İnteraktif CD

30 Haziran 2007 - 26568          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/12318 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2007/12318 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Gençlik Programına ve Hayatboyu Öğrenme Alanındaki Eylem Programına (2007-2013) Katılımı ile İlgili Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/12283 Resmî ve Özel Kurslarda Hollanda'ca ve İbrani'ce Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

- 2007/12286 Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesi ve Bazı Turizm Merkezleri Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/12305 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Sermayesinin Tamamı TEDAŞ'a Ait Olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar

- 2007/12317 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 12/12/2005 Tarihli ve 2005/9865 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ekli Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2007/12319 2007 Yılı Yatırım Programında 2007E010120 Proje Numarasıyla Yer Alan "Ankara-Sivas Demiryolu Projesi" Kapsamında Yapılması Planlanan Ankara-Sivas Demiryolu Güzergahına Tesadüf Eden ve Ekli Planda Belirtilen Sahaların, Ulaştırma Bakanlığı (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü)'nca Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/12320 "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar"ın Yürürlüğe Konulmasına İlişkin 3/4/2006 Tarihli ve 2006/10265 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- 2007/12325 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- 2007/12303 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/12303 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1- Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 105)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 105)

- Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)- Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

- 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ- 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

- Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2006 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/2)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları