"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No:VIII

Resmi Gazete Tarihi:11.07.2007

Resmi Gazete Sayısı:26579

MADDE 1 - 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - Kanunda belirtilen sermaye piyasası kurumlarında çalışanlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan "Sınav", "Lisans" ve "Sicil Tutma" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav: Mesleki yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla, Kurul tarafından düzenlenen, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı", "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı", "Türev Araçlar Sınavı", "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı", "Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı", "Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı", "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı" ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı"nı,"

"Lisans: Sınavlarda başarılı olunması ve diğer lisans alma koşullarının sağlanması halinde ilgili faaliyet alanı itibarıyla Kurul tarafından verilen mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,"

"Sicil Tutma: Kanun'da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında çalışan, yardımcı hizmet kadrolarında görev yapan idari personel hariç, tüm personele ait bilgilerin, veri tabanına alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya açıklanması, görev aldıkları kurumlardaki çalışma sürecinde sicillerinin izlenmesi ve güncelleştirilmesi faaliyetini,"

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 3 - Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinin ikinci paragrafı, (2) numaralı bendinin üçüncü paragrafı ile (3), (6) ve (7) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (10) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) numaralı bent eklenmiştir.

"Hisse senedi işlemlerinin gerçekleştirilme yöntemi ve işlem yapılırken kullanılan bankacılık kanalı gözetilmeksizin aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcileri, seans salonlarında hisse senedi alım satım görevini yürüten müşteri temsilcileri ve çağrı merkezlerinde hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcilerinin sınava girmesi gereklidir."

"Yöneticilere ilişkin ilgili mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ uyarınca yapılması öngörülen sınavlar yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve genel müdür yardımcıları için ihtiyaridir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"3 - Müfettiş, İç Kontrol Elemanı ve Teftiş Kurulu Başkanı: Aracı kurumların iç denetim biriminde çalışan müfettişler ile iç kontrol elemanları ve teftiş kurulu başkanlarıdır. Aracı kurumlar dışındaki sermaye piyasası kurumlarının iç kontrol birimi çalışanlarının ve fon denetçilerinin ilgili mevzuatta öngörülmesi halinde sınava girmesi gerekir."

"6- Takas ve Operasyon Sorumlusu: Aracı kuruluşlarda ve portföy saklama kuruluşlarında, sermaye piyasası araçlarının takas borç ve alacaklarının müşteri ismine saklama sistemine aktarılması, günlük bakiye kontrollerinin yapılması, müşteri kimlik bilgilerinin takibi, virmanların gerçekleştirilmesi, sermaye artırımları ve kar payı dağıtımlarının takip edilerek müşteriler adına kullanımının sağlanması ve benzeri işlemleri kısmen veya tamamen yerine getiren personeldir."

"7 - Gayrimenkul Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen veya gayrimenkul değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle değerleme hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir."

"11 - Konut Değerleme Uzmanı : Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, konut değerlemesi alanında asgari 1 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişilerdir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 4 - Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

"a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı: Hisse senetleri piyasası müşteri temsilcisi, aracı kurum acentesi olarak faaliyet gösteren banka şubelerinde acentelik işlemlerinden sorumlu müşteri temsilcisi, seans salonlarında hisse senedi alım satımı görevini yürüten müşteri temsilcisi, çağrı merkezlerinde hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcisi, sabit getirili sermaye piyasası araçları ve repo-ters repo piyasası müşteri temsilcisi, yatırım fonları müşteri temsilcisi, şube müdürü ve irtibat bürosu sorumlusunun, lisans alabilmeleri için, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavına girerek başarılı olması zorunludur.

Aracı kuruluşlarda ve portföy saklama kuruluşlarında takas ve operasyon birim yöneticisi ve birim yöneticisi ile takas ve operasyon sorumlusu arasındaki kademelerde görev yapan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavının sadece Takas ve Operasyon İşlemleri başlıklı bölümünden başarılı olarak Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı almaları gereklidir."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

"b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı: Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı, müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların, fon kurulu üyesi, fon denetçisi, iç kontrol birimi çalışanı ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin lisans alabilmesi için, bu sınavda başarılı olması şarttır."

"c) Türev Araçlar Sınavı: Türev araçlar personeli ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların portföy yöneticisi, fon kurulu üyesi ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin lisans alabilmesi için türev araçlar sınavına girerek başarılı olması zorunludur."

"d) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Gayrimenkul değerleme uzmanlarının lisans alabilmeleri için gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gerekir."

