belirlenecektir. BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi İzleme ve Değerlendirme mekanizması sürecin devamlı gözetimini sağlayacak ve değişiklik fırsatları sunacaktır.

Hükümet yetkililerinin ve sivil toplum temsilcilerinin BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Toplantısı'na faal katılımları Hükümet yetkililerinin Sonuç Matrisinin planlanmasında gösterdiği katılım sayesinde, Birleşmiş Milletler'in rolü konusunda bir fikir birliği oluşmuştur.

Özel sektörle ortaklık da, hem kalkınmanın bütününe yaptığı katkılarda bu sektörün rolünün tanınması ve hem de kaynak akışı bakımından, uygulanan stratejinin önemli bir parçasını oluşturacaktır.

TAHMİNİ KAYNAKLAR

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2006-2010 dönemi BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuç Matrisini uygulamak için gerekli mali imkanlar, ülkede temsil edilmekte olan BM kuruluşlarının mevcut mali kaynaklarını aşmaktadır. Bu, BM kuruluşlarının, Fon ve Programlarının düzenli ve ekstra bütçe kaynaklarını da içermektedir.

Aradaki bu boşluğu doldurmak için, kaynak akışı ve özel sektörle ortaklık fırsatları araştırılacaktır. Ayrıca, BM'nin uzun vadeli ilişkilerine binaen BM Ülke Ekibi, ortak destek sağlama çalışmaları ve Mukim Koordinatörlük sistemi aracılığıyla çok taraflı ve ikili bağış sağlayanlar ile kaynak akışı sağlamak için ortak stratejiler oluşturulacaktır.

UYGULAMA

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Türkiye BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi, Hükümet tarafından onaylanmış BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi hedefleri üzerine inşa edilmiş BM kuruluşları Ülke Programları vasıtasıyla uygulanacaktır. Bu uygulamanın eşgüdümü ve idaresi sistemi aracılığıyla yürütülecek, çalışma grupları ve görev güçlerinin yanı sıra BM Ülke Ekibi tarafından da desteklenecektir.

Şu anda Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenliği alanında çalışmakta olan çalışma grubu, yetki ve üyelik yapısı açısından kendisini yeniden biçimlendirecek ve sonradan kararlaştırılacak bir kuruluşun başkanlığında, BM Kalkınma Yardım

Çerçevesi'nin yoksulluğun azaltılması ve temel sosyal hizmetlerle ilgili 2.Hedefi'ne odaklanacaktır. Mevcut HIV/AIDS çalışma grubu gerektiğinde teknik destek sağlayacaktır. Mukim Koordinatörlük başkanlığında çalışmakta olan Ülkesinde Yerinden Edilen Kişiler çalışma grubu 2004'te resmi bir görev gücüne dönüşmüştür ve demokratik yönetişimle ilgili BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi 1.Hedefi'nin hem belirli kısımlarında, hem de denetlenmesinde idari anlamda ve işbirliği alanında destek sağlayacaktır.

Cinsiyet çalışma grubu ise BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi 3.Hedefi'ne odaklanacak ve yetkisini, çocuklar ve gençlerle ilgili konuların uygulanmasının idaresini de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Mukim Koordinatörlük başkanlığında çalışmakta olan enformasyon çalışma grubu, savunu, haberleşmeve diğer ortak konularda gerçekleştirilen uygulamaları grektiği gibi idare edecek ve bu konuda koordinasyonu sağlayacaktır.

Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi/Binyıl Kalkınma Hedefleri Çalışma Grubu, ülke programının uygulanamasında, Binyıl Kalkınma Hedefleri uyarınca ve AB müktesebatına uyumlu bir nesnellik çerçevesinde bir bütün olarak stratejik takibinden sorumlu olacaktır.

Çalışma gruplarının görev tanımları, ortak çalışma planlarının, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin incelenmesini ve bilgi paylaşımının gerçekleştirilmesini kapsayacaktır. Tüm BM kuruluşları ve yardım veren kuruluşların yanı sıra Bretton Woods kurumları da, çalışma gruplarının ve görev güçlerinin tüm toplantılarına katılmaya teşvik edilecek, kurumsal paydaş temsilcileri de gerekli görülen durumlarda bu toplantılara davet edilecektir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

UNDP, UNICEF ve Mukim Koordinatörlük mensuplarından oluşan izleme ve Değerlendirme Grubu, yine kendisi tarafından hazırlanmış İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi'ne dayalı tüm İzleme ve Değerlendirme Planı'nın uygulanmasından sorumludur.

İzleme mekanizmaları, BM sisteminin yıllık raporunun yanı sıra, çalışma grupları, hükümet, yardım veren kurluşlar ve BM kuruluşlarının yürüttüğü araştırmaları, ortak alan ziyaretlerini ve BM kuruluşlarının yıllık incelemelerini kapsamaktadır.

Yukarıda bahsi geçen mekanizmalara katkıda bulunması için, hem Hükümet hem de BM sistemi tarafından izleme aracı olarak kullanılmak üzere Kalkınma Bilgilendirme yazılımı (Dev-Info) kurulması için Hükümetle bir anlaşmaya varılmıştır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

BM Ülke Ekibi, BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'nin geri kalan dönemi için strateji belirleyebilmek amacıyla performansı değerlendirmek ve eksikleri saptamak üzere 2008 yılında bir orta dönem inceleme gerçekleştirmeye karar vermiştir.

2009 yılında, yaratılan etki, bu etkinin sürdürülebilirliği, Binyıl Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılması da dahil olmak üzere ulusal kalkınma yükümlülüklerine uygun, BM sisteminin kalkınma alanında konumu ve BM Kalkınma Yardımı Çeçevesi'nin bir koordinasyon çerçevesi olarak etkinliği ve etkililiği konularında BM sisteminin ülkedeki performansını ölçmek amacıyla ortak bir nihai değerlendirme gerçekleştirilecektir.

BM sistemi, ortak çalışma noktalarının bir parçası olarak, izleme ve değerlendirme mekanizmasının ayrılmaz bir parçası olan veri toplama kapasitesini güçlendirmek yolunda Hükümet'e daha fazla destek vermeye devam edecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi İzleme ve Değerlendirme süreci, Hanehalkı Bütçe Anketi ve Demografik Sağlık Araştırması gibi ulusal izleme ve değerlendirme işlemleriyle tam bir paralellik içinde yürütülecektir.

RİSKLER VE VARSAYIMLAR

BM sistemi, aşağıdaki varsayımalr ışığında BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Hedeflerine ulaşılmasının mümkün olacağını düşünmektedir.

1. Siyasi istikrarın hüküm sürmesi;

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2. Makro-ekonomik istikrarın hüküm sürmesi

3. Hükümetin ulusal önceliklere bağlılığının devamı;

4. Bölgesel ve uluslararası siyaset ortamında hiçbir değişim olmaması;

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

5. Bölgesel ve uluslararası ekonomi ve güvenlik ortamında meydana gelecek değişimlerin, ülkenin sosyo-ekonomik ve siyasi koşullarında yıkıcı/bozucu bie etki yaratmaması.

Bu varsayımlarda meydana gelecek bir değişimden kaynaklanacak herhangi bir tehlike, BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi sonuçlarına ve hedeflerine ulaşılmaında ileride engelleyecektir.

