İnteraktif CD

14 Temmuz 2007 - 26582          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12380 Uygulanmakta Olan Ekonomi Programı Kapsamında; Yatırım Ortamı, İşgücü Piyasası, Kredi ve Sermaye Piyasaları ile Bilgi ve Teknoloji Kullanımı Alanlarında Uygulanacak Reformların Desteklenmesi Amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2007/12380 Uygulanmakta Olan Ekonomi Programı Kapsamında; Yatırım Ortamı, İşgücü Piyasası, Kredi ve Sermaye Piyasaları ile Bilgi ve Teknoloji Kullanımı Alanlarında Uygulanacak Reformların Desteklenmesi Amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2007/12376 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Büyükelçi Mehmet Yiğit Alpogan'ın Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olarak Atanmasına Dair Karar

- Devlet, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

GENELGE

- Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standard Tebliği

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/7/2007 Tarihli ve 2007/49 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları