"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi:15.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26583

MADDE 1 - 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 34 Sıra Nolu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması" Standardının 7 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7. Bir işletme, TFRS açılış bilançosunda ve TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında sunduğu tüm dönemlerde aynı muhasebe politikalarını kullanır. 13-34B, 36A-36C ve 37 nci Paragraflarda belirtilen durumlar haricinde, bu muhasebe politikaları, TFRS Standartlarına göre ilk kez düzenlenen finansal tabloların raporlama tarihleri itibariyle yürürlükte olan tüm TFRS'lerle uyumlu olmak zorundadır."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 2 - Aynı Standardın 10 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"10. Bir işletme, 13-34B ve 36A-36C Paragraflarında açıklananlar hariç, TFRS açılış bilançosunda aşağıdaki hususları uygular:

(a) TFRS'ler tarafından finansal tablolara yansıtılması zorunlu kılınan tüm varlık ve borçlarını ilgili tabloya yansıtır;

(b) TFRS'lerin finansal tablolara yansıtılmasına izin vermediği varlık ve borç kalemlerini finansal tablolara yansıtmaz;

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(c) TFRS'ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre muhasebeleştirilmiş; ancak TFRS'lere göre farklı bir sınıfta muhasebeleştirilmeleri gereken varlık, borç veya özkaynak kalemlerini yeniden sınıflandırır;

(d) Bilançoya yansıtılmış her türlü varlık ve borcun ölçümünde TFRS'leri uygular."

MADDE 3 - Aynı Standardın 13 üncü Paragrafının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"(c) Çalışanlara sağlanan faydalar (Paragraf 20 ve 20A);"

MADDE 4 - Aynı Standardın 25A Paragrafının (b) bendi, (c) bendi, (d) bendi ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(b) TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarını 1 Eylül 2006 ya da daha sonrasında başlayan bir yıllık dönemi için sunan işletme - böyle bir işletmenin TFRS'ye geçiş tarihinde herhangi bir finansal varlık ya da borcunu, ilgili tarihte TMS 39'un 9(b)(i), 9(b)(ii) veya 11A Paragraflarındaki koşulları sağlaması durumunda, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ya da borç olarak tanımlamasına izin verilir.

(c) TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarını 1 Ocak 2006 ya da daha sonrasında veya 1 Eylül 2006 öncesinde başlayan bir yıllık dönemi için sunan bir işletme - böyle bir işletmenin TFRS'ye geçiş tarihinde herhangi bir finansal varlık ya da borcunu, ilgili tarihte TMS 39'un 9(b)(i), 9(b)(ii) veya 11A Paragraflarındaki koşulları sağlaması durumunda, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal varlık ya da borç olarak tanımlamasına izin verilir. TFRS'ye geçiş tarihinin 1 Eylül 2005 öncesi bir tarih olması durumunda, bu tür bir tanımlamanın 1 Eylül 2005'e kadar yapılması gerekli olmayıp, TFRS'ye geçiş tarihi ile 1 Eylül 2005 tarihi arasında muhasebeleştirilen tüm finansal varlıkları ve finansal borçları içerebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(d)TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarını 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlayan yıllık dönem için sunan ve TMS 39'un 11A, 48A, UR4B-UR4K, UR33A ve UR33B Paragrafları ile 2005 yılında düzeltilmiş 9, 12 ve 13 üncü Paragraflarını uygulayan bir işletme - böyle bir işletmenin, ilk TFRS raporlama döneminin başlangıcında ilgili tarihte yeni ve düzeltilmiş Paragraflara uygun olarak tanımlanma niteliğini kazanan herhangi bir finansal varlık ya da finansal borcunu gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlamasına izin verir. İşletmenin ilk TFRS raporlama döneminin 1 Eylül 2005'den önce başlaması durumunda, bu tür bir tanımlamanın 1 Eylül 2005 tarihine kadar tamamlanması gerekmekte olup, dönemin başı ile 1 Eylül 2005 arasında muhasebeleştirilen finansal varlıkları ve finansal borçları içerebilir. İşletmenin karşılaştırmalı bilgiyi TMS 39 için düzeltmesi durumunda, söz konusu bilgiyi, ilk TFRS raporlama döneminin başlangıcı itibariyle tanımlanan finansal varlık veya finansal borçlar ya da finansal varlık veya finansal borç grubu ya da her ikisi açısından da düzeltir. Karşılaştırmalı bilginin bu şekilde düzeltilmesi sadece tanımlanan kalem ve grupların, TFRS'ye geçiş tarihi itibariyle TMS 39'un 9(b)(i), 9(b)(ii) ya da 11A Paragraflarındaki bu tür tanımlamalara ilişkin olarak yer alan hükümleri veya, TFRS'ye geçiş tarihinden sonra elde edilmiş olmaları durumunda, ilk muhasebeleştirilmeleri sırasında 9(b)(i), 9(b)(ii) ya da 11A Paragraflarındaki hükümleri karşılamaları durumunda söz konusu olur.

