"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan

HAYAT SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:18.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26586

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ettirenlerin, sigortalıların ve lehdarların hak ve menfaatlerinin korunması ile hayat sigortacılığı faaliyetlerinin düzenlenmesi, denetlenmesi ve gözetimine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(2) Bu Yönetmelik, hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye'de kurulu sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12, 16, 17 ve 32 nci maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktüer: Yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kar paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan ve Müsteşarlık nezdinde tutulan Aktüerler Siciline kayıtlı kişiyi,

b) Aktüeryal matematik karşılık: Şirketlerin üstlendikleri riskler için aldıkları risk primleri ile sigorta ettirenler ve lehdarlara olan yükümlülüklerinin peşin değerleri arasındaki farkı; birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında ise tarife primlerinin birikime kalan kısımları ile teminatların bir yıldan uzun süreli verilmesi halinde tarifelerin onaylı teknik esaslarında belirtilen formül ve esaslara göre ayrılan aktüeryal matematik karşılıklar toplamını,

c) Aracı komisyonu veya istihsal masrafı: Sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen miktarı veya şirketlerce yapılan istihsal masrafını,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ç) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,

d) Fesih: Taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden dolayı sigorta sözleşmesinin sona ermesini,

e) Gerçek yaş: Sigortalının nüfus cüzdanında yazılan doğum tarihine göre hesaplanan gün aldığı yaşı,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

f) Gider payı: Tarifelerin hazırlanması, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer giderler için hesaplanan miktarı,

g) Grup hayat sigortası: Bir sözleşme kapsamında bir grup insanın hayat sigortasının yapılmasına imkan veren sigorta türünü,

ğ) Hastalık düzeyi (morbidite) tabloları: Belirli bir nüfus topluluğunun veya belli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutulması sonucu oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul olma istatistiklerine göre elde edilen tabloları,

h) İskonto edilmiş ölüm düzeyi (komütasyon) tabloları: Ölüm düzeyi tablosuna göre bulunan oranların birim değer olarak kabul edilerek, bu değerlere teknik faiz oranı uygulanmak suretiyle elde edilen tabloları,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ı) İştira: Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık tarife primi ödenmiş olan sigorta sözleşmesinin -sigorta ettirenin talebi üzerine sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında- sona erdirilmesini,

i) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,

j) Kar payı: Şirketlerin onaylı kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesapladıkları -teknik faiz ile garanti edilen kısmın da dahil olduğu- miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarının toplamını,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

k) Lehdar: Lehine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi,

l) Matematik karşılık: Yürürlükte bulunan her bir sözleşme için tarifedeki teknik esaslara göre ayrı ayrı hesaplanan aktüeryal matematik karşılıklar ve kar payı karşılıkları toplamını,

m) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

n) Ortalama yaş: Grup hayat sigortasına dahil sigortalıların her birinin gerçek yaşı ve sigorta bedeli dikkate alınarak hesaplanan yaş ortalamasını,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

o) Ölüm düzeyi (mortalite) tabloları: Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tabloları,

ö) Sigorta ettiren: Sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiyi,

p) Sigortalı: Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiyi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

r) Şirket: Hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye'de kurulmuş sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye'deki teşkilatını,

s) Teknik faiz: Teknik karşılıklar, risk primi ve kar payı karşılıklarının garanti edilen kısmının hesaplanmasında kullanılan faiz oranını,

ş) Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE): Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici fiyatları endeksini,

ifade eder.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

İKİNCİ BÖLÜM

Hayat Sigortası Teknik Esasları ve Kar Payı

Tarife primi

MADDE 4 - (1) Tarife primi; risk primi, gider payı, aracı komisyonu (veya istihsal masrafı) ile varsa birikim primini içeren miktardır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Risk primi

MADDE 5 - (1) Ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar ile ek olarak ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar gibi teminatların da verildiği hayat sigortaları için sigortalıların gerçek yaşlarına ve riski etkileyen diğer kişisel özelliklerine göre hesaplanan primdir.

Birikim primi

MADDE 6 - (1) Hayat sigortaları için risk primi dışında yatırım amacıyla alınan primdir. Birikim primi, tarife priminin birikime kalan kısmıdır.