       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|       Ortak Hedefler                                                                 | 
|       Sivil Toplumun Gelişmesi, Cinsiyet Eşitliği ve İnsan ve Çocuk Haklarının Korunması                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  Ulusal Öncelik 1: a) Uluslararası normlara saygılı ve herkese fırsat eşitliği sağlayan, hesap verme sorumluluğuna sahip, şeffaf ve katılımcı yönetişim.  | 
|           b) Kapasite ve araçlar bakımından etkili, çevreye duyarlı yönetişim. Uzun vadeli strateji (2001-2023)                  | 
|            Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)                                                 | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması için   | 
|  bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                    | 
|                                                                               | 
|                                                                               | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  Ülke Programı Sonuçları              |Ülke Programı Çıktıları                |Ortaklar                   | 
|                           |                            |                       | 
|                           |                            |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  1.1 Her seviyedeki karar alma           |1.1.1  Kadınlar, gençler ve              |1.1 Hükümet: Adalet Bakanlığı, İçişleri    | 
|  mekanizmalarına katılımın sağlanması için     |çocuklar için oluşturulmuş eylem            |Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim   | 
|  bireysel, kolektif ve kurumsal kapasitelerin    |platformlarına sahip İl Genel Meclislerinin      |Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik     | 
|  artırılması. (UNDP - BM Kalkınma Programı,     |sayısının artırılması ve güçlendirilmesi,       |Bakanlığı, Aile ve Kadından Sorumlu Devlet  | 
|  UNICEF - BM Çocuklara Yardım Fonu, UNIDO - BM   |Binyıl Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesi     |Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kadının    | 
|  Sinai Kalkınma Örgütü, ILO - Uluslararası     |ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde      |Statüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama   | 
|  Çalışma Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu, WHO -    |öngörülen çalışmaların takibi için sivil        |Teşkilatı (DPT), Devlet İstatistik Enstitüsü | 
|  Dünya Sağlık Örgütü, FAO - BM Gıda ve Tarım    |toplumun etkisinin ve toplumsal katılımın       |(DİE), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme   | 
|  Örgütü, UNHCR - BM Mülteciler Yüksek        |artırılması.                      |Kurumu (SHÇEK), Diyanet İşleri Başkanlığı,  | 
|  Komiserliği)                    |1.1.2  Kadınların siyasi alanda            |Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge  | 
|                           |daha çok yetkilendirilmesi ve cinsiyet         |Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ);    | 
|                           |meselelerine Kadınlara Karşı Her Türlü         |Meclis: Komisyonlar;             | 
|                           |Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW)     |Sivil Toplum Kuruluşları: TÜRK-İŞ, DİSK,   | 
|                           |öngördüğü biçimde yön verilmesi.            |HAK-İŞ, TİSK, İŞKUR, Youth for Habitat,    | 
|                           |1.1.3  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin       |Halkevleri, Yerel Gündem 21, Medya (çocukları | 
|                           |etkili kullanımı ve yaygınlaştırılmasıyla, hem     |gözeten medya ağı dahil), üniversiteler;   | 
|                           |kadınlar, hem erkekler için bilgiye ve         |Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu (AK), | 
|                           |katılıma erişim sağlanması.              |Dünya Bankası (DB), Uluslararası Yerel    | 
|                           |1.1.4  Ekonomik ve sosyal meselelerin ele       |Yönetimler Birliği (IULA- EMME);       | 
|                           |alınmasında sosyal ortakların birbirleriyle      |                       | 
|                           |diyaloğa girme kapasitelerinin arttırılması.      |                       | 
|                           |1.1.5  Ekonomik başarı ve verimlilik artışını     |                       | 
|                           |izlemek ve ulusal ve kurumsal seviyelerdeki      |                       | 
|                           |karar alma mekanizmalarında uygulanacak etkili     |                       | 
|                           |strateji ve politikaları üretmek için         |                       | 
|                           |kapasitenin arttırılması.               |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi 
       2006-2010 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|                           |1.1.6  Merkezilikten uzaklaştırılmış yerel      |Yerel İdareler: Belediyeler;         | 
|                           |yönetimler için belediye ve il idaresi         |Özel Sektör: Microsoft dahil.         | 
|                           |kapasitelerinin geliştirilmesi ve bazı coğrafi     |                       | 
|                           |bölgelerde eğitim ve ağ oluşturma çalışmaları     |                       | 
|                           |aracılığıyla hizmet dağıtımının            |                       | 
|                           |iyileştirilmesi.                    |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  1.2   İnsan hakları alanındaki uluslararası   |1.2.1  İnsan hakları ve AB siyasi           |1.2 Hükümet: Başbakanlık İnsan Hakları    | 
|  norm ve standartların uygulanması ve izlenmesi   |kriterlerinin göz önüne alınmasında yerel ve      |Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet    | 
|  için yerleştirilen mekanizmaların         |merkezi                        |Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,    | 
|  güçlendirilmesi. (UNDP - BM Kalkınma Programı,   |seviyelerde güçlendirilmiş kapasitelere        |Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve | 
|  UNHCR - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği,     |katkıda bulunulması.                  |Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, DPT, SHÇEK,| 
|  UNICEF - BM Çocuklara Yardım Fonu, ILO       |1.2.2  Yerinden edilmiş nüfusla ilgili        |GAP-BKİ, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi     | 
|  - Uluslararası Çalışma Örgütü, WHO - Dünya     |meseleler ele alınırken, Ülkesinde Yerinden      |Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  | 
|  Sağlık Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu,       |Edilenler                       |(KOSGEB); Meclis: Komisyonlar         | 
|  FAO - BM Gıda ve Tarım Örgütü)           |için BM Kılavuz İlkelerinin ve uluslararası      |Sivil Toplum Kuruluşları: Hacettepe Nüfus   | 
|                           |mülteci sözleşmelerinin de dahil olduğu        |Etütleri Enstitüsü de dahil olmak üzere    | 
|                           |uluslararası standartlar konusunda           |üniversiteler, Türkiye Kurumsal Yönetişim   | 
|                           |bilinçlendirme çalışmaları yapılması.         |Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları     | 
|                           |1.2.3  Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve     |Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi      | 
|                           |uluslararası mülteci koruma ilkeleri ile ilgili    |Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye | 
|                           |konuları, yerel/bölgesel ve ulusal yasama,       |Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk    | 
|                           |proje planlama ve uygulama ile birleştirecek      |Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), | 
|                           |hükümet ve hükümet-dışı kurumsal kapasitelerin     |Sanayi Odaları, Çocuk ve Gençlik dernekleri; | 
|                           |inşa edilmesi.                     |ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere  | 
|                           |1.2.4  Özel teşebbüsün Küresel İşbirliği       |çocuklar; toplumsal kuruluşlar, Barolardaki  | 
|                           |Programına bağlılık ve katılımı ile          |Çocuk Hakları Komisyonları, Gençlik      | 
|                           |şirketlerin sosyal                   |Federasyonu;                 | 
|                           |sorumluluklarının sağlanması ve            |Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu, Dünya| 
|                           |güçlendirilmesi.                    |Bankası;                   | 
|                           |1.2.5  Çocuk ceza adaleti sisteminin         |Yerel İdareler: Belediyeler;         | 
|                           |uluslararası standart ve normlarla uyumunun      |Özel Sektör: Microsoft da dahil olmak üzere  | 
|                           |geliştirilmesi.                    |şirketler.                  | 
|                           |1.2.6  Kolluk kuvvetlerinin, adli memur ve      |                       | 
|                           |sosyal yardım uzmanlarının, yasayla çatışan      |                       | 
|                           |çocuklarla karşı karşıya kaldıklarında,        |                       | 
|                           |cinsiyete duyarlı ve çocukları gözeten, yeniden    |                       | 
|                           |kazandırma tedbirlerinin uygulanmasının        |                       | 
|                           |sağlanması.                      |                       | 
|                           |1.2.7  Gençlerin, özellikle şehirlerde        |                       | 
|                           |yaşayanların yasalarla karşı karşıya gelmesini     |                       | 
|                           |önlemek amacıyla çocukları koruma           |                       | 
|                           |mekanizmalarının geliştirilmesi.            |                       | 
|                           |1.2.8  Başta çalışan çocuklar ve sokak        |                       | 
|                           |çocukları olmak üzere, savunmasız ve yardıma      |                       | 
|                           |muhtaç çocukların, aracılık yoluyla aileyle      |                       | 
|                           |bütünleşmelerinin sağlanması veya alternatif      |                       | 
|                           |bakım ve koruma yöntemleri de dahil olmak       |                       | 
|                           |üzere koruyucu mekanizmaların ülke genelinde      |                       | 
|                           |yürürlüğe girmesinin sağlanması.            |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi 
       2006-2010 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  1.3   Çevrenin sürdürülebilirliğinin       |1.3.1  Dünya Sürdürülebilir Kalkınma         |1.3   Hükümet: Çevre ve Orman Bakanlığı,  | 
|  sağlanması için ekosistemlerin yönetimi ve     |Zirvesi'nde alınan kararların uygulanması ve      |Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve | 
|  korunmasının güçlendirilmesi. (UNDP - BM      |çevreyle ilgili Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin     |Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret    | 
|  Kalkınma Programı, UNIDO - BM Sinai        |hayata geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla      |Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK ve KOSGEB de dahil  | 
|  Kalkınma Örgütü, FAO - BM Gıda ve Tarım      |Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nin      |olmak üzere Devlet Araştırma Enstitüleri.   | 
|  Örgütü)                      |kapasitesinin güçlendirilmesi.             |Sivil Toplum Kuruluşları: Eurosolar ve WWF  | 
|                           |1.3.2  Tarım, balıkçılık, orman ve enerjinin     |Türkiye dahil olmak üzere, Hükümetdışı Çevre | 
|                           |sürdürülebilir bir şekilde yönetilebilmesi ve     |Örgütleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı | 
|                           |doğal kaynakların korunmasında yoksul-odaklı      |da dahil olmak üzere Vakıflar, TOBB, Sanayi  | 
|                           |bir tutum benimsenmesi için hükümet ve sivil      |Odaları, Çevre Mühendisleri Odası, Orta Doğu | 
|                           |toplum kuruluşlarının kapasitesinin          |Teknik Üniversitesi (ODTÜ);          | 
|                           |arttırılması.                     |Uluslararası Örgütler: Uluslararası Tarımsal | 
|                           |1.3.3  İklimle ilgili tehlikelerin ele        |Kalkınma Fonu (IFAD), Bölgesel Çevre     | 
|                           |alınmasında uygulanacak stratejilerin         |Merkezi-Avrupa Komisyonu/Türkiye ve Avrupa  | 
|                           |oluşturulması ve uygulanması için ulusal ve      |Komisyonu.                  | 
|                           |yerel kapasiteleri güçlendirerek Birleşmiş       |                       | 
|                           |Milletler İklim Değişikliği Çerçeve          |                       | 
|                           |Sözleşmesi'nin (UNFCCC) uygulanmasına yardımcı     |                       | 
|                           |olunması.                       |                       | 
|                           |1.3.4  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin      |                       | 
|                           |kullanımının sona erdirilmesi ve Kalıcı        |                       | 
|  Organik Kirleticilerin ortadan kaldırılması    |                            |                       | 
|  için kapasitelerin artırılması.          |                            |                       | 
|  1.3.5  Enerji verimliliğini geliştirerek ve    |                            |                       | 
|  doğal kaynakları koruyarak üretkenliğin ve     |                            |                       | 
|  rekabet imkanının artırılması.           |                            |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: Stratejik eşgüdüm Binyıl Kalkınma                                       | 
|  Hedefleri/Ortak Ülke Değerlendirmesi/BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Görev ve Çalışma                                    | 
|  Grubu tarafından sağlanacaktır. BM Mukim Koordinatörünün başkanlığında çalışan                                      | 
|  Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler çalışma grubu, BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu                                  | 
|  hedefe yönelik katkılarını destekleyecektir. Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev                                 | 
|  Grubu aracılığıyla BM Ülke Ekibine rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve                                 | 
|  Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını                                  | 
|  sağlamakla sorumlu olacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde Çalışma                                | 
|  Grubu'na dahil edilecektir.                                                                | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  Ulusal Öncelik 2: Nüfusun, yoksulluk sınırı altında yaşayan önemli bir oranı açısından                                  | 
|  yoksulluğun azaltılması; ihtiyaç halindeki insanlara sunulan temel sosyal hizmetlerin                                   | 
|  kalitesinin arttırılması.                                                                 | 
|  Uzun vadeli Strateji (2001-2023)                                                             | 
|  Orta vadeli Program (2005-2007)                                                              | 
|  Hükümet'in Acil Eylem Planı (2002)                                                            | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|  BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 2: 2010 yılı itibariyle yoksulluğun ve eşitsizliğin                                 | 
|  azaltılması için gerekli sosyal ve ekonomik politikaların etkili bir şekilde uygulanması ve                                | 
|  savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sunulan temel sosyal hizmetlerde belirli bir kalitenin                               | 
|  sağlanması.                                                                        | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  Ülke Programı Sonuçları              |Ülke Programı Çıktıları                |Ortaklar                   | 
|                           |                            |                       | 
|                           |                            |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|  2.1   Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin herkes    |2.1.1  Tüm Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin       |2.1   Hükümet: Sağlık Bakanlığı, Milli   | 
|  için hayata geçirilebilmesi için toplumun tüm   |sistematik bir biçimde izlenmesi ve hayata       |Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,  | 
|  kesimlerini içerecek şekilde sosyal ve       |geçirilmesi (BM Ülke Ekipleri ve BM Binyıl       |Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik    | 
|  ekonomik kalkınma sağlanması amacıyla sivil    |Kalkınma Hedefleri Çalışma Grubu).           |Fonu'ndan Sorumlu Devlet Bakanı, Tarım ve   | 
|  toplum ile özel sektör arasında          |2.1.2  Yoksul-odaklı sektörel kalkınma        |Köyişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal    | 
|  gerçekleştirilecek ortaklık yoluyla        |politikalarının, diyalog yoluyla sosyal        |Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine| 
|  yoksul-odaklı politikaların geliştirilmesi.    |yardımlaşma ve sığınmacılar ile mültecilerin      |Müsteşarlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi| 
|  (UNDP - BM Kalkınma Programı, UNIDO - BM Sınai   |entegrasyon politikaları çerçevesinde sosyal      |ve Ticaret Bakanlığı, DPT, KOSGEB, Kadının  | 
|  Kalkınma Örgütü, ILO - Uluslararası Çalışma    |dayanışma ağına dahil edilmesi yöntemlerini de     |Statüsü Genel Müdürlüğü, GAP-BKİ, Bankacılık | 
|  Örgütü, UNFPA - BM Nüfus Fonu, WHO - Dünya     |içerecek şekilde uygulanması.             |Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SHÇEK; | 
|  Sağlık Örgütü, UNHCR - BM Mülteciler Yüksek    |2.1.3  Sosyal ve ekonomik politikaların        |Meclis: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler | 
|  Komiserliği, FAO - BM Gıda ve Tarım Örgütü)    |oluşturulmasında ve uygulanmasında,          |Komisyonları;                 | 
|                           |istatistiksel ve ayrıştırılmış demografik       |Sivil Toplum Kuruluşları: İŞKUR, TÜRK-İŞ,   | 
|                           |verilerin ve bilgilerin hazır edilmesi ve göz     |TİSK, DİSK, HAK-İŞ, Atatürk Üniversitesi de  | 
|                           |önünde bulundurulması.                 |dahil olmak üzere diğer üniversiteler, Uçan  | 
|                           |2.1.4  Özel sektördeki rekabetin Küresel       |Süpürge, MAYA ve KADER, TOBB, Yabancı Sermaye | 
|                           |İşbirliği Programıyla uyumlu bir şekilde        |Derneği (YASED), TÜSİAD, Sanayi Odaları,   | 
|                           |geliştirilmesi ve ürün standartlarının         |Ulusal ve Yerel Medya, Türk Bankalar Birliği; | 
|                           |yükseltilmesi.                     |Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu,   | 
|                           |2.1.5  Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları      |Dünya Bankası.                | 
|                           |politikalarını da içeren teşvik ve diğer        |                       | 
|                           |yatırım politikalarının, bölgesel eşitsizliğin     |                       | 
|                           |azaltılmasında ve yeni iş imkanları          |                       | 
|                           |yaratılmasında en yüksek etkiye ulaşacak        |                       | 
|                           |şekilde rasyonelleştirilmesi.             |                       | 
|                           |2.1.6  Toplumda cinsiyet eşitliğini gözeten      |                       | 
|                           |küçük ve orta ölçekli işletmelerin,          |                       | 
|                           |girişimcilik ve iş geliştirme hizmetleri,       |                       | 
|                           |kümeleştirme, uygun teknolojilerin kullanımı      |                       | 
|                           |ve mesleki eğitim yoluyla ulusal ve küresel      |                       | 
|                           |değer zincirlerine entegrasyonunun artırılması.    |                       | 
|                           |2.1.7  Kadınlar ve gençler de dahil olmak       |                       | 
|                           |üzere yoksul kesimin sosyal ve ekonomik        |                       | 
|                           |anlamda yetkilendirilmesi için sivil toplum ve     |                       | 
|                           |özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen,      |                       | 
|                           |mikrokredi de dahil olmak üzere, yerel         |                       | 
|                           |seviyede yoksulluk teşviklerinin uygulanması.     |                       | 
|                           |2.1.8  Daha az gelişmiş bölgelerde, organik      |                       | 
|                           |tarım teknikleri ve tarım endüstrisi          |                       | 
|                           |alanındaki yenilikler de dahil olmak üzere       |                       | 
|                           |pilot çalışmalarla toplumda cinsiyet          |                       | 
|                           |eşitliğini gözeten kırsal kalkınma ve         |                       | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardım Çerçevesi 
       2006-2010 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
|                           |üretkenlik modellerinin geliştirilmesi.        |                       | 
|  2.2   Öncelikle kızlar olmak üzere, okul     |2.2.1  Ulusal seviyede okul öncesi eğitim       |2.2   Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı (Okul | 
|  öncesi, ilköğretim ve orta öğretime kayıt     |politikasının yerleştirilmesi.             |Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü; Yaygın     | 
|  yaptıran çocukalrın sayısının arttırılması.    |2.2.2  Çocuklara uygun okul kriterlerinin,      |Eğitim Genel Müdürlüğü; İlköğretim Genel   | 
|  (UNICEF - BM Çocuklara Yardım Fonu, WHO -     |ilkokulların en az yüzde 30'unda uygulanması.     |Müdürlüğü; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü),   | 
|  Dünya Sağlık Örgütü, ILO - Uluslararası      |2.2.2  İlkokula kayıtlarda cinsiyet          |Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet | 
|  Çalışma Örgütü)                  |eşitliğinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi     |Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SHÇEK; Talim  | 
|                           |ile kızların ortaokula kaydını destekleyici      |ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, DPT, DİE;    | 
|                           |çalışmaların genişletilmesi.              |Meclis: Komisyonlar;             | 
|                           |2.2.4  Kentlerdeki çocukların yüzde 30'unun      |Sivil Toplum Kuruluşları: AÇEV, üniversiteler | 
|                           |okul öncesi eğitimi tamamlaması ve kırsal       |ve araştırma enstitüleri, Willows Vakfı,   | 
|                           |alanlarda okul öncesi eğitim modellerinin       |ergenlik çağındakiler de dahil olmak üzere  | 
|                           |toplumsal olarak geliştirilmesi.            |çocuklar, medya (çocukları gözeten medya ağı d|a 
|                           |2.2.5  Yaşları 10 ila 14 arasında, hiç okula     |dahil), toplumsal kuruluşlar;         | 
|                           |gitmemiş veya eğitimi sürerken okuldan alınmış     |Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu (Temel| 
|  2.3   Savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara   |kız ve erkek çocuklarına kaliteli ilköğretim      |Eğitim Projesi'ne Destek) ve Dünya Bankası;  | 
|  sağlanan temel sağlık hizmetlerinin        |programlarının sunulması.               |                       | 
|  kalitesinin artırılması ve bu yöndeki talebin   |2.2.6  Sığınma talebinde bulunmuş ve mülteci     |                       | 
|  çoğaltılması için getirilmiş proaktif       |konumunu kazanmış çocukların okula           |2.3   Hükümet: Adalet Bakanlığı, İçişleri  | 
|  stratejilerin uygulanması. (UNFPA - BM Nüfus    |erişiminin izlenmesi, bu çocuklara özel eğitim     |Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik     | 
|  Fonu, WHO - Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF - BM    |programlarının hazırlanmasının desteklenmesi.     |Bakanlığı, DİE, DPT, SHÇEK;          | 
|  Fonu, WHO - Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF - BM    |                            |Meclis: Komisyonlar;             | 
|  Çocuklara Yardım Fonu)               |                            |Sivil Toplum Kuruluşları: Willows Vakfı ve  | 
|                           |                            |diğer sivil toplum kuruluşları ile toplumsal | 
|                           |2.3.1  Ulusal seviyede bir yaşın altındaki      |kuruluşlar, ergenlik çağındakiler de dahil  | 
|                           |çocuklar arasında aşılanma oranının yüzde 90'a     |olmak üzere çocuklar, üniversiteler ve    | 
|                           |ve tüm bölgelerde yüzde 80'in üzerine         |araştırma enstitüleri, AÇEV;         | 
|                           |çıkarılması.                      |Uluslararası Örgütler: Dünya Bankası, Avrupa | 
|                           |2.3.2  Bebeklerde yalnızca anne sütüyle        |Komisyonu (Temel Eğitim Projesi'ne Destek);  | 
|                           |beslenme oranının yüzde 40'a çıkarılması.       |Özel Sektör: Şirketler ve medya (çocukları  | 
|                           |2.3.3  Tüm kadınlar ve erkekler için, üreme      |gözeten medya ağı dahil).           | 
|                           |haklarını kullanabilmelerini sağlayacak        |                       | 
|                           |kaliteye sahip üreme sağlığı hizmetlerine       |                       | 
|                           |erişimin artırılması.                 |                       | 
|                           |2.3.4  Gençler için, cinsel ve üreme         |                       | 
|                           |haklarına ilişkin bilgiye ve bu alanda         |                       | 
|                           |gençleri gözeten hizmetlere erişimin          |                       | 
|                           |artırılması.                      |                       | 
|                           |2.3.5  Cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve     |                       | 
|                           |HIV/AIDS'in önlenmesi ve tedavisi için gerekli     |                       | 
|                           |bilgi ve hizmetlere toplumun tüm kesimleri       |                       | 
|                           |için daha iyi erişimin sağlanması.           |                       | 
|                           |2.3.6  İyot eksikliğinden kaynaklanan         |                       | 
|                           |hastalıkların ortadan kaldırılması ve demir      |                       | 
|                           |eksikliğinden kaynaklanan kansızlık          |                       | 
|                           |vakalarının                      |                       | 
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
|               |    azaltılması.                         |                             | 
|               |2.3.7 Anne-baba olacak kişilere doğum öncesi, doğum        |                             | 
|               |    süreci ve doğum sonrası bakım sağlanarak çocuk        |                             | 
|               |    ve anne ölümlerinin azaltılması.               |                             | 
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
|Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu sonuca                                   | 
|yaptığı katkıların koordinasyonunu sağlamak üzere bir Yoksulluk/Eşitsizliğin Azaltılması                                   | 
|Çalışma Grubu kurulacaktır. Bu Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev Grubu                                      | 
|aracılığıyla BM Ülke Ekibine rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve                                     | 
|Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını                                   | 
|sağlamakla sorumlu olacaktır. HIV/AIDS Çalışma Grubu kendi çalışma alanıyla ilgili                                      | 
|konularda teknik destek sağlayacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde                                 | 
|Çalışma Grubu'na dahil edilecektir.                                                             | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|Ulusal Öncelik 3: Kadınlar, çocuklar ve gençlere, fırsat eşitliği ve çeşitli hizmetler sunarak                                | 
|koruyucu çevre sağlanması.                                                                  | 
|Uzun vadeli Strateji Planı (2001-2023)                                                            | 
|Ön Ulusal Kalkınma Planı (2004-2006)                                                             | 
|Orta vadeli Program (2005-2007)                                                               | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 3: 2010 yılı itibariyle, kadınlara ve gençler de dahil                                 | 
|olmak üzere çocuklara, sahip oldukları hakları kullanabilmelerini ve bu haklardan tümüyle                                  | 
|faydalanabilmelerini sağlayacak daha koruyucu bir çevre sağlanması.                                             | 
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
|Ülke Programı Sonucu         |Ülke Programı Çıktıları                   |Ortaklar                         | 
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
|3.1 Kadınlar, çocuklar ve      |3.1.1  Çocuklar, gençler ve kadınlar için          |3.1 Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri      | 
|gençlere fayda sağlayacak      |her aşamada politikaların ve eylem planlarının        |Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal      | 
|siyasi ve mali            |geliştirilmesi.                       |Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kadının      | 
|                   |3.1.2 Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin         |Statüsü Genel Müdürlüğü, DİE,              | 
|                   |ortadan kaldırılması için                  |                             | 
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
|yükümlülüklerin           |Ulusal Zamana Bağlı Politika ve               |DPT, SHÇEK, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP-BKİ, RTÜK;  | 
|artırılması ve buna imkan      |Program Çerçevesi'nin uygulanması.              |Meclis: Komisyonlar;                   | 
|sağlayan yasa, politika, plan    |3.1.3  Milletvekillerinin, bütçe harcamalarının       |Sivil Toplum Kuruluşları: Barolar, üniversiteler ve   | 
|ve sosyal bütçelerin kabul      |çocuklar ve cinsiyet perspektifinden izlenmesi        |araştırma enstitüleri, toplumsal kuruluşlar,       | 
|edilmesi ve etkili bir şekilde    |ve incelenmesi için bir mekanizma oluşturmasının       |Halkevleri, gençlik federasyonları, çocuk ve gençlik   | 
|uygulanması. (UNICEF - BM      |desteklenmesi.                        |dernekleri, ergenlik çağındakiler de dahil        | 
|Çocuklara Yardım Fonu, UNFPA - BM  |3.1.4  Politika üreten ve karar alma süreçlerinde      |olmak üzere çocuklar;                  | 
|Nüfus Fonu, ILO - Uluslararası    |rol oynayanların, meslek sahiplerinin, anne-         |Uluslararası Örgütler: Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası; | 
|Çalışma Örgütü, WHO - Dünya     |babaların, ergenlik çağındaki gençlerin de dahil       |Yerel İdareler: Belediyeler;               | 
|Sağlık Örgütü, UNHCR -        |olmak üzere, çocukların, çocuk ve genç            |Özel Sektör: Ulusal ve yerel medya (çocukları gözeten  | 
|BM Mülteciler Yüksek Komiserliği,  |hakları konusundaki bilgilerinin artırılması.        |medya ağı dahil).                    | 
|IOM - Uluslararası Göç Örgütü,    |3.2.1  Anne-babaların ve bakıcıların yüzde 30'unun,     |3.2   Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı (Okul Öncesi   | 
|UNDP - BM Kalkınma          |doğum kaydını da içeren pozitif çocuk            |Eğitim  Genel Müdürlüğü; Yaygın             | 
|Programı)              |yetiştirme uygulamalarını öğrenmesi ve kullanması.      |Eğitim Genel Müdürlüğü; İlkÖğretim Genel Müdürlüğü)   | 
|                   |3.2.2  Okuldan ayrılmış, anne-babanın gözetiminden     |İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,          | 
|3.2 Zarar veren uygulamaların,    |uzakta yaşayan ve/veya özel ihtiyaçları           |Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, | 
|şiddetin, tacizin, ihmalin ve    |bulunan, sığınmacı veya mülteci gençlerin kendilerini    |SHÇEK, GAP-BKİ, DİE;                   | 
|sömürünün azaltılması için      |zararlı uygulamalardan, şiddetten,              |Meclis: Komisyonlar;                   | 
|önleyici ve koruyucu mekanizmaların |tacizden, ihmalden ve sömürüden nasıl koruyacaklarına    |Sivil Toplum Kuruluşları: AÇEV, Willows Vakfı; Gençli  | 
|yerleştirilmesi ve bilinçlendirme  |dair bilinçlendirilmesi.                   |k Federasyonu, Çocuk ve gençlik             | 
|çalışmalarının            |3.2.3  Politika üreten ve karar alma süreçlerinde rol    |dernekleri, diğer sivil toplum kuruluşları ve toplumsal | 
|yapılması. (UNICEF - BM Çocuklara  |oynayanların ve medyanın, başta şiddet            |kuruluşlar, ergenlik çağındakiler de           | 