(e)TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarını 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlayan yıllık dönem için sunan bir işletme - TMS 39'un 91 inci Paragrafı ile bağlı kalınmaksızın, daha öncesinde gerçeğe uygun değer riskten korunma muhasebesi ilişkisi çerçevesinde finansal riskten korunan bir kalem olarak tanımlanan ve ardından alt paragraflar (c) ya da (d)'ye uygun olarak gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan her türlü finansal varlık ve finansal borç, gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlandıkları zamanda söz konusu ilişkilere bağlı olarak yeniden tanımlanırlar."

MADDE 5 - Aynı Standardın 25E Paragrafının 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler, hizmetten çekme, restorasyon veya benzeri borçlarda meydana gelen belirli değişikliklerin, ilgili olduğu varlığın maliyetine eklenmesini veya çıkarılmasını gerektirir ve ardından ilgili varlığın amortismana tabi düzeltilmiş tutarı ileriye yönelik olarak geriye kalan faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulur. TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletmenin, benzer borçlarında TFRS'lere geçiş tarihinden önce meydana gelen değişiklikler için bu hükümlerin uygulanmasına gerek yoktur. TFRS'yi ilk kez uygulayan bir işletme söz konusu muafiyetten yararlanması durumunda, anılan işletme:"

MADDE 6 - Aynı Standardın 25F Paragrafından önce gelen "4 No'lu TFRS Yorumu Bir Anlaşmanın Kiralama Unsuru İçerip İçermediğine Karar Verilmesi" ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 7 - Aynı Standardın 25F Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"25F. TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme, TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi'nde belirtilen geçiş hükümlerini uygulayabilir. Bu durumda, TFRS'leri ilk kez uygulayan bir işletme, bir anlaşmanın TFRS'ye geçiş tarihi itibariyle kiralama işlemi içerip içermediğine o tarihteki olay ve koşullar çerçevesinde karar verebilir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 8 - Aynı Standardın 26 ncı Paragrafının (a) bendi ve (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(a) Finansal varlık ve borçların bilanço dışı bırakılması (Paragraf 27 ve Paragraf 27A);

(d) Satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmış varlıklar ve durdurulan faaliyetler (Paragraf 34A ve 34B)."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 9 - Aynı Standardın 35 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"35. Paragraf 36A ve 37'de tanımlananlar hariç, bu TFRS, diğer TFRS'lerde yer alan kamuoyuna açıklama ve sunuma ilişkin hükümlere herhangi bir muafiyet getirmez."

MADDE 10 - Aynı Standardın 36A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"36A. TFRS'leri 1 Ocak 2006 tarihinden önce uygulayan bir işletme, TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında, en azından bir yıllık karşılaştırmalı bilgi sunar; fakat söz konusu karşılaştırmalı bilginin TMS 32, TMS 39 veya TFRS 4 ile uyumlu olması gerekmez. TFRS'ye ilk geçiş yılında TMS 32, TMS 39 veya TFRS 4 Standartları ile uyumlu olmayan karşılaştırmalı bilgi sunmayı tercih eden bir işletme;

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(a) TMS 32 ve TMS 39 kapsamındaki finansal araçları ile TFRS 4 kapsamındaki sigorta sözleşmelerine ilişkin karşılaştırmalı bilgi için TFRS'ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerini uygular.

(b) Bu husus, anılan bilginin hazırlanmasındaki esaslar ile birlikte kamuoyuna açıklanır.

(c) Sunulan bilginin TMS 32, TMS 39 ve TFRS 4 ile uyumunun sağlanması açısından yapılacak ana düzeltmelerin içeriği açıklanır. İşletme, bu düzeltmelerin sayısal değerlerini belirtmek zorunda değildir. Ancak, karşılaştırılan dönemin raporlama tarihindeki bilançosu (yani TFRS'ye geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre karşılaştırmalı bilgi içeren bilanço) ile ilk TFRS raporlama döneminin başlangıcındaki bilançosu (yani TMS 32, TMS 39 ve TFRS 4 ile uyumlu bilgi içeren ilk dönem) arasındaki düzeltmeler, muhasebe politikası değişikliğinden kaynaklanmış olarak dikkate alınır ve "TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar" Standardının 28(a)-(e) ve (f) (i) Paragraflarında yer alan açıklamalar yapılır. Paragraf 28(f) (i), sadece, karşılaştırma döneminin raporlama tarihi itibariyle düzenlenen bilançosunda sunulan tutarlara uygulanır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

TFRS'nin özel hükümlerine uyumun kullanıcıların belirli işlemlerin, diğer olay ve koşulların işletmenin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkisini anlamalarında yetersiz kaldığı durumlarda TMS 1'in 15 (c) Paragrafı çerçevesinde bu işletmelerin ek açıklamalarda bulunması gerekir."

MADDE 11 - Aynı Standardın 36B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki başlık ile 36C Paragrafı eklenmiştir.

"TFRS 7 kapsamında karşılaştırmalı açıklama yapma zorunluluğuna ilişkin muafiyet

36C. TFRS'leri 1 Ocak 2006 tarihinden önce uygulayan ve TFRS'ye göre ilk kez düzenlenen finansal tablolarında "TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar" Standardını uygulamayı tercih eden bir işletmenin, bu finansal tablolarda TFRS 7'nin gerektirdiği karşılaştırmalı açıklamaları sunması gerekmemektedir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yürürlük

MADDE 12 - Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 - Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

tammetin.jpg (2780 bytes)