"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26580

MADDE 1 - 3/4/1977 tarihli ve 15898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Erkek adayların askerlik görevini yaptığına veya sınav tarihinde ertelenmiş bulunduğuna dair yazılı beyanı,"

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"e) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğu ile görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

"Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atanması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)