"h) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için konut değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olması gereklidir."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 5 - Aynı Tebliğ'in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ, Kanun ve Kurulun ilgili tebliğlerinde lisans alabilmek için gerekli olan koşulları taşıyanlardan"

"b) Meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri toplamı en az üç yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansını; en az beş yıl olanlar Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansını ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansını, en az sekiz yıl olanlar ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını, Türev Araçlar Lisansını, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansını sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar. Süreye bağlı olmaksızın Kurul Başkanlığı ve Üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise tüm lisansları sınava girmeksizin almaya hak kazanırlar. Bu bent uyarınca lisans alanlar için, bu Tebliğin 19 uncu maddesi ile 20 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

MADDE 6 - Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 - Sınav başvuru esasları ve başvuruda bulunacak kişilerde aranacak nitelikler Kurul internet sitesinde bulunan sınav kılavuzunda açıklanır. Sınav başvuruları bireysel olarak yapılır.

Sınav başvuruları kabul edilenler, sınav giriş belgelerini Kurul internet sitesinden alırlar. Sınav giriş belgesi ayrıca sınava katılacak kişilerin adreslerine postalanmaz.

Başvuru esnasında kişilerin, Kanunun, bu Tebliğin ve Kurulun ilgili diğer Tebliğlerinde belirtilen nitelikleri taşıması zorunludur.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Kanuna, Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen kişiler, sınav başvuruları kabul edilmiş olsa dahi sınava alınmazlar."

MADDE 7 - Aynı Tebliğ'in 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 - Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce Kurul internet sitesinde duyurulur."

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 8 - Aynı Tebliğ'in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Başvuru sahibinin, bu Tebliğ, Kanun ve Kurulun ilgili Tebliğlerinde ve düzenlemelerinde aranan koşulları taşımaması,"

MADDE 9 - Aynı Tebliğ'in 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Sınavlara ilişkin olarak sınav şekli, alt konu başlıkları, soru adetleri, soruların puan ve ağırlıkları gibi hususlar Kurulca duyurulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sınavlar, Kurul tarafından belirlenecek yetkililerin gözetim ve denetiminde yapılır. Kurul, sınavların gizlilik içinde ve güvenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular."

"Bu Tebliğ'in 7/a maddesinde düzenlenen "İlgili Mesleki Mevzuat Sınavı" yabancı dilde de yapılabilir."

MADDE 10 - Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendleri ile (D) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (F) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (G) ve (H) bentleri eklenmiş; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"1 - Genel Ekonomi ve Mali Sistem,

2 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku,"

"D) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları,"

"G) Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı Konuları,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1 - Konut Değerlemesi ve Temel Finans Matematiği

2 - Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı

H) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı Konuları:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1 - Finansal Sistem, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat

2 - Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları

3 - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları"

"(A), (B), (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) bentlerinde belirtilen sınav konuları ile her bir sınav konusunun içeriğinde yer alan alt konu başlıkları ve bunlara ilişkin değişiklikler Kurul internet sayfasında bulunan sınav kılavuzunda açıklanır."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 11 - Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 - Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 60'ın ve/veya aritmetik ortalamanın 70'in altında olması halinde izleyen sınavlarda geçerli not alma ve/veya not yükseltme amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarih ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında 2 yıldan fazla 4 yıldan az bir sürenin geçmiş olması halinde lisans, bu Tebliğ'in 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak lisans yenileme eğitimlerine katılım şartı ile alınabilir.

İlk kez girilen sınavın sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 4 yıl geçtiği halde başarısızlığın devamı durumunda izleyen sınavda başarılı olunan konular dahil bütün notlar silinir ve ilk sınav başvurusunda olduğu gibi ilgili sınav konularının tamamı seçilerek yeniden başvuru yapılması mümkündür.

Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur."

MADDE 12 - Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"MADDE 14 - Sınavlara katılanlardan;

a) Gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan,

b) Sınavda kopya çektiği ve/veya verdiği tespit edilen,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

c) Başkasının yerine sınava giren ve/veya kendisinin yerine başkasının sınava girmesine imkan tanıyan,

d) Sınav sorularını sınav salonunun dışına çıkaran,

e) Sınav kurallarına uymayan,

f) Sınavda başarılı olduğu tarihten itibaren 3 yıl içinde lisans almak üzere başvuruda bulunmayan,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

g) Kanun'a, Kanun'a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden,

kişilerin sınavları geçersiz sayılır.

(a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen nedenlerle sınavları geçersiz sayılanlar 3 yıl içinde açılacak hiçbir sınava alınmazlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde, katılanların tümü için geçerli olmak üzere ilgili sınav konu ve/veya konuları iptal edilir."

MADDE 13 - Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 - Bu Tebliğin 13 üncü maddesinde belirtilen esaslar dahilinde sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur."

MADDE 14 - Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"MADDE 16 - Sınava girenler sınav notlarının yer aldığı sınav sonuç belgelerine Kurul internet sitesinden ulaşırlar. Sınav sonuç belgeleri ayrıca adreslerine gönderilmez.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih sınav giriş belgelerinde belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların internet sayfasında ilanını izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula yapılır. Bu itirazlar, Kurul tarafından belirlenecek en az üç kişiden oluşan bir İtiraz Komisyonu tarafından 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene Kurul tarafından yazılı olarak bildirilir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 15 - Aynı Tebliğin 17 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Lisans alma aşamasında aranan nitelikler Kurul internet sitesinde bulunan sınav kılavuzunda açıklanır.

Sınav sonuç belgeleri lisans yerine geçmez. Sınavlarda başarılı olanlar, lisans alma aşamasında aranan koşulları sağlamadıkları sürece lisans gerektiren görevde çalışamazlar."

MADDE 16 - Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş; ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

"e) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı"

"ı) Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı."

"Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip olanlar, yukarıda (a) ve (d) bentlerinde belirtilen lisans kapsamına giren görev alanlarında, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansına sahip olanlar (d) bendinde belirtilen lisansa konu alanda, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar (ı) bendinde belirtilen lisansa konu alanda, ayrı bir lisans gerekmeksizin faaliyette bulunabilirler."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 17 - Aynı Tebliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - Lisans sahibi olanlardan, Kanun'da belirtilen sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışan kişilerin her dört yılda bir, lisansı olduğu halde ilgili lisansın görev alanında çalışmayanların ise her iki yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmaları gerekir.

İlk lisans yenileme eğitim tarihinin hesaplanmasında lisans almaya hak kazanılan yılın, izleyen lisans yenileme eğitim tarihinin belirlenmesinde ise bir önceki lisans yenileme eğitiminin alındığı yılın son günü (31 Aralık) başlangıç tarihi olarak esas alınır.

Bu yöntemlere göre hesaplanan yılın son gününe kadar lisans yenileme eğitimlerine katılmak zorunludur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Lisans yenileme için öngörülen sürenin sona ermesinden en az 2 ay önce, lisans yenilemek için Kurula başvuruda bulunulması zorunludur.

Lisansa konu alanlar itibarıyla düzenlenecek lisans yenileme eğitimlerine, eğitim süresinin en az % 90'ı oranında devamı sağlayacak şekilde katılmak zorunludur."

MADDE 18 - Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

"Lisanslı kişilerin Kanun'a, Kanun'a dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiklerinin tespit edilmesi halinde lisanslarının süreli veya belirsiz süreli iptal edilmesine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir."

"Bu Tebliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre lisansın yenilenmemesi veya lisansın kapsadığı görev alanlarında aralıksız olarak 2 yıl süreyle faaliyette bulunulmaması hallerinde, lisans Kurul tarafından süreli olarak iptal edilir."

"Lisansın iptal edildiği durumlarda, yenileme eğitimlerine katılınarak lisans geçerli hale getirilir."

MADDE 19 - Aynı Tebliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"MADDE 21 - Bu Tebliğ'in 2 nci maddesinde belirtilen kişileri istihdam eden kurumlar söz konusu personelin işe giriş bildirimlerini, hizmet akdi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Sicil Kayıt Formu"nu ve eklerini doğru ve eksiksiz olarak tamamlayarak Kurula iletmek zorundadırlar. Bu formda yer alan bilgilerdeki değişiklikler, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kurula iletilir. Söz konusu değişiklik bildirimleri Kurul tarafından belirlenen yönteme göre yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Sicil kaydına alınmış kişinin, hizmet akdinin feshedildiği tarihten, yazılı hizmet akdinin bulunmaması halinde ise Türkiye İş Kurumuna yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, "İstihdam İlişiğinin Kesilmesi Bilgi Formu"nun kurum ve ilgili personel tarafından iki nüsha doldurulup, imzalanarak bir nüshasının Kurula iletilmesi şarttır. Diğer nüsha ilgili personele verilir ve bir sonraki işe girişte bu nüshanın tevsiki zorunludur.

Sicil kaydında tutulacak bilgiler ile bu bilgileri Kurula iletmekle yükümlü olacaklar Kurul tarafından duyurulur."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 20 - Aynı Tebliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23 - Kurulun sicil veri tabanında yer alan bilgilerden, Kurulca uygun görülenler, borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve ilgili kurum ve kuruluşlara açık tutulur. Sicil kayıt bilgilerinin, kamu yararı açısından Kurulca uygun görülen kısmı talep edenlere elektronik ortamda ya da yazılı olarak sunulur.

Sınav soruları sınavı izleyen beşinci yılın sonunda kısmen veya tamamen Kurul tarafından açıklanabilir.

Bu maddenin uygulanmasında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununun ilgili hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri saklıdır."

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 21 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Değerleme Uzmanlığı Lisansına sahip olanlar veya almaya hak kazananlar Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansının getirdiği hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 7/b bendi kapsamında lisans almaya hak kazananların hakları saklıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

GEÇİCİ MADDE 5 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, lisansa tabi alanlarda 7 yıl çalıştıktan sonra aracı kurumlarda genel müdür olarak 3 yıl süre ile görev yapmış olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansını almaya hak kazanırlar.

GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı almaya hak kazananların, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı ile aracı kurumlarda müfettiş ve iç kontrol elemanı olarak çalışma hakları saklıdır."

MADDE 22 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

tammetin.jpg (2780 bytes)