Gider payı

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 7 - (1) Gider payı, risk priminin % 10'unu geçemez. Müsteşarlık, tarifelerin özelliklerine göre söz konusu azami oranı % 50 oranında arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Aracı komisyonu veya istihsal masrafı

MADDE 8 - (1) Hayat sigortalarında aracı komisyonu taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(2) Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında;

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

a) Aracı komisyonunun (veya istihsal masrafının) sigorta ettirenlere yansıtılabilecek kısmı yıllık tarife priminin % 10'unu aşamaz.

b) Aracı komisyonunun (veya istihsal masrafının) yıllık tarife primi üzerinden sigorta ettirenlere yansıtılabilecek oranlarının toplamı sigorta süresi boyunca % 50'yi geçemez.

(3) Ölüm ihtimaline bağlı yapılan yıllık ferdi ve grup hayat sigortalarında, aracı komisyonunun (veya istihsal masrafının) sigorta ettirenlere yansıtılabilecek kısmı yıllık tarife priminin % 25'ini aşamaz.

(4) Diğer ferdi ve grup sigortaları için aracı komisyonunun (veya istihsal masrafının) sigorta ettirenlere yansıtılabilecek kısmı tek prim ödeme durumunda tarife priminin % 15'ini, diğer hallerde ise her yılki tarife priminin % 20'sini geçemez.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İşletme masrafı

MADDE 9 - (1) Şirket kar payına esas teşkil eden matematik karşılık gelirlerinden, kar payı oranının teknik faiz oranını aşması kaydıyla, azami % 15 işletme masrafı kesintisi yapabilir.

Teknik faiz

MADDE 10 - (1) İskonto edilmiş ölüm düzeyi (komütasyon) tabloları ve kar payı karşılıklarının garanti edilen kısmının hesaplanmasında kullanılan teknik faiz oranları farklı olabilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

(2) Teknik faiz oranı ihtiyatlı olarak seçilir. Bir yıllık hayat sigortalarında teknik faiz oranı, bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarına göre farklı oranda belirlenebilir.

(3) Müsteşarlık teknik faiz oranlarının asgari ve azami sınırlarını belirleyebilir.

(4) Sözleşme süresince teknik faiz oranı sigortalı aleyhine değiştirilemez.

Ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tabloları

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

MADDE 11 - (1) Risk priminin belirlenmesinde kullanılan ölüm düzeyi, iskonto edilmiş ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tabloları ihtiyatlı olarak seçilir. Müsteşarlık ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını şirketlerin portföylerinin sonuçlarına, Birlik veya Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre belirleyebilir.

(2) En az 10 yıllık istatistiki verileri bulunan ve anılan tablolarda kendi portföy sonuçlarına göre değişiklik yapmak isteyen şirketler, oluşturacakları ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarını ilgili istatistiki veriler, hesaplama yöntemi ve varsayımları ile birlikte onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderir.

Sigorta süresi

MADDE 12 - (1) Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında sigorta süresi 10 yıldan az olamaz. Tarifedeki azami yaş sınırının sigortalının yaşı nedeniyle bu sürenin altında olması durumunda sigorta süresi daha kısa olabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Hayat sigortası tarifesi

MADDE 13 - (1) Hayat sigortası tarifesi, risk primi, varsa birikim primi, gider payı, aracı komisyonu (veya istihsal masrafı), iştira, tenzil, ikraz ile matematik karşılıkların hesaplanmasına esas teşkil eden formüllerin yer aldığı teknik esaslardan ve özel şartlardan oluşur.

(2) Şirketler, hayat sigortası tarifeleri ile kar payı teknik esaslarını aşağıdaki ana ilkeleri kapsayacak şekilde düzenleyerek belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderir.

a) Sigorta tarifesinin adı, konusu ve verilen teminatlar açık bir şekilde belirtilmeli ve içerik olarak birbirleriyle uyumlu olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

b) Sigorta teminatları, ekonomik koşullar ile sigorta ettirenlerin taleplerine göre şirketin kabulü halinde değişebilir veya değişik seçenekler içeren bir yapıda düzenlenebilir.

c) Sigorta teminatlarının ve birikimlerin korunmasını sağlamak amacıyla bir varlığa veya varlık grubuna endeksli sigortalarda teminatlar ve primler de aynı endekse göre belirlenir. Tarifelerin teknik esasları endekslemeye yönelik değişiklikleri içerecek yapıda olmak zorundadır.

