"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

MADDE 1 - 18/1/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sıra Nolu Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 7 Nakit Akış Tabloları" Standardının 1 inci Paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki başlık ve paragraf eklenmiştir.

"Amaç

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiyacını değerlendirebilmelerinde dayanak oluşturması bakımından faydalıdır. Kullanıcıların aldığı ekonomik kararlar, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin ve söz konusu nakit ve nakit benzerlerinin yaratılma zamanlamasının ve kesinliğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem boyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması hususunu düzenlemektir."

MADDE 2 - Aynı Standardın 29 uncu ve 30 uncu Paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"29 "-"

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

30 "-" "

MADDE 3 - Aynı Standardın 38 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İş ortaklıklarında ortak yönetime tabi işletme payının (bkz. "TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar") oransal konsolidasyon yöntemine göre raporlanması durumunda, ana ortaklığın konsolide nakit akış tablosunda, ortak yönetime tabi işletmenin nakit akışlarından ana ortaklığa düşen pay konsolide nakit akışında yer alır. Ortak yönetime tabi işletme payının öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda ise, ana ortaklığın nakit akış tablosunda bu yatırım nedeniyle elde edilen nakit akışları ile ortak yönetime tabi işletme ile ana ortaklık arasında ortaya çıkan nakit akışları yer alır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)