|Yardım Fonu, UNDP - BM Kalkınma   |olmak üzere cinsiyetle ilgili konularda daha çok       |dahil olmak üzere çocuklar;               | 
|Programı,              |bilinçlendirilmesi.                     |Yerel İdareler: Belediyeler;               | 
|UNFPA - BM Nüfus Fonu, ILO -     |3.2.4  Bir çocuk koruma modelinin oluşturulması       |Özel Sektör: Medya (çocukları gözeten medya ağı dahil), | 
|Uluslararası Çalışma Örgütü,     |için, özel koruma gereksinimi içerisinde           |üniversiteler ve araştırma                | 
|UNHCR - BM Mülteciler        |olan çocukların bakımı ve korunması için gerekli       |enstitüleri, çocukları gözeten medya ağı dahil olmak   | 
|Yüksek Komiserliği)         |asgari standartların geliştirilmesi.             |üzere medya ve özel sektör.               | 
|                   |3.2.5  Çocuk işçi çalıştırılmasına karşı uluslararası    |                             | 
|                   |standartlara paralel bir biçimde               |                             | 
|                   |geliştirilmiş, kapsamlı bir ulusal çocuk işçiliği      |                             | 
|                   |izleme mekanizmasının oluşturulması.             |                             | 
|                   |                               |                             | 
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
       Tablo 1: Sonuç Matrisi 
       Türkiye'ye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006/2010 
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------| 
|3.3   Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı   |3.3.1  Kadın, çocuk ve gençlerden sorumlu          |3.3 Hükümet: Milli Eğitim Bakanlığı,  | 
|Eylem Programında yer alan ve buradan kaynaklanan   |kurumlar arasında eşgüdüm mekanizmalarının          |Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, | 
|kadın ve çocuk haklarının daha iyi korunması,     |geliştirilmesi.                       |Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, | 
|uygulanması ve bu haklarla ilgili bildirimde      |3.3.2  Kadın ve çocuk hakları için bildirim,        |GAP-BKİ, DPT, SHÇEK;          | 
|bulunulabilmesi için hem ulusal, hem de yerel     |şikayet ve uygulama sistemlerinin geliştirilmesi.      |Meclis: Komisyonlar;          | 
|seviyelerde kapasitelerin geliştirilmesi. (ILO     |                               |Sivil Toplum Kuruluşları: Toplumsal  | 
|- Uluslararası Çalışma Örgütü, UNICEF - BM       |                               |kuruluşlar, çocuk ve gençlik      | 
|Çocuklara Yardım Fonu, UNFPA - BM Nüfus Fonu)     |                               |dernekleri, ergenlik          | 
|                            |                               |çağındakiler de dahil olmak      | 
|                            |                               |üzere çocuklar, üniversiteler     | 
|                            |                               |ve araştırma enstitüleri;       | 
|                            |                               |Yerel İdareler: Belediyeler;      | 
|                            |                               |Özel Sektör: Çocukları gözeten     | 
|                            |                               |medya ağı dahil olmak üzere medya.   | 
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------| 
|Eşgüdüm Mekanizmaları ve Program Şekilleri: Kadınlar , çocuklar ve gençler konularına bakacak bir çalışma grubu, BM teşkilatlarının ve ortaklarının bu    | 
|hedefe yönelik katkılarının eşgüdümünü sağlamakla sorumlu olacaktır. Çalışma Grubu, İzleme ve Değerlendirme Görev Gücü aracılığıyla BM Ülke Ekibine     | 
|rapor verecek ve ortak çalışma planlarını ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarının gidişatını incelemek ve edinilen bilgilerin paylaşılmasını        | 
|sağlamakla sorumlu olacaktır. İlgili kurumsal paydaşlar, gerekli görüldüğü hallerde Çalışma Grubu'na dahil edilecektir.                   | 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|1.1   Her seviyedeki karar alma   |1.1.1  Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin     |1.1.1  50 şehir.           |1.1.1  Yerel Gündem 21   | 
|mekanizmalarına katılımın sağlanması  |ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma        |1.1.2  Milletvekillerinin yüzde    |ilerleme           | 
|için bireysel, kolektif ve kurumsal  |Zirvesi Uygulama Planı'nın           |4.4'ü, belediye başkanlarının binde  |raporları, İçişleri     | 
|kapasitelerin arttırılması. (UNDP -  |gerçekleştirilmesi ve ortaya konması      |6'sı, il özel meclisi üyelerinin    |Bakanlığı'ndan alınan    | 
|Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, |için yetkilendirilmiş, içerisinde       |yüzde 1.7'si, belediye meclisi     |bilgiler.          | 
|UNICEF - Birleşmiş Milletler Çocuklara |kadınlara, gençlere ve çocuklara        |üyelerinin ise yüzde 2.5'i       |1.1.2  Kadının Statüsü   | 
|Yardım Fonu, UNIDO - Birleşmiş     |yönelik platformlar barındıran İl       |kadındır.               |Genel Müdürlüğü'nden     | 
|Milletler Sınai Kalkınma Örgütü,    |Genel Meclisleri'nin sayısı.          |1.1.3  Kadınların yüzde 4'ü,     |edinilen bilgiler,      | 
|ILO - Uluslararası Çalışma Örgütü,   |1.1.2  Kadın milletvekillerinin,       |erkeklerin ise yüzde 9.5'i       |kapasite geliştirme     | 
|UNFPA - Birleşmiş Milletler Nüfus   |belediye başkanlarının, il genel        |internet kullanmaktadır.        |çalışmaları raporları,    | 
|Fonu, WHO - Dünya Sağlık Örgütü,    |meclisi üyelerinin ve belediye         |1.1.4                 |İnsani Kalkınma       | 
|FAO - Birleşmiş Milletler Gıda ve   |meclisi üyelerinin sayısı.           |1.1.5  İşgücü ile ilgili: 15     |Raporları.          | 
|Tarım Örgütü, UNHCR - Birleşmiş    |1.1.3  İnternet kullanan           |Hükümetin ve sivil toplum       |1.1.3  DİE         | 
|Milletler Mülteciler Yüksek      |kadınların ve erkeklerin oranı.        |örgütlerinin 38 temsilcisinden     |istatistikleri,       | 
|Komiserliği)              |1.1.4  E-devlet websitelerine         |oluşan Ekonomik ve Sosyal       |Türkiye Bilişim Vakfı    | 
|                    |giriş sayısı.                 |Konsey.                |ve Türkiye Bilişim      | 
|                    |1.1.5  İltica sistemini de          |Mültecilik sistemi ile ilgili:     |Derneği'nden         | 
|                    |kapsayan, işgücü açısından ve         |İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim    |edinilen bilgiler,      | 
|                    |genel anlamda kalkınma: üçlü          |Bakanlıkları tarafından        |DPT - Bilgi Toplumu     | 
|                    |katılımla gerçekleştirilen           |oluşturulan Hükümet Görev       |Dairesi           | 
|                    |faaliyetlerin, baroların ve          |Grubu; uluslararası örgütlerle     |raporları ve         | 
|                    |diğer sivil toplum kuruluşlarının       |ve üniversiteden uzmanlarla      |e-dönüşüm          | 
|                    |katılımıyla düzenlenen toplantı        |                    |icra kurulu.         | 
|                    |ve eğitim programlarının sayısı.        |                    |1.1.4            | 
|                    |                        |                    |1.1.5  ILO, Çalışma     | 
|                    |                        |                    |ve Sosyal Güvenlik      | 
|                    |                        |                    |Bakanlığı, TİSK,       | 
|                    |                        |                    |TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,       | 
|                    |                        |                    |DİSK faaliyet        | 
|                    |                        |                    |kayıtları.          | 
|                    |                        |                    |Ekonomik ve Sosyal      | 
|                    |                        |                    |Konsey'in          | 
|                    |                        |                    |sekreteryası gibi      | 
|                    |                        |                    |hizmet sağlayan DPT     | 
|                    |                        |                    |tarafından          | 
|                    |                        |                    |hazırlanan Konsey      | 
|                    |                        |                    |tutanakları/raporları.    | 
|                    |                        |                    |UNHCR eğitim kayıtları,   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |1.1.6  İl Genel Meclisi'ne katılım      |ortak çalışma, üçlü katılım ile    |İçişleri Bakanlığı kayıtları | 
|                    |gösteren sivil toplum kuruluşlarının      |UNHCR temel eğitim programı      |ve/veya toplantıları.    | 
|                    |sayısı.                    |1.1.6 Bu konuda veri bulunmamaktadır. |1.1.6  Belediyelerin    | 
|                    |1.1.7  Ülkenin, Dünya Ticaret Örgütü     |1.1.7 Şubat 2005'ten önce Tarım    |raporları, BM        | 
|                    |ile tarım ticareti alanında yapılacak     |ve Köyişleri Bakanlığı'nın analitik  |kuruluşlarının raporları.  | 
|                    |müzakerelere hazırlanması için         |tavrı ve FAO tarafından yapılan    |1.1.7  Tarım ve       | 
|                    |yürütülen çalışmalar.             |tavsiyeler.              |Köyişleri Bakanlığı     | 
|                    |1.1.8  Üreticiler Sendikalarının       |1.1.8  Verilen hizmetler, ilgili   |tarafından yapılan      | 
|                    |kapasitelerinin geliştirilmesi.        |alanda üretim seviyesi ve ürün     |çalışmalar ve geliştirilen  | 
|                    |                        |çeşitleri ile yıllık raporlarda    |stratejiler.         | 
|                    |                        |belirtildiği üzere sendika       |FAO raporları.        | 
|                    |                        |üyelerinin sayısı.           |1.1.8  Sendikaların     | 
|                    |                        |                    |yıllık raporları, Tarım   | 
|                    |                        |                    |ve Köyişleri Bakanlığı    | 
|                    |                        |                    |ve FAO raporları.      | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|1.2   İnsan hakları alanındaki    |1.2.1  Başvuruları takip etme yetkisi     |1.2.1  Şu an için mevcut olan     |1.2.1 İnsan Hakları     | 
|uluslararası norm ve          |bulunan il kurulları/İnsan Hakları       |İnsan Hakları raporları ve       |Başkanlığı Raporları,    | 
|standartların uygulanması       |Başkanlığına yapılan şikayetlerin oranı.    |polis/adliye takip belgeleri.     |Sivil toplum kuruluşları,  | 
|ve izlenmesi için           |1.2.2  Sığınmacıların kabulü ve        |1.2.2  1994 tarihli İltica      |Hükümet raporları      | 
|yerleştirilen mekanizmaların      |mültecilerin korunması konusundaki       |Yönetmeliği'nde yeni düzenlemeler   |ve değerlendirmeler.     | 
|güçlendirilmesi. (UNDP,        |uluslararası taleplerin uygulanması      |yapılacaktır; Hükümet'in 2005     |1.2.2  Akademik çevre ve  | 
|UNHCR, UNICEF, ILO, WHO,        |için çıkartılmış yasa ve usule ilişkin     |Ulusal Eylem Planı, Türkiye'nin    |sivil toplum kuruluşları   | 
|UNFPA, FAO)              |yönetmelikler ile oluşturulmuş kurumlar    |1951 Mülteciler Sözleşmesi'ne     |tarafından hazırlanan    | 
