"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 38) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

SIRA NO: 60

MADDE 1 - 17/3/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Sıra Nolu Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar " Standardının 2 nci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(b) "TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum" Standardında tanımlanan finansal varlıklar; "

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Standardın 3 üncü Paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(e) TMS 32'de tanımlandığı şekliyle finansal varlıklar. Bazı finansal varlıkların muhasebeleştirme ve ölçme esasları "TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar", "TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar" ve "TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar" Standardı kapsamındadır. "

MADDE 3 - Aynı Standardın 41 inci Paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"(a) Güncel piyasa işlemlerini yansıtan çarpanların, varlığın karlılığını oluşturan (gelir, pazar payları ve faaliyet karı gibi) göstergelere veya piyasa koşullarında yapılan muvazaasız bir işlemle maddi olmayan duran varlık lisanslanmış (kullanma hakkı verilmiş) olsaydı elde edilme ihtimali olan isim hakkı geliri akışına ("isim hakkı ödemekten kurtulma" yaklaşımında olduğu gibi) uygulanması."

MADDE 4 - Aynı Standardın 68 inci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(b) İşletme birleşmeleri yolu ile elde edilen ve maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilmesi mümkün olmayan kalemler. Bu durumda, söz konusu harcamalar (işletme birleşmelerinin maliyetinde yer alan) elde etme tarihi itibariyle şerefiye ile ilişkilendirilen tutarın bir parçasını oluşturur (bakınız: TFRS 3)."

MADDE 5 - Aynı Standardın 97 nci Paragrafından önce yer alan "İtfa süresi ve itfa yöntemi" başlığından önce gelmek üzere "Sınırlı yararlı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar" ibaresi eklenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Yürürlük

MADDE 6 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)