ç) Tarife ve kar payı teknik esaslarında kullanılan her tür işaret, kısaltma ve sembollerin anlamı teknik esasların başlangıç bölümünde açıkça belirtilir. Müsteşarlık teknik esaslarda kullanılan her tür işaret, kısaltma ve sembollerin standart hale getirilmesi için usûl ve esaslar belirleyebilir.

d) Risk primi Müsteşarlıkça uygun görülen ölüm düzeyi, iskonto edilmiş ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tablolarına göre hesaplanır. Tarifelerde risk primi unsurunun bulunması zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Ölüm ihtimaline bağlı grup hayat sigortalarında Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde her yıl hesaplanarak güncelleştirilmesi kaydıyla ortalama yaş kullanılabilir. Ortalama yaşın belirlenmesinde kullanılan veri ve hesaplama yöntemi Müsteşarlığa gönderilir. Grup hayat sigortalarına ilişkin esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.

f) Tarifede kullanılan teknik faiz ve ölüm düzeyi tablosunun belirlenme kriterleri açıkça belirtilir. Müsteşarlık tarifede belirlenen teknik faiz ve ölüm düzeyi tablosunun değiştirilmesini isteyebilir.

g) İşletme masrafı oranı, kar payı dağıtım planı ile bir varlık grubuna endeksli sözleşmeler için varlıkların oranları tarifelere ait kar payı teknik esaslarında belirtilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ğ) Birikim priminin alınmadığı tarifelerde varsa aktüeryal matematik karşılıklara istinaden kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı ifade edilir. Kar payı dağıtılması hali kar payı teknik esaslarında düzenlenir.

h) Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarına ek olarak bir yıldan uzun süreli ek teminatların verildiği hallerde, hayat sigortaları matematik karşılıkları ek teminatlara ilişkin aktüeryal esaslara göre belirlenen karşılıkları da içermelidir.

ı) Yabancı para veya bir varlığa endeksli tarifelerin Yeni Türk Lirası üzerinden yapılan tarifelere veya diğer bir varlığa endeksli tarifelere dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği ve buna ilişkin uygulama esasları açık olarak yazılır.

i) Tarifeye ait gider payı ve aracı komisyonu (veya istihsal masrafı) oranı belirtilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

j) Teknik esaslara göre hesaplanan prim ve matematik karşılık tabloları tarife ekinde Müsteşarlığa gönderilir.

k) Müsteşarlık, tarife ve kar payı teknik esaslarına ilişkin muhtelif hesap tabloları ile gerekli görülen diğer bilgi ve belgeleri yazılı ve elektronik kopya olarak şirketlerden isteyebilir. Yapılacak inceleme neticesinde Müsteşarlık teknik esaslarda değişiklik yapılmasını talep edebilir.

l) Tarife konusu ürünün sunulması düşünülen hedef kitle, hedef kitlenin genel özellikleri, beklenen pazar payı, devamlılığa ilişkin öngörüler ve ürüne ilişkin karlılık analizi açıklamalı olarak tarife ekinde Müsteşarlığa gönderilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tarifelerin onaylanması

MADDE 14 - (1) Hayat sigortası ile bir yıldan uzun süreli ferdi kaza, sağlık ve hastalık sigortası tarifelerinin uygulamaya konulabilmesi Müsteşarlığın onayına bağlıdır. Onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderilen tarifeler ile kar payı teknik esasları; risk primi hesabında kullanılan ölüm düzeyi, iskonto edilmiş ölüm düzeyi ve hastalık düzeyi tabloları ile teknik esasların ekinde gönderilmesi Müsteşarlıkça gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler aktüer tarafından imzalanır.

(2) Tarifelerin esas ve şartları sigortacılık mevzuatına aykırı olamaz. İlk defa uygulamaya konulacak tarifelere ilişkin başvuru formu, sigorta ettiren ve sigortalının hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi vermek amacıyla şirket tarafından hazırlanan dokümanların bir örneği ile örnek sigorta sözleşmesi değerlendirilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.