|                    |(kurulu kabul merkezlerinin ve işleyen,    |koymuş olduğu coğrafi         |raporlar ve         | 
|                    |çalışan ağların sayısı); oluşturulmuş     |sınırlamaların kaldırılmasını     |değerlendirmeler.      | 
|                    |entegrasyon mekanizmaları.           |öngörmektedir. UNHCR, Avrupa      |Resmi            | 
|                    |                        |dışından gelen sığınmacılara      |Gazete; Hükümet ara     | 
|                    |                        |Mülteci Statüsü verilip        |raporları (İçişleri     | 
|                    |                        |verilmeyeceğini karara bağlamakta   |Bakanlığı); UNHCR      | 
|                    |                        |ve bu mültecileri üçüncü bir      |raporları ve AB       | 
|                    |                        |sığınma ülkesine yerleştirmektedir;  |düzenli           | 
|                    |                        |Hükümet'e ait 1 adet kabul merkezi   |raporları.          | 
|                    |                        |bulunmaktadır.             |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |1.2.3  Vatansızlığın önlenmesi        |1.2.3  Vatansızlığın Önlenmesi    |1.2.3  İnsan Hakları    | 
|                    |hakkında imzalanmış/onaylanmış         |hakkındaki 1961 Sözleşmesi Türk    |Başkanlığı Raporları.    | 
|                    |uluslararası belgeler.             |hükümeti tarafından henüz       |Akademik çevre ve sivil   | 
|                    |1.2.4  Ülkesinde Yerinden Edilmiş       |imzalanmamıştır.            |toplum kuruluşları      | 
|                    |Kişiler hakkındaki Kılavuz İlkelerin      |1.2.4  Hükümet'in, Ülkesinde     |tarafından hazırlanan    | 
|                    |araştırmalarda ve uygulamada aktif       |Yerinden Edilmiş Kişilerle ilgili   |raporlar ve değerlendirmeler.| 
|                    |bir biçimde uygulanıp uygulanmadığı;      |2005 tarihli politika raporu      |Resmi Gazete; Hükümet ara  | 
|                    |geçmişte meydana gelen zararlar için      |BM'nin bu konudaki Kılavuz       |raporları          | 
|                    |tazminat mekanizmalarının işletilip      |İlkelerinin temel alınacağını     |(İçişleri Bakanlığı);    | 
|                    |işletilmediği; tazminat talebiyle       |ifade etmektedir; tazminat yasası   |UNHCR raporları ve AB    | 
|                    |yapılmış ve kabul edilip            |çıkartılmış ve 1 yıl içerisinde    |düzenli raporları.      | 
|                    |işleme konmuş başvuruların oranı.       |60.000 (??) başvurudan ....'ı     |1.2.4  Adalet Bakanlığı   | 
|                    |1.2.5  İnsan hakları alanındaki        |işleme konmuştur.           |Raporları; İnsan Hakları   | 
|                    |uluslararası normların ve           |1.2.5  3 ulusal İnsan Hakları     |Başkanlığı Raporları.    | 
|                    |standartların uygulanması ve          |Kurulu/komitesi; 14 bölgesel      |1.2.5  Adalet Bakanlığı   | 
|                    |izlenmesi için oluşturulmuş          |tazmin komisyonu.           |Raporları; İnsan Hakları   | 
|                    |ulusal ve bölgesel mekanizmaların       |1.2.6  Ceza Muhakemeleri Usulü    |Başkanlığı Raporları.    | 
|                    |sayısı.                    |Kanunu kapsamında yönetmelikler    |1.2.6  Adalet Bakanlığı   | 
|                    |1.2.6  2005 yılında kabul           |yürürlüğe konmuştur.          |Raporları; İnsan Hakları   | 
|                    |edilen medeni ve ceza hukuku reform      |1.2.7  60 şirket.           |Başkanlığı Raporları.    | 
|                    |yasalarının, yönetmeliklerin          |1.2.8  a) 537 gün.          |1.2.7  Adalet Bakanlığı   | 
|                    |ve yürürlükteki yerel uygulamaların      |b) Yüzde 96.6.             |Raporları; İnsan Hakları   | 
|                    |tatbiki.                    |                    |Başkanlığı Raporları.    | 
|                    |1.2.7  Küresel İşbirliği Programına      |                    |1.2.8  Adalet Bakanlığı   | 
|                    |ve müşterek sosyal sorumluluklara       |                    |Raporları.          | 
|                    |dahil olmuş ve uymuş              |                    |               | 
|                    |özel teşebbüslerin sayısı.           |                    |               | 
|                    |1.2.8  a) Çocuklar için ortalama       |                    |               | 
|                    |yargılanma süresi ve b) hürriyeti       |                    |               | 
|                    |kısıtlayıcı                  |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |cezalarla sonuçlanan çocuk tutukluluk oranı.  |                    |               | 
|1.3   Çevrenin sürdürülebilirliğinin |1.3.1  Resmen kabul edilmiş politikalar/yazılı|1.3.1  Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma |1.3.1 DPT'nin        | 
|sağlanması için ekosistemlerin yönetimi|görüşler haline gelmiş Ulusal Sürdürülebilir  |Komitesi politika raporu hazırlamak  |Sürdürülebilir        | 
|ve korunmasının güçlendirilmesi. (UNDP,|Kalkınma politikası raporları.         |için çalışmaktadır.          |Kalkınma Projesi'nin     | 
|UNIDO, FAO)              |1.3.2  Farklı sektörlerde kullanılan ve ulusun|1.3.2  Rüzgar Enerjisi: 18.9 MW    |ilerleme           | 
|                    |enerji talebini karşılamak için harcanan    |(toplam kapasitenin yüzde 0.07'si).  |raporları, NSDC       | 
|                    |yenilenebilir enerji seviyesi; sera gazı    |Güneş Enerjisi: 262.000 TEP (Ton    |yayınları.          | 
|                    |emisyonlarının seviyesi.            |Petrol Eşdeğeri) (toplam kapasitenin  |1.3.2  Enerji ve Tabii   | 
|                    |1.3.3  Geliştirilmiş strateji raporları    |yüzde 1'inden az).           |Kaynaklar Bakanlığı ile   | 
|                    |(orman, balıkçılık ve diğer).         |Jeotermal Enerji: 90 GW saat      |İklim Değişikliği      | 
|                    |                        |elektrik,100,000 TEP ısı. Küçük    |Koordinasyon         | 
|                    |                        |Ölçekli Hidroelektrik projeleri    |Kurulu'nun Raporları,    | 
|                    |                        |+ Devlet Su İşleri:143 MW. Biomass   |İktisadi           | 
|                    |                        |Enerjisi hakkında bilgi mevcut     |İşbirliği ve Kalkınma    | 
|                    |                        |değildir.               |Teşkilatı          | 
|                    |                        |1.3.3  Orman strateji raporları    |(OECD)-Uluslararası     | 
|                    |                        |geliştirilmiş, ancak henüz       |Enerji Ajansı Anahtar    | 
|                    |                        |dağıtılmamış ve AB ve diğer      |İstatistikleri,       | 
|                    |                        |ulusal/uluslararası kuruluşların    |DİE İstatistikleri.     | 
|                    |                        |görüşü henüz alınmamıştır.       |1.3.3  BM kuruluşları,   | 
|                    |                        |Balıkçılık konusunda strateji     |FAO ve hükümetin,      | 
|                    |                        |raporu yoktur.             |çalışmaların         | 
|                    |                        |1.3.4  İstatistiklerin yanı      |gerçekleştirildiğini,    | 
|                    |                        |sıra veri toplamanın ve işleyen    |gerekli           | 
|                    |                        |kapasitelerin niceliğini ve      |adımların atıldığını     | 
|                    |                        |                    |ve stratejilerin       | 
|                    |                        |                    |geliştirildiğini       | 
|                    |                        |                    |gösteren raporları.     | 
|                    |                        |                    |1.3.4  Tarım ve       | 
|                    |                        |                    |Köyişleri Bakanlığı     | 
|                    |                        |                    |ve FAO tarafından      | 
|                    |                        |                    |hazırlanan ve        | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |                        |                    |               | 
|                    |1.3.4  Balıkçılık alanında geliştirilmiş   |niteliğini de ortaya koyan raporlar,  |istatistiklerin yanı     | 
|                    |ve hazırlanmış istatistikler.         |Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve FAO  |sıra, ulusal veri      | 
|                    |                        |tarafından hazırlanmıştır.       |toplamanın ve işler     | 
|                    |                        |                    |kapasitelerin de       | 
|                    |                        |                    |niceliksel ve        | 
|                    |                        |                    |niteliksel olarak      | 
|                    |                        |                    |geliştiğini         | 
|                    |                        |                    |gösteren raporlar.      | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 2: 2010 yılı itibariyle yoksulluğun ve eşitsizliği azaltılması için gerekli sosyal ve ekonomik politikaların      | 
|etkili bir şekilde uygulanması ve savunmasız ve yardıma muhtaç gruplara sunulan temel sosyal hizmetlerde belirli bir kalitenin bağlanması.          | 
|                                                                               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|2.1   Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin |2.1.1  AB standartlarına göre yoksulluk    |2.1.1  Asgari hedef henüz       |2.1.1  Ulusal politika   | 
|herkes için hayata geçirilebilmesi   |sınırının altında yaşayan insanların cinsiyet |belirlenmemiştir.           |belgeleri, Ulusal İnsanı   | 
|için toplumun tüm kesimlerini içerecek |yönünden detaylı oranı.            |2.1.2  En düşük yüzde 20: 6.     |Kalkınma Raporu, Dünya    | 
|şekilde sosyal ve ekonomik kalkınma  |2.1.2  Gelirin cinsiyet yönünden detaylı   |En yüksek yüzde 20: 48.3.       |Bankası, DİE'nin       | 
|sağlanması amacıyla sivil toplum ile  |olarak nüfusa göre dağılımı.          |2.1.3  0.42.             |Hanehalkı Bütçe Anketi    | 
|özel sektör arasında gerçekleştirilecek|2.1.3  Gini katsayısı.            |2.1.4  Asgari hedef henüz       |üzerine hazırladığı     | 
|ortaklık yoluyla yoksul-odaklı     |2.1.4  Genişletilmiş yatırım fırsatlarına   |belirlenmemiştir.           |yıllık raporlar.       | 
|politikaların geliştirilmesi. (UNDP,  |yönlendirilen ve sevk edilen Küçük ve Orta   |                    |2.1.2  Özel sektör     | 
|UNIDO, ILO, FAO)            |Ölçekli İşletmelerin oranı.          |                    |tarafından desteklenen    | 
|                    |                        |                    |girişimlere ilişkin     | 
|                    |                        |                    |raporlar, sivil toplum    | 
|                    |                        |                    |kuruluşları         | 
|                    |                        |                    |ve hükümet, Hanehalkı    | 
|                    |                        |                    |Gelir ve Tüketim       | 
|                    |                        |                    |Anketi - DİE.        | 
|                    |                        |                    |2.1.3  DPT, DİE.      | 
