"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

MADDE 1 -18/3/2006 tarih ve 26112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28 Sıra Nolu Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardının 30 uncu Paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kullanım değeri"

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 2 - Aynı Standardın 47 nci Paragrafının 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Açıklayıcı Örnek 5, gelecekteki bir yeniden yapılandırmanın kullanım değerinin hesaplamasındaki etkisini gösterir."

MADDE 3 - Aynı Standardın 48 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"48. İşletmenin varlığın performansında artma veya iyileşme sağlayacak nakit çıkışlarını gerçekleştirmesine kadar, gelecekteki nakit akışı tahminleri, nakit çıkışlarıyla ilişkili ekonomik yararlardaki artıştan kaynaklanması beklenen nakit girişlerini içermez (bakınız: Açıklayıcı Örnek 6)."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 4 - Aynı Standardın 64 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"64. Bir değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi durumunda, ilgili ertelenmiş vergi varlık veya borçları, "TMS 12 Gelir Vergileri" Standardına göre varlığın yeni defter değerinin vergiye esas değeri ile karşılaştırılması suretiyle belirlenir (bakınız: Açıklayıcı Örnek 3)."

MADDE 5 - Aynı Standardın 69 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"69. Nakit girişleri işletmeye, işletme dışındaki taraflarca yapılan nakit ve nakit benzeri girişlerdir. Bir varlıktan (veya varlık grubundan) kaynaklanan nakit girişlerinin diğer varlıklardan (veya varlık gruplarından) kaynaklanan nakit girişlerinden büyük ölçüde bağımsız olup olmadığının belirlenmesi esnasında, işletme, yönetimin işletmenin faaliyetlerini (ürün kolları, faaliyetleri, faaliyet yerleri, mahalleri veya bölgeleri gibi) nasıl izlediği, varlıklarının ve faaliyetlerinin devam ettirilmesine veya elden çıkarılmasına yönelik kararları nasıl verdiği gibi unsurları da dikkate alır. Açıklayıcı Örnek 1, nakit yaratan bir birimin tespitine yönelik örnekleri içerir."

MADDE 6 - Aynı Standardın 95 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"95. Açıklayıcı Örnek 7, tamamen sahip olunmayan şerefiyeli bir nakit yaratan birimin değer düşüklüğü testini gösterir."

MADDE 7 - İlgili Standarda ilişkin değişiklikler içerisinde yer alan "Açıklayıcı Örnek" ibareleri, daha sonraki bir tarihte Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından ayrıca yayımlanacak olan "Açıklayıcı Örnek"lere atıfta bulunmaktadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlük

MADDE 8 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

tammetin.jpg (2780 bytes)