(3) Müsteşarlık, tarife esas ve şartları ile 2 nci fıkrada belirtilen belgelerde mevzuata ve sigortacılık esaslarına aykırı bulunan veya sigorta ettirenler, sigortalılar ve lehdarlarının hak ve menfaatlerinin korunması açısından uygulanmalarında sakınca görülen hususların değiştirilmesini talep edebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) Onaylı tarife ve kar payı teknik esaslarında yapılması talep edilen değişiklikler, gerekçeleri ile birlikte aktüer tarafından imzalanmış olarak onaylanmak üzere Müsteşarlığa gönderilir.

(5) 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uymayan tasdik talepleri ilgili şirkete iade edilir.

(6) Tarife ve kar payı teknik esasları ile onaylı teknik esaslarda yapılan değişikliklerin elektronik kopyaları, söz konusu onayların şirkete tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde şirket tarafından Müsteşarlığa gönderilir.

Sigortalının değişmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 15 - (1) Sigorta şirketi ve sigorta ettiren anlaşarak sigortalıyı değiştirebilirler. Ancak, bu durum tarifede yer alan hesaplamalarda bir değişiklik gerektiriyorsa hesaplamalar yeni sigortalı esas alınarak tekrar yapılır.

Hayat sigortaları ilk primi

MADDE 16 - (1) Hayat sigorta sözleşmelerinin yapılmasına dair teklifnamenin şirkete ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde şirket tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur.

(2) Sözleşme yapılmadan önce tahsil edilen paralar sözleşmenin kurulmasından sonra tarife primi veya tarife priminin ilk taksiti olarak kabul ya da tarife priminin ilk taksitine mahsup edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Teklifin şirketçe kabul edilmemesi halinde, sözleşmenin yapılmasından önce alınan paralar hiçbir kesinti yapılmadan derhal ilgiliye iade edilir.

Tarife priminin ödenmesi ve kar payı

MADDE 17 - (1) Tarife primi nakden veya diğer ödeme araçlarıyla ödenebilir.

(2) Şirketler, birikim priminin alındığı her sigorta sözleşmesine, tarife primlerinin birikime kalan kısmının şirketin serbest hesaplarına intikalini takip eden ilk iş gününden itibaren sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar gün esasına göre kar payı dağıtmak zorundadırlar.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Yatırıma yönlendirilecek miktar

MADDE 18 - (1) Şirketler, kar payına esas teşkil eden, önceki yıllara ilişkin matematik karşılıklar ile cari yıla ait tahsilat esaslı matematik karşılıkların toplamını günlük olarak yatırıma yönlendirmek zorundadır.

Kar payının hesaplanması

MADDE 19 - (1) Kar payları, sigorta ettirenler tarafından ödenen tarife primlerinin birikime kalan kısmının şirketin serbest hesaplarına intikalini takip eden ilk iş gününden itibaren matematik karşılık olarak gösterilen varlıkların getirileri üzerinden her bir sözleşme için ilgili teknik esaslara göre ayrı ayrı hesaplanır.

(2) Ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı sigortalara kar payı verilmesi halinde kar payına ilişkin esas ve usûller kar payı teknik esaslarında belirtilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Şirketin birden fazla kar payı dağıtım esaslarının veya tarife grubunun olması halinde bunlara ilişkin tüm işlemler ayrı hesaplarda takip edilir. Bir varlığa veya varlık grubuna endeksli sigortalara ait kar payı dağıtım esasları tarifelerin özelliklerine göre yapılır.

Kar payı oranı ve ilanı

MADDE 20 - (1) Kar payı oranı, matematik karşılıkların yatırıldığı varlıklardan yıl içerisinde elde edilen gelirlerin bu Yönetmelik hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre hesaplanan net yatırım geliri oranıdır. Kar payı oranı her bir tarife grubu veya kar payı teknik esası için ayrı olarak hesaplanır.

(2) Şirketler, hayat sigortaları matematik karşılıklarının net yatırım geliri oranlarının teknik faiz oranını ve TÜFE artış oranını aşması için gerekli tedbirleri alırlar.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) Dağıtılacak kar payı oranları, Türkiye genelinde basımı ve dağıtımı yapılan günlük en az bir gazetede ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Şirketin tarife gruplarına veya kar payı esasları farklı olan tarifeler için farklı kar payı oranları hesapladığı durumlarda her oran aynı şekilde ve birlikte ilan edilir. Duyurunun yapıldığı gazetenin bir nüshası şirket tarafından Müsteşarlığa gönderilir.

(4) Yıllık net kar payı oranının TÜFE artış oranından veya -yükümlülüklerin yabancı paraya endeksli olması halinde- ilgili yabancı paranın Yeni Türk Lirası karşılığının artış oranından düşük gerçekleşmesi durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen kar payı oranı ilanı için Müsteşarlığın uygunluk görüşü aranır. Ayrıca, yatırım gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin gerekçelerini ve alınan tedbirleri içeren rapor aktüer tarafından hazırlanarak şirket genel müdürü imzasıyla Müsteşarlığa gönderilir. Bu durumda, şirketin matematik karşılıklarını yatıracağı varlıklara Müsteşarlığın belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde sınırlandırmalar getirilebilir.

(5) Birikim priminin alındığı hayat sigortalarında en az beş yıldan beri yürürlükte olan sigorta sözleşmeleri için birikim miktarı, yatırım gelirleri ve ilgili diğer bilgiler sigorta ettirene şirket tarafından yılda en az bir kez gönderilir. Sigorta ettirenin elektronik ortamda bilgilendirilmeyi tercih etmesi halinde yazılı bildirim şartı aranmaz.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hayat Sigortası Portföyü ve Aktüerler

Hayat sigortası portföyü

MADDE 21 - (1) Şirketlerin hayat sigortası portföyüne ilişkin, içeriği ve gönderilme dönemleri Müsteşarlıkça belirlenecek istatistiki bilgi, veri ve tablolar şirketlerce hazırlanarak Müsteşarlığa gönderilir.

Fesihler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 22 - (1) Şirketler, sözleşmelerin fesih nedenlerinin azaltılması ile devamlılığın sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

(2) İştira süresi dolmadan feshedilen sözleşmelerde fesih tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin varsa birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kar payı karşılıklarının toplamı, söz konusu toplam tutar üzerinden yapılabilecek azami % 3 oranındaki kesinti ve ilgili vergiler düşüldükten sonra sigorta ettirene iade edilir.

Aktüerler ve aktüerya raporu

MADDE 23 - (1) Şirketler sigortacılık faaliyetlerinin hacmi ile orantılı olarak yeterli sayıda aktüer istihdam ederler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Aktüerler, mesleklerinin icrası sırasında onayladıkları belgelerin, yaptıkları hesaplamaların ve düzenledikleri tabloların ilgili kişilerin hak ve menfaatlerini olumsuz yönde etkilememesi, ilgili kurumların mali bünyelerini zayıflatmaması ve mevzuat ile aktüerya ilkelerine uygun olmasından sorumludurlar.

(3) Aktüer, şirketin hayat sigortacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak yıl sonu itibariyle hazırladığı "Aktüerya Raporu"nu şirket genel müdürü tarafından imzalanmış bir yazı ile birlikte her yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

(4) Aktüerya raporunun içeriğine ilişkin esas ve usûller Müsteşarlıkça belirlenir.

(5) Şirketler istihdam ettiği ve/veya hizmet aldığı aktüerlerin listesini her takvim yılının başında Müsteşarlığa gönderir. Söz konusu listedeki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde şirketlerce Müsteşarlığa bildirilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(6) Birden fazla aktüerle çalışılması halinde, 20 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen rapor ile aktüerya raporunun ve Müsteşarlıkça talep edilebilecek diğer bildirim ile raporların hazırlanması için aktüerlerden biri şirket tarafından görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış teknik esaslar

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenen tarifeler ve kar payı teknik esasları, 5/11/2007 tarihinden itibaren herhangi bir idari işleme gerek olmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 - (1) 9/12/1996 tarihli ve 22842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayat Sigortaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)