|                    |                        |                    |2.1.4  BM kuruluşları,   | 
|                    |                        |                    |girişimler, hükümet ve    | 
|                    |                        |                    |sivil toplum kuruluşları   | 
|                    |                        |                    |tarafından hazırlanan    | 
|                    |                        |                    |raporlar, Küçük ve      | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |2.1.5  Sivil ve özel sektör ortaklıklarının  |2.1.5  Dört.             |Orta Ölçekli İşletmelerin  | 
|                    |sayısı.                    |2.1.6  Yok.              |İlerleme Raporları, Sanayi  | 
|                    |2.1.6  Mikrokredi uygulamaları için Meclis  |2.1.7  Yürürlükte organik tarımı   |ve Ticaret Bakanlığı'nın   | 
|                    |tarafından oluşturulan Ulusal Mekanizmalar   |düzenleyen bir yasa bulunuyor,     |Raporları, DİE.       | 
|                    |ve onaylanan Eylem Planları.          |ancak uygulanmıyor.          |2.1.5  BM kuruluşları,   | 
|                    |2.1.7  Organik tarımla ilgili yerel      |2.1.8  Gerekli gıdayı         |girişimler, hükümet ve    | 
|                    |girişimlerin ve çevreye duyarlı        |alamayanların oranı yüzde 0.01.    |sivil toplum kuruluşları   | 
|                    |alternatif gelir artırıcı           |                    |tarafından hazırlanan    | 
|                    |faaliyetlerin sayısı.             |                    |raporlar.          | 
|                    |2.1.8  Yoksulların gelir ve böylelikle    |                    |2.1.6  Hükümet ve BM    | 
|                    |beslenme seviyelerini yükseltmek amacıyla   |                    |kuruluşları tarafından    | 
|                    |desteklenen girişimlerin sayısı.        |                    |hazırlanan raporlar.     | 
|                    |                        |                    |2.1.7  BM kuruluşları,   | 
|                    |                        |                    |hükümet ve sivil toplum   | 
|                    |                        |                    |kuruluşları tarafından    | 
|                    |                        |                    |hazırlanan raporlar.     | 
|                    |                        |                    |Kırsal Kalkınma Stratejisi, | 
|                    |                        |                    |DPT tarafından        | 
|                    |                        |                    |hazırlanacaktır.       | 
|                    |                        |                    |2.1.8  DİE, Tarım ve    | 
|                    |                        |                    |Köyişleri Bakanlığı,     | 
|                    |                        |                    |FAO raporları.        | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|2.2   Öncelikle kızlar olmak üzere  |2.2.1  Kız ve erkek çocuklarının       |2.2.1  İlkokula net devamlılık    |2.2.1  Türkiye Nüfus ve   | 
|çocukların, okul öncesi, ilköğretim ve |ilkokula net ve brüt kayıt oranları      |oranı: E: 94.83, K: 92.16;       |Sağlık Araştırması      | 
|orta öğretime kayıtlarının artırılması.|(sığınmacı çocukların kayıt oranı       |2.2.2  Ortaokula net devamlılık    |(TNSA), DİE, UNHCR     | 
|(UNICEF, Cinsiyet Çalışma Grubu)    |ayrıca belirtilecektir)            |oranı: E: 53, K: 46.9.         |ve İçişleri/Milli      | 
|                    |2.2.2  Kız ve erkek çocuklarının       |                    |Eğitim Bakanlığı       | 
|                    |ortaokula net ve brüt kayıt oranları.     |                    |kayıtları.          | 
|                    |                        |                    |2.2.2  Milli Eğitim     | 
|                    |                        |                    |Bakanlığı.          | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
  11 Kasım, 2005 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |2.2.3  Sığınmacı ve mülteci çocukların    |2.2.3  Sığınmacı çocuklar:      |2.2.3 Milli Eğitim Bakanlığı | 
|                    |ilkokula kayıt oranları            |yüzde 47.               |2.2.4 Milli Eğitim Bakanlığı | 
|                    |2.2.4  Sığınmacı ve mülteci çocukların    |                    |               | 
|                    |ilkokulu bitirme oranı             |                    |               | 
|2.3   Savunmasız ve yardıma muhtaç  |2.3.1  Doğum kontrol hapının         |2.3.1  Yüzde 73.2 - 42.5.       |2.3.1. TNSA, DİE.      | 
|gruplara sağlanan temel sağlık     |yaygınlık oranı - Modern yöntem.        |2.3.2  100.000'de 70.         |2.3.2  AB 2006 Kızamık-   | 
|hizmetlerinin kalitesinin artırılması |2.3.2  Anne ölüm oranı.            |2.3.3  Yüzde 82.9.          |Kızamıkçık-Kabakulak (KKK)  | 
|ve bu yöndeki talebin çoğaltılması için|2.3.3  Eğitimli sağlık personeli       |2.3.4  Binde 37.           |Araştırması, DİE.      | 
|getirilmiş proaktif stratejilerin   |nezaretinde gerçekleştirilen doğum       |2.3.5  Yüzde 54            |2.3.3  TNSA, DİE.      | 
|uygulanması. (UNFPA, WHO, UNICEF,   |oranı. 2.3.4  Beş yaşından küçük       |2.3.6  Yüzde 27.           |2.3.4  TNSA, DİE.      | 
|Cinsiyet Çalışma Grubu)        |çocuklarda ölüm oranı.             |                    |2.3.5  TNSA, DİE.      | 
|                    |2.3.5  Tüm aşılarını (Verem,         |                    |2.3.6  TNSA, DİE.      | 
|                    |DBT-3 (Difteri-Boğmaca-Tetanos),        |                    |               | 
|                    |OPV-3 (Çocuk Felci), Kızamık,         |                    |               | 
|                    |TT-2 +) tamamlayan çocuk oranı.        |                    |               | 
|                    |2.3.6  İlk altı ay yalnızca anne       |                    |               | 
|                    |sütüyle beslenme oranı.            |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonucu 3: 2010 yılı itibariyle, kadınlara ve gençler de dahil olmak üzere çocuklara, sahip oldukları hakları          | 
|kullanabilmelerini ve bu haklardan tümüyle faydalanabilmelerini sağlayacak daha koruyucu bir çevre sağlanması.                        | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|3.1   Kadınlar, çocuklar ve gençlere |3.1.1  GSYİH içinde sağlık ve eğitim     |3.1.1  Eğitim: GSYİH'nın yüzde    |3.1.1  Maliye, Sağlık ve  | 
|fayda sağlayacak siyasi ve mali    |alanındaki harcamaların oranı.         |4.2'si, Sağlık: GSYİH'nın yüzde    |Milli Eğitim Bakanlıkları,  | 
|yükümlülüklerin artırılması ve buna  |3.1.2  Adalet Bakanlığı'nın meclise      |4.8'i, Sosyal Güvenlik: GSYİH'nın   |Bütçe tahsisatı ve      | 
|imkan sağlayan yasa, politika, plan  |onaylanmak üzere sunacağı Çocuk Yasası.    |yüzde 9.1'i.              |harcamaları, DPT.      | 
|ve sosyal bütçelerin kabul edilmesi  |3.1.3  Devlet bütçesinden Kadının       |3.1.2  Çocuk Yasası tasarı halindedir.|3.1.2  Resmi Gazete.    | 
|ve etkili bir şekilde uygulanması.   |Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ayrılan       |3.1.3  Yüzde 1'den az.        |3.1.3  Kadının Statüsü   | 
|(UNICEF, UNFPA, ILO, WHO, UNHCR,    |pay.                      |                    |Genel Müdürlüğü.       | 
|IOM - Uluslararası Göç Örgütü, UNDP)  |                        |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |3.1.4  Çocuk işgücünün kullanılmasını     |3.1.4  2005 yılında dört.       |3.1.4  ILO raporları,    | 
|                    |ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanan     |3.1.5  Üç (Zamana Bağlı Politika   |Milli Eğitim Bakanlığı,   | 
|                    |eylem programlarını uygulamakla görevli    |ve Program Çerçevesi (TBPPF)'ne    |Çalışma ve Sosyal      | 
|                    |hükümet kuruluşlarının sayısı.         |destek projesi, Çocuk İşçiliğinin   |Güvenlik Bakanlığı      | 
|                    |3.1.5  Çocuk İşçiliğinin En Kötü       |En Kötü Biçimleri'ni Türkiye'de    |ve belediye raporları.    | 
|                    |Biçimleri'ni ortadan kaldırmak için      |Tamamıyla Ortadan Kaldırmak amacını  |3.1.5  ILO raporları,    | 
|                    |Ulusal Zaman Sınırlı Politika ve        |taşıyan AB destekli proje, ABD Çalışma |Çalışma ve Sosyal      | 
|                    |Program Çerçevesi'ni destekleyen        |Bakanlığı destekli eğitim girişimi).  |Güvenlik Bakanlığı      | 
|                    |yeni proje girişimlerinin sayısı.       |3.1.6  Şu an için yalnızca, bir yere |Çocuk İşgücü Bölümü     | 
|                    |3.1.6  Sığınmacıları, mültecileri ve     |yerleştirilmeyi bekleyen mülteci    |raporları.          | 
|                    |insan kaçakçılığı mağdurları gibi       |statüsü kazanmış kişilere sağlık    |3.1.6  İçişleri/Devlet   | 
|                    |korunması gereken diğer bazı grupları     |yardımı sağlanmasını öngören birkaç  |Bakanlığı raporları;     | 
|                    |da içeren sosyal destek yapıları ve      |İçişleri Bakanlığı yönetmeliği     |UNHCR ve ILO raporları;   | 
|                    |süreçleri.                   |bulunmaktadır; savunmasız ve yardıma  |SHÇEK kılavuz ilkeleri.   | 
|                    |                        |muhtaç konumdaki kadınların ve     |               | 
|                    |                        |çocukların sosyal sorunlarıyla     |               | 
|                    |                        |ilgilenecek, adı belirli, tek bir   |               | 
|                    |                        |hükümet birimi bulunmamaktadır.    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|3.2   Zarar veren uygulamaların,   |3.2.1  Kadınlara karşı uygulanan       |3.2.1  Yüzde 39.2.          |3.2.1  TNSA.        | 
|şiddetin, tacizin, ihmalin ve     |aile içi şiddetin bazı durumlarda       |3.2.2  Kapsamlı standartlar      |3.2.2  Anne-baba gözetiminde| 
|sömürünün azaltılması için önleyici  |haklı gösterilebileceğine inanan        |henüz geliştirilmemiş veya       |uzak yaşayan çocuklara bakım | 
|ve koruyucu mekanizmaların       |kadınların oranı.               |açıklanmamıştır.            |sağlanması hakkında     | 
|yerleştirilmesi ve bilinçlendirme   |3.2.2  Anne-baba gözetiminden         |                    |değerlendirme        | 
|çalışmalarının yapılması. (UNICEF,   |uzak yaşayan çocukların bakımı         |                    |raporu - UNICEF/AB      | 
|UNDP, UNFPA, ILO)           |ve korunması için getirilmiş          |                    |               | 
|                    |asgari standartları kullanarak         |                    |               | 
|                    |bildirimde bulunan uzmanların         |                    |               | 
|                    |oranı.                     |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 2: İzleme ve Değerlendirme Çerçevesi 
       Türkiye Yönelik Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Desteği Yardımı Çerçevesi Sonucu 1: 2010 yılı itibariyle yerel ve merkezi seviyelerde demokratik ve çevreye duyarlı bir yönetişim sağlanması   | 
|için bireysel ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi.                                                   | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|Ülke Programı Sonuçları        |Göstergeler                  |Başlangıç Verileri           |Verilerin Alındığı Kaynaklar | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|                    |3.2.3  Savunmasız ve yardıma muhtaç      |3.2.3  Bu konuda veri yoktur.     |ortak raporu;        | 
|                    |konumdaki yabancıların (sığınmacılar/     |(Sivil toplum kuruluşları, UNHCR,   |Adalet Bakanlığı ve     | 
|                    |mülteciler, insan kaçakçılığı mağduru     |ILO bilgi ve referans ağı       |SHÇEK            | 
|                    |olduğu bildirilmiş veya bu konuyla       |2005 yılında oluşturulacaktır.)    |kayıtları.          | 
|                    |ilgili olarak izlenmekte olanlar)       |3.2.4  Bu konuda veri yoktur,     |3.2.3  UNHCR ve ILO     | 
|                    |maruz kaldığı cinsellik ve cinsiyet      |2005 yılı sonunda hazır olacak.    |raporları;          | 
|                    |temelli şiddet vakalarının oranı.       |3.2.5  Yüzde 10.2.          |SHÇEK - İçişleri       | 
|                    |3.2.4  Doğum kaydını da içeren        |3.2.6  Bu konuda ilk veriler     |Bakanlığı kayıtları.     | 
|                    |pozitif çocuk yetiştirme uygulamalarını    |henüz belirlenmemiştir.        |3.2.4  UNICEF        | 
|                    |bilen ve kullanan               |3.2.7  1994 ve 1999'da iki kez.    |Araştırması,         | 
|                    |anne-baba ve bakıcıların oranı.        |3.2.8  1992'den 2005 yılına dek    |Sağlık Bakanlığı       | 
|                    |3.2.5  Çalışan çocukların (6         |Çocuk İşçiliğinin En Kötü       |raporları.          | 
|                    |-17 yaşındakiler) oranı.            |Biçimleri'nden kurtarılmış       |3.2.5  DİE.         | 
|                    |3.2.6  Okullardaki şiddeti          |çocukların sayısı: 55.000.       |3.2.6  Milli Eğitim     | 
|                    |önlemek ve ele almak amacını          |                    |Bakanlığı.          | 
|                    |güden izleme sistemlerine sahip        |                    |3.2.7  DİE.         | 
|                    |okulların sayısı.               |                    |3.2.8  ILO kayıtları,    | 
|                    |3.2.7  Tamamlanmış çocuk           |                    |Çalışma ve Sosyal      | 
|                    |işçiliği araştırmalarının sayısı.       |                    |Güvenlik Bakanlığı.     | 
|                    |3.2.8  Çocuk İşçiliğinin           |                    |               | 
|                    |En Kötü Biçimleri'nden kurtarılmış       |                    |               | 
|                    |çocukların sayısı.               |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
|3.3   Kadın ve çocuk haklarının   |3.3.1  Çocuklara sağlanan, isim verilmeden  |3.3.1  Ulusal seviyede herhangi bir  |3.3.1  Resmi Gazete,    | 
|korunması, uygulanması ve bu haklarla |ve hiçbir sansür uygulanmaksızın işleyen    |şikayet mekanizması bulunmamakta ve  |Adalet Bakanlığı.      | 
|ilgili bildirimde bulunulabilmesi için |bir şikayet mekanizmasının bulunup bulunmadığı.|yerel düzeyde çok düşük bir bilinç ve |3.3.2  İçişleri Bakanlığı  | 
|hem ulusal, hem de yerel seviyelerde  |3.3.2  Çocuk ve kadın hakları için izleme   |kapasite oranı bulunmaktadır.     |ve Belediye Kayıtları.    | 
|kapasitelerin geliştirilmesi. (ILO,  |ve/veya katılımcı planlama mekanizmalarına   |3.3.2  ............ sayıda şehirde  |               | 
|UNICEF)                |sahip şehir ve/veya bölgelerin sayısı.     |katılımcı planlama mekanizmaları.   |               | 
|                    |                        |                    |               | 
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------| 
       Tablo 3: İzleme ve Değerlendirme Planı 
       Türkiye İçin Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BM Ülke Ekibi 
 İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri    1. Yıl               2. Yıl            3. Yıl       4. Yıl       5. Yıl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Araştırmalar/İncelemeler          BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuçları1,2,3 
                       1. Yıl: Hanehalkı Bütçe Araştırması (Hükümet), Ülke Yardım Stratejisi (CAS), Devlet 
                       İstatistik Enstitüsü Yıllık Raporu (Hükümet), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 
                       hazırlanacak Kırsal Kalkınma Stratejisi, TÜSİAD, TOBB, İSO, ATO vb. tarafından 
                       gerçekleştirilecek çalışmalar. 
                       2., 3., 4., 5. yıllar daha sonra saptanacaktır; İltica sistemi üzerine UNHCR fark analizi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 İzleme Sistemleri              BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuçları 1,2,3 
                       1. Yıl: Kalkınma-Bilgilendirme sistemleri 
                       Tüm BM Kalkınma Desteği Çerçevesi Hedefleri 
                       Ülke Koordinatörünün Yıllık Raporu (BM), Örgüt Yıllık Raporları, Ulusal İnsani Gelişim 
                       Raporu (BM Kalkınma Programı), Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu (Hükümet ve BM), 
                       Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Eylem Planları (CRC - Çocuk Hakları Sözleşmesi, 
                       CEDAW - Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, ICPD - 
                       Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı) Hakkındaki Raporlar. 
                       2., 3., 4., 5. yıllar daha sonra saptanacaktır. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Değerlendirmeler              Tüm BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuçları 
                       1. Yıl: Ortak Ülke Değerlendirmesi (BM) 
                       3. Yıl: BM Kalkınma Desteği Çerçevesi Ara Değerlendirme (UNICEF - BM Çocuklara 
                       Yardım Fonu, UNDP - BM Kalkınma Programı, UNFPA - BM Nüfus Fonu) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Gözden Geçirme Çalışmaları         Tüm BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi Sonuçları 
                       3. Yıl: Ara Dönem Gözden Geçirme Çalışmaları, Ülke Programı konusunda Ortak Gözden 
                       Geçirme Çalışmaları 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Planlama Referansları 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BM Kalkınma Desteği Çerçevesi Değerlendirme İzleme ve Değerlendirme Planının, 
 Esasları                  Ülke Programları ile Ülke Programı Eylem Planlarının, yıllık çalışma planı ile Ülke 
                       Programlarının Yıllık karşılaştırmasının, Ülke Programlarının Ara Dönem Gözden Geçirme 
                       Çalışmalarının (UNDP - BM Kalkınma Programı, UNICEF - BM Çocuklara Yardım Fonu, 
                       UNFPA - BM Nüfus Fonu), Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporunun Hazırlanması 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin    Daha sonra saptanacak. 
 İnşası 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bilgi Kullanımı               Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu, Ortak Ülke Değerlendirmesi 
                       (2010), BM Kalkınma Desteği Çerçevesi ve diğer BM örgütleri Ülke Programları (2011), 
                       araştırmalar, uluslararası konferanslarda alınan kararlara binaen hazırlanan eylem planları 
                       üzerine bilgi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Tablo 4: Program Kaynaklarını gösteren Çerçeve Belge 
       Türkiye için Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 
       2006-2010 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|BM Kalkınma Yardımı Çerçevesi'nin (UNDAF ) Uygulanmasında Kullanılacak Tahmini Kaynaklar                                  | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|Tahmini Kaynaklar           |1. Sonuç                |2. Sonuç                |3. Sonuç               | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|                   |"Yerel ve merkezi seviyelerde     |"Yoksulluğun ve eşitsizliğin      |"Kadınlar, çocuklar         | 
|                   |demokratik ve çevreye duyarlı bir   |azaltılması için gerekli sosyal     |ve gençlere, onları daha       | 
|                   |yönetişim sağlanması için bireysel   |ve ekonomik politikaların etkili    |koruyucu bir çevre sağlamak     | 
|                   |ve kurumsal kapasitelerin       |bir şekilde uygulanması ve       |ve bu gruplara fırsat        | 
|                   |güçlendirilmesi."           |savunmasız ve yardıma muhtaç      |eşitliği ve hizmetlerin       | 
|                   |                    |gruplara sunulan temel sosyal      |sunulmasına katkıda         | 
|                   |                    |hizmetlerde belirli bir kalitenin    |bulunmak."              | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|UNDP (BM Kalkınma Programı)      |Daimi/Esas: 1.370.000 Dolar      |Daimi/Esas: Dolar            |Daimi/Esas: Dolar          | 
|                   |Diğer: 34.400,000 Dolar        |Diğer: Dolar              |Diğer: Dolar             | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|UNICEF (BM Çocuklara Yardım Fonu)   |Daimi/Esas: 1.030.000 Dolar      |Daimi/Esas: 1.600.000 Dolar       |Daimi/Esas: 1.380.000 Dolar     | 
|                   |Diğer:  3.500.000 Dolar        |Diğer: 6.750.000 Dolar         |Diğer:    14.750.000 Dolar    | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|UNFPA (BM Nüfus Fonu)         |Daimi/Esas: Dolar           |Daimi/Esas: 3.000.000 Dolar       |Dolar Daimi/Esas: 1.000.000 Dolar  | 
|                   |Diğer: Dolar              |Diğer:   1.000.000          |Diğer:     4.000.000 Dolar   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|UNHCR (BM Mülteciler Yüksek      |                    |                    |                   | 
|Komiserliği)             |Daimi/Esas: 1.050.000 Dolar      |                    |Daimi/Esas: 925.000 Dolar      | 
|                   |Diğer:       700.000 Dolar    |                    |Diğer:   250.000 Dolar      | 
|                   |                    |                    |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)     |Daimi/Esas: Dolar           |Daimi/Esas: Dolar            |                   | 
|                   |Diğer: Dolar              |Diğer: Dolar              |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|                   |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)   |Daimi/Esas:   40,000 Dolar     |Daimi/Esas:  40,000 Dolar       |Daimi/Esas: Dolar          | 
|                   |Diğer:       980,000 Dolar    |Diğer:    500,000 Dolar       |Diğer:   1,500,000 Dolar      | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|UNIDO (BM Sınai Kalkınma Örgütü)   |Daimi/Esas: Dolar           |Daimi/Esas: Dolar            |                   | 
|                   |Diğer: Dolar              |Diğer: Dolar              |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|WHO (Dünya Sağlık Örgütü)       |Daimi/Esas:   50,000 Dolar     |Daimi/Esas:   320,000 Dolar      |Daimi/Esas:   120,000 Dolar    | 
|                   |Diğer: Dolar              |Diğer: Dolar              |Diğer: Dolar             | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
|Her Hedef İçin            |                    |                    |                   | 
|TOPLAM                |                    |                    |                   | 
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------| 
       TURKEY 
       UNITED NATIONS DEVELOPMENT ASSISTANCE FRAMEWORK 
       2006 - 2020 

tammetin.jpg (2780 bytes)