"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 8) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

SIRA NO: 51

MADDE 1 - 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 Sıra Nolu Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" Standardının 28 inci Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki şekilde başlık eklenmiştir.

"Açıklamalar"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 2 - Aynı Standardın 50 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"50. Bazı durumlarda, cari dönemde karşılaştırılabilirlik sağlanması amacıyla, bir veya daha önceki geçmiş dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgilerin düzeltilmesi uygulanabilir değildir. Örneğin; geçmişe dönük uygulama gerektiren yeni bir muhasebe politikasına (51-53 üncü Paragraflar çerçevesinde, önceki dönemlere uygulama dahil) veya geçmişe dönük yeniden düzenleme gerektiren geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesine ilişkin bilgilerin toplanması veya bu bilgilerin yeniden derlenmesi mümkün olmayabilir."

MADDE 3 - Aynı Standardın 53 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"53. Yeni bir muhasebe politikasının uygulanmasında veya geçmiş döneme ilişkin hatanın düzeltilmesinde, yönetimin geçmiş dönemdeki niyetleri veya finansal tablolara yansıtılan, ölçülen veya açıklanan tahmin tutarlarında, sonraki dönemlere ilişkin durumlar dikkate alınmamalıdır. Örneğin, işletme önceki dönemlerde "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" standardı uyarınca vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığın değerlemesine ilişkin hatayı, daha sonraki dönemlerde söz konusu varlığı vadeye kadar elde tutmamaya karar vermişse dahi, ölçme prensibini değiştirmemelidir. Ayrıca, İşletme, çalışanların hastalık izinlerine ilişkin "TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar'' uyarınca yükümlülük hesaplamasında, geçmiş dönem finansal tablolarının onaylandığı dönemden sonra ortaya çıkan dönemlere ilişkin bilgileri, ciddi grip salgını gibi, dikkate almamalıdır. Geçmiş dönemlere yönelik karşılaştırmalı bilgileri değiştirmek için önemli tahminlerin sıkça gerekmesi, geçmiş dönemlerin karşılaştırmalı bilgilerinin güvenilir şekilde düzeltilmesini veya değiştirilmesini engellemez."

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

tammetin.jpg (2780 bytes)