İnteraktif CD

02 Temmuz 2007 - 26570          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik