"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 3/11/2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

"e) Ticaret Sicil Gazetesi ."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"PMUM'a kaydını müteakip ilk okuması yaptırılarak ticari işletmeye geçen ve sisteme ilk kez enerji verme durumunda olan bir dengeleme biriminin, içinde bulunduğu fatura ayı için teklif fiyatı verme süresini geçirdiği durumlarda, 31 inci ve 32 nci maddeler çerçevesinde teklif verebileceği bir sonraki yük alma, yük atma fiyat döneminin başlangıcına kadar yürürlükte olmak üzere fiyat teklif verme tarihi, ilk okuması yapılarak sisteme enerji verdiği tarihtir. Söz konusu fiyat teklifi bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde, verildiği tarihten iki gün sonra geçerli kabul edilerek dengeleme uygulamalarında yer alır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dengeleme sistemi katılımcıları tarafından her gün saat 14:30'a kadar her bir dengeleme birimi için belirlenerek MYTM'ye bildirilen GÜP'ler saat 14:30'da kesinleşir. 14:30 itibarıyla en son bildirilmiş olan GÜP'ler, KGÜP olarak kaydedilir,"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"PMUM, tarafların itirazlarına ya da düzeltmelerine olanak tanımak amacıyla, uzlaştırmaya esas veriş-çekiş değerlerini PYS'de yayımlar. Bu işlem, gerekmesi halinde faks mesajı ve/veya elektronik posta ile de gerçekleştirilebilir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 91 - Uzlaştırma hesaplamaları sonucunda piyasa katılımcılarının her fatura dönemi için PMUM'a ödeyeceği ya da PMUM tarafından piyasa katılımcılarına ödenecek tutarları içeren ön uzlaştırma bildirimi, fatura dönemini takip eden ayın 6 ncı günü, nihai uzlaştırma bildirimi ise, fatura dönemini takip eden ayın 11 inci günü, PYS aracılığı ile ilgili piyasa katılımcılarına duyurulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

PMUM tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan ön uzlaştırma bildirimi aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında kabul edilen yük alma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında kabul edilen yük atma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Uzlaştırma dönemi bazında yerine getirilmeyen yük alma talimatlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

d) Uzlaştırma dönemi bazında yerine getirilmeyen yük atma talimatlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

e) Uzlaştırma dönemi bazında iletim sistemi veriş miktarı dökümü,

f) Uzlaştırma dönemi bazında iletim sisteminden çekiş miktarı dökümü,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

PMUM tarafından piyasa katılımcılarına duyurulan nihai uzlaştırma bildirimi, aşağıda yer alan kalemleri içerir:

a) Uzlaştırma dönemi bazında kabul edilen yük alma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve alacak dökümü,

b) Uzlaştırma dönemi bazında kabul edilen yük atma tekliflerine ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) Uzlaştırma dönemi bazında yerine getirilmeyen yük alma talimatlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

d) Uzlaştırma dönemi bazında yerine getirilmeyen yük atma talimatlarına ilişkin enerji miktarı ve borç dökümü,

e) Uzlaştırma dönemi bazında enerji fazlasına ilişkin alacak dökümü,

f) Uzlaştırma dönemi bazında enerji açığına ilişkin borç dökümü,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

g) Geçmişe dönük düzeltme kalemi,

h) Sıfır bakiye düzeltme kalemi,

i) Tahsil edilemeyen alacaklar payı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

j) Piyasa işletim ücreti,

k) Uzlaştırma dönemi bazında İSKK değerleri,

l) Uzlaştırma dönemi bazında, ilgili katılımcıya ait uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirim miktarları dökümü,

m) Uzlaştırma dönemi bazında uzlaştırmaya esas veriş miktarı dökümü,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

n) Uzlaştırma dönemi bazında uzlaştırmaya esas çekiş miktarı dökümü.

Uzlaştırma sonucunda PMUM tarafından yapılan nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlar içerisinde mevzuat gereği olan vergi ve harçlar da yer alır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"MADDE 92 - Piyasa katılımcılarının uzlaştırma bildirimlerinde tespit ettikleri maddi hatalara ilişkin itirazlarının, ilgili fatura dönemine ait işlemler kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için, ön ve nihai uzlaştırma bildirimlerine yapılacak itirazın bildirimlerin yapıldığı ayın 12 nci günü saat 16:00'ya kadar yapılması gerekir. İtirazların PMUM tarafından ayın 14 üncü günü 16:00'ya kadar uygun bulunması halinde, faturalar düzeltilmiş bildirim miktarları esas alınarak düzenlenir. İtirazların ayın 14 üncü günü saat 16:00'ya kadar sonuçlandırılamaması halinde 98 inci maddedeki süreç uygulanır. İtirazın uygun bulunmaması durumunda da, bu süre içerisinde piyasa katılımcısına bilgi verilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 93 - PMUM, bildirimlerin yapıldığı ayın 15 inci gününden itibaren 7 gün içinde, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlar veya nihai uzlaştırma bildirimine yapılan itirazın kabul edildiği hallerde düzeltilmiş tutarlara göre düzenlenen faturayı ödeme yapacak piyasa katılımcılarına gönderir.

Ödeme yapılacak piyasa katılımcıları, bildirimlerin yapıldığı ayın 15 inci gününden itibaren içinde bulunulan ayın sonuna kadar, geçerli nihai uzlaştırma bildiriminde yer alan tutarlar veya nihai uzlaştırma bildirimine yapılan itirazın kabul edildiği hallerde düzeltilmiş tutarlara göre düzenlenen faturayı PMUM'a gönderir."

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 99 - Piyasa katılımcıları tarafından fatura bildirimlerine ya da faturalara ilişkin PMUM'a yapılan itirazların yapılan değerlendirme sonucunda haklı bulunması durumunda gerekli düzeltmeler PMUM tarafından gerçekleştirilir. Yapılan düzeltme sonucunda, piyasa katılımcısına yapılması gereken ya da piyasa katılımcısının yapması gereken ödeme, itirazın sonuçlandırılarak PMUM tarafından ilgili piyasa katılımcısına, detaylı enerji miktarları ve bedellerinin de yer aldığı düzeltmeye ilişkin yazılı bildirimin yapıldığı tarihten sonraki ilk fatura dönemine ilişkin fatura bildiriminde geçmişe dönük düzeltme kalemi olarak yer alır."

MADDE 9 - Bu Yönetmelik 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)